Soumraku

Hledám varianty 'soumraku' [ soumraku (12) soumrakem (1) soumrak (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 12:6... do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou...
Exodus 16:12...jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem,...
Exodus 29:39...Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy...
Exodus 29:41...hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno....
Exodus 30:8...ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem...
Leviticus 23:5... jež budete vyhlašovat v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach -...
Numeri 9:3...v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho ustanovení a...
Numeri 9:5...synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka...
Numeri 9:11...Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. beránka s...
Numeri 28:4...oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy...
Numeri 28:8...vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno....
Jozue 2:5...mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte...
Job 24:15...jako zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si...
Izaiáš 24:11... Že není víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města...
Izaiáš 60:2...sláva vzešla nad tebou! Hle, tma přikryje zemisoumrak národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva...
Joel 2:2...Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem! Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |