Soudit

Hledám pøesnì 'soudit'. Nalezeno 59 veršù. Další varianty: suďte (3) suď (3) souzeni (9) souzen (8) soudíte (7) soudit (65) soudíš (8) soudíme (1) soudím (4) soudili (4) soudila (1) soudil (30) soudí (26)
Genesis 15:14...a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou...
Genesis 49:16...břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na...
Leviticus 19:15...chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač....
Deuteronomium 1:16...přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi člověkem a jeho...
1. Samuel 2:10... Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh...
1. Královská 3:9...tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak...
2. Letopisů 20:12... které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která...
Ezdráš 7:25...tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony...
Job 22:13...se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po...
Žalmy 7:9... znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný,...
Žalmy 9:9...právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě. Hospodin je...
Žalmy 82:2...uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla...
Žalmy 96:10...je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa, země raduje se,...
Žalmy 96:13...před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Žalmy 98:9... k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Žalmy 110:6...přijde jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy...
Kazatel 12:14...- vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré...
Izaiáš 2:4... z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých...
Izaiáš 11:3...úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co...
Izaiáš 28:7...opilí, blouzní, když mají vidění, když mají soudit, blábolí. Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží...
Izaiáš 66:16...hněv, své hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm, svým mečem s každým člověkem; Hospodin mnohé...
Jeremiáš 2:35...nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu  soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále...
Ezechiel 7:3...konec je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu  soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na...
Ezechiel 7:8...svůj hněv, rozhořčení padne na tebe. Budu  soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na...
Ezechiel 11:10...vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 11:11...nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 16:38...nimi, aby viděli v celé tvé nahotě. Budu  soudit, jako se soudí cizoložnice a vražedkyně. Vydám ...
Ezechiel 17:20...v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší vojáci z celého...
Ezechiel 18:30... kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví...
Ezechiel 20:35... Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti...
Ezechiel 20:36...a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás,...
Ezechiel 33:20...‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání!" Pátého...
Ezechiel 34:17...ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany....
Ezechiel 34:20... Panovník Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se...
Ezechiel 34:22...ovce zachráním, aby nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho...
Ezechiel 35:11...odplatím a dám se mezi nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny...
Ezechiel 38:22...muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako...
Joel 4:2...do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a dědictví, které rozptýlili...
Micheáš 4:3... z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy...
Matouš 5:40... nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby připravil o košili, nech mu i plášť. Když ...
Matouš 19:28... budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro jméno...
Lukáš 22:30...a pít u mého stolu; budete sedět na trůnechsoudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, satan...
Jan 8:26...odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co řícisoudit. Ten, který poslal, je ovšem pravdomluvný a ...
Jan 12:48... odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem...
Skutky 7:7...sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na...
Skutky 17:31...pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž...
Skutky 18:15...vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně...
Římanům 2:1...to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli....
Římanům 2:16... Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem...
Římanům 14:13...složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím...
1. Korintským 5:12...vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou...
1. Korintským 5:13...snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte ze svého středu." Jak se...
1. Korintským 6:1...se někdo z vás odvažuje, když s někým sporsoudit se před nespravedlivými, a ne před svatými? Copak...
1. Korintským 6:2... a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste...
1. Korintským 6:3...rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti! Vy ale...
2. Timoteus 4:1... před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, přijde nastolit své království:...
Židům 10:30... zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid." Jak hrozné je upadnout do rukou živého...
1. Petr 4:5...však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm...
Zjevení 6:10...dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo...

Slova obsahující soudit: odsoudit (8) rozsoudit (5) soudit (65)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |