Soudil

Hledám pøesnì 'soudil'. Nalezeno 30 veršù. Další varianty: suďte (3) suď (3) souzeni (9) souzen (8) soudíte (7) soudit (65) soudíš (8) soudíme (1) soudím (4) soudili (4) soudila (1) soudil (30) soudí (26)
Exodus 18:13...před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když...
Soudců 10:2...Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horáchsoudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v...
Soudců 10:3...v Šamiru. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří...
Soudců 12:7...jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl...
Soudců 12:9...jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinudSoudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v...
Soudců 12:11...něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl...
Soudců 12:14...vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslechSoudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského,...
Soudců 15:20...volajícího, a ten je v Lechi dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. ...
Soudců 16:31...Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce ManoachaSoudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden...
1. Samuel 4:18...vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova...
1. Samuel 7:15... Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se...
1. Samuel 7:16...Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a...
1. Samuel 7:17...Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. ...
1. Samuel 12:7..."Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které...
1. Královská 7:7...Dále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým...
1. Letopisů 16:33... zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska...
Žalmy 76:10...země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla Slavit ...
Žalmy 82:8...každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný...
Žalmy 96:13...před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Přísloví 20:8...budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám...
Izaiáš 3:13...jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům...
Ezechiel 20:36...a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás,...
Joel 4:12...Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí. Uchopte srp, sklizeň...
Malachiáš 3:5...jako za dávných dnů. Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky,...
Jan 8:16...soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se...
Jan 12:47... Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych...
Jan 12:48... odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem...
Skutky 23:3...bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys  soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti,...
Římanům 3:6...hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako...
Juda 1:15...přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich...

Slova obsahující soudil: neodsoudil (1) odsoudil (8) odsoudili (2) posoudil (1) rozsoudil (1) soudil (30) soudila (1) soudili (4) usoudil (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |