Spáse

Hledám varianty 'spáse' [ spásy (24) spásu (22) spásou (6) spáse (9) spása (27) ]. Nalezeno 86 veršù.
Numeri 13:16...vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem HošeaSpása, Mojžíš přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když...
Deuteronomium 32:15...ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej...
1. Samuel 2:1... Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo...
2. Samuel 22:36...napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům...
2. Samuel 23:5...dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal! Darebák jak...
1. Letopisů 16:23...žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho...
1. Letopisů 16:35...trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno ...
2. Letopisů 6:41...síly své! Tví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou oblečeni, tví věrní se radují z tvé dobroty....
Žalmy 9:15...tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v...
Žalmy 13:6... selhání. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak...
Žalmy 14:7...je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude...
Žalmy 18:36...napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí, sklonil ses, abys ...
Žalmy 24:5...požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají...
Žalmy 27:1... Žalm Davidův. Hospodin je světlo a  spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života,...
Žalmy 40:11...neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse, před velikým shromážděním jsem tvou lásku a věrnost...
Žalmy 51:14...svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám pak budu...
Žalmy 51:16...vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože  spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj,...
Žalmy 53:7...Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude...
Žalmy 62:3...přichází záchrana. Jen on je skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak dlouho...
Žalmy 62:7...přichází moje naděje. Jen on je skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je spása,...
Žalmy 62:8... nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je  spása, moje sláva; pevná skála, v Bohu je skrýše . V...
Žalmy 67:3... je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! národy, Bože, slaví, oslavují...
Žalmy 68:21...náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh...
Žalmy 69:30...počteni! sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní...
Žalmy 69:36...i všechna havěť v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém...
Žalmy 74:12... Bože, jsi dávno mým králem, ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním...
Žalmy 79:9... jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše...
Žalmy 85:5... plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! To budeš...
Žalmy 85:10..."Jen se nevracejí k svému bláznovství!" Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva...
Žalmy 86:2...zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou,...
Žalmy 88:2...píseň Hemana Ezrachejského. Hospodine, Bože  spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba...
Žalmy 96:2...Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte...
Žalmy 98:3...k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá zem,...
Žalmy 106:4... svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit,...
Žalmy 119:41...Kéž na , Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těm, kdo ...
Žalmy 119:94...právě jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na ...
Žalmy 119:123...pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnou, tvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost, kterou jsi zaslíbil. ...
Žalmy 119:155... prosím obživ ! Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je,...
Žalmy 149:4...a citery! Hospodin chová svůj lid v obliběspásou korunuje ubohé! věrní v této slávě jásají, si...
Izaiáš 17:10...- všude samá pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné...
Izaiáš 26:1...tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány, vejde...
Izaiáš 26:18...jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodilispásu jsme na zemi nezpůsobili, obyvatelé světa nepadli....
Izaiáš 33:6... Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k Hospodinu je jeho...
Izaiáš 45:8...spravedlnost prší z oblaků! Otevři se, země,  spása vyraší, spravedlnost vzklíčí spolu s ! ...
Izaiáš 46:13...jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása . obdařím Sion spásou a Izrael svou krásou. ...
Izaiáš 49:6...přežili. Světlem národů proto činím , aby  spása obsáhla celý svět. Toto praví Hospodin, vykupitel...
Izaiáš 51:5...lidem zasvitne. spravedlnost blíží se,  spása je na cestě, paže národům právo přinese....
Izaiáš 51:6...obnosí, její obyvatelé pomřou jako komáři.  spása ale trvá navěky a spravedlnost nikdy neskončí....
Izaiáš 52:7...pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš!...
Izaiáš 52:10...na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte odtud,...
Izaiáš 56:1...Dodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť  spása je blízko, spravedlnost zjeví se! Blaze člověku...
Izaiáš 59:11...jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč. Mnoho je před tebou našich vin,...
Izaiáš 59:16...ani jeden, zhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní spravedlností se posílil. Jako...
Izaiáš 60:18...a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve...
Izaiáš 61:10...duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti zahalil jako ženicha s...
Izaiáš 62:1...jeho spravedlnost nevzejde jak rozbřesk a jeho spása nevzplane jako pochodeň. Národy spatří tvoji...
Izaiáš 63:5...v nikom není opory. Svou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní prchlivostí jsem se posílil. Ve...
Lukáš 1:69...navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy...
Jan 4:22... koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle, a je tu, kdy praví...
Skutky 4:12...se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom...
Skutky 7:25...bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale oni nerozuměli. Navštívil je i druhého dne a...
Skutky 13:26...Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však...
Skutky 13:47...‚Učinil jsem světlem národů, abys dal spásu celému světu.'" Když to pohané uslyšeli, začali se...
Skutky 16:17...služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to nemohl snést,...
Skutky 28:28...je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal...
Římanům 10:1... toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v...
Římanům 10:10...vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě...
Římanům 11:11...V žádném případě! Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost. Když...
Římanům 11:14...svých příbuzných a některé z nich přivést ke spáse! Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa,...
Římanům 13:11...doba, protože přišel čas probudit se ze spánkuSpása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc...
1. Korintským 1:18...kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost...
2. Korintským 1:6...tedy máme soužení, je to pro vaše povzbuzeníspásu, a když jsme potěšováni, je to opět pro vaše...
2. Korintským 6:2...přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl." Hle, čas milosti je tu, ten spásný...
2. Korintským 7:10...Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však...
Efeským 1:13...uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha...
Filipským 2:12... když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen...
1. Tesalonickým 2:16...všem lidem, když nám brání mluvit k pohanůmspáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží...
1. Timoteus 4:16...učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo poslouchají. Staršího nekárej,...
2. Timoteus 2:10...všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda:...
Židům 1:14... duchové posílaní sloužit těm, jimž se dostat spásy. Proto se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme...
Židům 9:28... a podruhé se ukáže ne kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Zákon je pouhým stínem...
1. Petr 1:5... zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i...
1. Petr 1:9...radostí, protože dosahujete cíle své víryspásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili...
1. Petr 1:10...dosahujete cíle své víry - spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když...
1. Petr 2:2...mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán...
2. Petr 3:15...našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |