Sourozencům

Hledám varianty 'sourozencům' [ sourozenec (1) sourozencům (5) sourozenců (1) sourozenci (6) sourozence (7) ]. Nalezeno 20 veršù.
Jozue 2:18... a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matkusourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze...
Jozue 6:23...šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k patřili; vyvedli celé její...
1. Letopisů 7:22... Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou...
Skutky 1:14...s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed shromážděných...
Římanům 8:29...Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal, a které...
Římanům 16:14... Flegonta, Herma, Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nich. Pozdravujte Filologa a Julii, také...
1. Korintským 8:11...Kvůli tvému "poznání" tak hyne tvůj slabší sourozenec, za kterého zemřel Kristus! Když takto zraňujete...
1. Korintským 8:12...Když takto zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale proti Kristu!...
1. Korintským 16:20...i církev u nich v domě. Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. PAVEL...
Efeským 6:23...se máme, a aby potěšil vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše...
Filipským 1:14...že jsem vězněn pro Krista. okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem...
Koloským 4:15...vás milovaný lékař Lukáš a také Démas. Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě. u...
1. Tesalonickým 5:26... modlete se za nás. Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem. Zapřísahám vás v Pánu, abyste...
1. Tesalonickým 5:27...v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi....
2. Tesalonickým 3:15...ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje...
1. Timoteus 4:6...a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený...
2. Timoteus 4:21... Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci. Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi....
Židům 2:11...jednoho Otce. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé...
Židům 2:17...ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a...
1. Petr 2:17... ale jako Boží služebníci. Všechny ctětesourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |