Soudil

Hledám základ 'soudil' [ neodsoudil (1) odsoudil (8) odsoudili (2) posoudil (1) rozsoudil (1) soudil (30) soudila (1) soudili (4) usoudil (5) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 30:6...mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala...
Exodus 18:13...před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když...
Exodus 18:26...tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou...
Soudců 4:4...let syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova....
Soudců 10:2...Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horáchsoudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v...
Soudců 10:3...v Šamiru. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří...
Soudců 12:7...jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl...
Soudců 12:9...jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinudSoudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v...
Soudců 12:11...něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl...
Soudců 12:14...vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslechSoudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského,...
Soudců 15:20...volajícího, a ten je v Lechi dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. ...
Soudců 16:31...Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce ManoachaSoudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden...
1. Samuel 4:18...vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova...
1. Samuel 7:15... Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se...
1. Samuel 7:16...Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a...
1. Samuel 7:17...Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. ...
1. Samuel 12:7..."Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které...
1. Královská 7:7...Dále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým...
1. Letopisů 16:33... zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska...
Žalmy 76:10...země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla Slavit ...
Žalmy 82:8...každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný...
Žalmy 96:13...před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Přísloví 20:8...budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám...
Kazatel 2:12...pod sluncem! Zaměřil jsem se na to, abych posoudil moudrost a také hloupost a třeštění. (Co asi zmůže...
Kazatel 2:15...si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka...
Kazatel 3:12...nevystihne Boží dílo od počátku do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a...
Izaiáš 3:13...jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům...
Izaiáš 34:5... na Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému zničení. Hospodinův meč se koupe v krvi...
Jeremiáš 8:14... tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme...
Jeremiáš 23:20... dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu jasně porozumíte....
Jeremiáš 30:24... dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu porozumíte. "V ten čas...
Ezechiel 7:27...ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že jsem...
Ezechiel 20:36...a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás,...
Ezechiel 36:19...mezi národy, takže jsou rozprášeni po zemích. Odsoudil jsem je za jejich způsoby a skutky. Kamkoli ale mezi...
Joel 4:12...Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí. Uchopte srp, sklizeň...
Malachiáš 3:5...jako za dávných dnů. Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky,...
Jan 3:17... Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří,...
Jan 8:10...: "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani neodsuzuji,"...
Jan 8:16...soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se...
Jan 12:47... Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych...
Jan 12:48... odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem...
Skutky 13:27...ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou...
Skutky 23:3...bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys  soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti,...
Římanům 3:6...hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako...
Římanům 8:3...v těle, jaké hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn...
1. Korintským 11:31... a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí...
Jakub 5:6...v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky! Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil....
2. Petr 2:6... když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného...
Juda 1:15...přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich...
Zjevení 16:5...ty Svatý, ty, který jsi a kterýs byl, že jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatých a proroků, tys jim...
Zjevení 18:20... nebe, svatí apoštolové i proroci - Bůh je odsoudil za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl...
Zjevení 19:2...Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila...

Slova obsahující soudil: neodsoudil (1) odsoudil (8) odsoudili (2) posoudil (1) rozsoudil (1) soudil (30) soudila (1) soudili (4) usoudil (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |