Spálím

Hledám varianty 'spálím' [ spalte (2) spálíte (2) spálit (1) spálíš (7) spálím (1) spálilo (2) spálili (5) spálil (25) spálí (14) spáleny (5) spáleno (4) spáleni (1) spálena (5) spálen (4) spal (33) ]. Nalezeno 106 veršù.
Genesis 16:4...Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženuSpal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je...
Genesis 29:23...svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s  spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni...
Genesis 29:30...děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak...
Genesis 30:4...mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s  spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:16...za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi...
Genesis 34:2... Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně...
Genesis 34:7... Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamor s nimi...
Genesis 35:22...zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šelspal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom...
Genesis 38:2...jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedyspal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er...
Genesis 38:9... že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby...
Exodus 12:10...do rána. Pokud z něj do rána něco zbudespálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít...
Exodus 22:26... tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem...
Exodus 29:14... Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom...
Exodus 29:34...nebo z toho chleba něco zůstane do ránaspálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to...
Leviticus 4:12...za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se...
Leviticus 4:21...bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za táborspálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za...
Leviticus 6:23...vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude...
Leviticus 7:17...jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne,...
Leviticus 7:19...jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby...
Leviticus 8:17... Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal...
Leviticus 8:32...synové je budou jíst.' Co z masa a chleba zbudespálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu...
Leviticus 9:11...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť....
Leviticus 10:16...s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy...
Leviticus 13:52...i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí to být...
Leviticus 13:55...barvu (i když se nerozšířila), je to nečistéspálíš to, je hniloba na líci či na rubu. Pokud však...
Leviticus 13:57... je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po...
Leviticus 14:47... bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl,...
Leviticus 15:24...nečistý do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm...
Leviticus 15:33... je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti...
Leviticus 16:27...za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a...
Leviticus 16:28...tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak...
Leviticus 19:6...následující. Co zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost,...
Leviticus 19:20...roucho z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud...
Leviticus 20:11...- jak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba...
Leviticus 20:12...zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost...
Leviticus 20:18...se svou sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový...
Leviticus 20:20...příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj...
Numeri 5:13...odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s  spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela...
Numeri 17:4...mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře. To se...
Numeri 19:5...setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom...
Numeri 19:8...však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do...
Deuteronomium 7:5...posvátné kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe...
Deuteronomium 7:25... všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na...
Deuteronomium 12:3...sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno...
Deuteronomium 13:17...kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstíspal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu...
Deuteronomium 22:22...ženou, oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě...
Jozue 7:25...neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenovalSpálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou...
Jozue 11:6...mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim...
Jozue 11:9...řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho...
Soudců 6:28...stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se...
Soudců 15:5...a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i nesklizené obilí, ba i vinice a olivy....
1. Samuel 3:2... tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla....
1. Samuel 3:3...místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom...
1. Samuel 26:7...tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u...
1. Samuel 31:12...betšanské hradby, vrátili se do Jábeše a tam je spálili. Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod...
2. Samuel 3:7...syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila....
2. Samuel 4:7...do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domuspal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu...
2. Samuel 12:11...tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to...
2. Samuel 16:22...baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s Achitofelem,...
2. Samuel 23:7...nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů:...
1. Královská 15:13...pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekalspálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly...
2. Královská 10:26... Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloupspálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a...
2. Královská 23:4...Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupySpálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich...
2. Královská 23:6...chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak vysypal na veřejném...
2. Královská 23:11...komořího Netan-melecha ve sloupořadí), a spálil sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští...
2. Královská 23:15...- i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se...
2. Královská 23:16...z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova slova,...
2. Letopisů 15:16...pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusyspálil u potoka Kidron. Asa sice z Izraele neodstranil...
2. Letopisů 19:3...na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha."...
2. Letopisů 34:5...po hrobech jejich uctívačů a kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i Jeruzalém....
Nehemiáš 1:3...potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé...
Žalmy 21:10...tvé protivníky najde tvá pravice! přijdešspálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí...
Žalmy 80:17... ratolest, kterou sis pěstoval, posekánaspálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad...
Žalmy 106:18...hordu pohřbila. Oheň vyšlehl proti tlupěspálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele...
Přísloví 6:28...si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdo s ženou bližního spí -...
Izaiáš 1:7...Vaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina...
Izaiáš 33:12...ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne. Slyšte,...
Izaiáš 44:16...zhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče si...
Izaiáš 44:19... nemá rozum, nepomyslí si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem...
Izaiáš 47:14...na tebe přichází. Hle - jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu...
Jeremiáš 2:15...a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili, města spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné...
Jeremiáš 5:14... hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na...
Jeremiáš 32:29...na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálíspálí je i s domy, na jejichž střechách lidé uráželi,...
Jeremiáš 34:22...k tomuto městu zpět. Zaútočí na , dobudou jespálí je. Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí...
Jeremiáš 36:27...zatkli. Hospodin je ale skryl. Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je...
Jeremiáš 36:28...v tom prvním svitku, který judský král Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak praví...
Jeremiáš 36:29...řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde...
Jeremiáš 36:32...slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov jim...
Jeremiáš 49:2...Zbude z jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo jej vyháněli, praví...
Ezechiel 5:2...je na díly. uplynou dny tvého obléháníspálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu...
Ezechiel 21:3...Hospodin: Hle - zažehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen...
Ezechiel 23:25...potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dceryspálí tvé potomky v ohni. Strhají z tebe šaty a seberou ti...
Ezechiel 43:21... Pak vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyni....
Amos 2:1...toho mám dost! Za to, že kosti edomského krále spálili na prášek, sešlu na Moába oheň, aby pohltil...
Amos 6:10... zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vyneslspálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku...
Micheáš 1:7...modly budou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny její sochy zpustoším. Co si vydělala na...
Nahum 2:14...proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti...
Matouš 8:24...bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás,...
Matouš 13:6...země neměla hloubku. Když pak vyšlo sluncespálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla...
Matouš 22:7...svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je sice...
Marek 4:6...země neměla hloubku. Když pak vyšlo sluncespálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla...
Marek 4:38...na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: "Mistře,...
Lukáš 3:17... Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými slovy...
Skutky 12:6... Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvéstspal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže...
Zjevení 17:16...a obrat donaha; budou požírat její tělospálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby...
Zjevení 18:8...přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |