Sousedé

Hledám varianty 'sousedé' [ sousedy (8) sousedům (3) sousedů (4) sousedi (1) sousedé (3) souseda (2) soused (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 11:2...vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté...
Exodus 12:4...na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho...
Deuteronomium 1:7...dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v Negevu i na...
Soudců 18:22...od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihli. Volali za nimi, se k nim...
2. Královská 4:3... "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak se vrať,...
Žalmy 31:12... Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem pohromou, i svým přátelům jsem za příšeru, ti,...
Žalmy 44:14...prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu a...
Žalmy 79:4... kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho...
Žalmy 79:12...k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane,...
Žalmy 80:7... kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám...
Žalmy 89:42...rozbořil. Všichni kolemjdoucí jej drancují, svým sousedům je vydán k tupení! Zvedl jsi pravici jeho nepřátel...
Přísloví 27:10...bratra nechoď v nesnázích - lepší je blízký soused než bratr vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď...
Jeremiáš 6:21...které klopýtnou rodiče i děti, zahynou přátelésousedi." Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na severu...
Jeremiáš 12:14...praví Hospodin: "Pokud jde o všechny zločinné sousedy, kteří se sápou po dědictví, jež jsem dal svému...
Jeremiáš 49:10...Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je...
Ezechiel 16:26...čím dál víc. Smilnila jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc, ...
Ezechiel 28:24...Dům Izraele nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej bodají jako trní a píchají jako bodláčí....
Ezechiel 28:26... vykonám své rozsudky nad všemi zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A tehdy poznají, že jsem jejich...
Lukáš 1:58...naplnil čas k porodu a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal své...
Lukáš 1:65...mu jazyk a on dobrořečil Bohu. Na všechny jejich sousedy přišla bázeň a lidé si o tom všem povídali po...
Lukáš 14:12... nezvi své přátele, bratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když...
Lukáš 15:6...vezme na ramena, přijde domů a svolá přátelesousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou...
Jan 9:8... Odešel tedy a umyl se, a když přišel, vidělSousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: "Není...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |