Soudech

Hledám varianty 'soudech' [ soudy (22) soudům (4) soudů (2) soudu (59) soudem (16) soudech (1) soud (58) ]. Nalezeno 159 veršù.
Genesis 31:42...a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou ...
Exodus 6:6...a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a...
Exodus 7:4... vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z...
Exodus 12:12...v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev...
Exodus 23:2...se k většině v žádné špatnosti. Nevypovídejsoudu pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při...
Leviticus 19:15...Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivditsoudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš...
Leviticus 19:35...Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování. Mějte poctivé...
Numeri 33:4... které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a...
Numeri 35:12...někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostavísoudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou...
Deuteronomium 1:17...jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako...
Deuteronomium 16:18... tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid spravedlivým soudem....
Deuteronomium 25:1...mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu, kdo je v...
Jozue 20:6...městě bydlet, dokud se nepostaví před obecsoudu, a poté do smrti toho, kdo bude v době...
2. Samuel 22:23...Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před...
1. Královská 3:11...smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné...
1. Královská 3:28...totiž, že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem...
1. Letopisů 16:14...Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo...
2. Letopisů 19:6...ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte...
2. Letopisů 19:8...izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a tak bylo možno odvolávat se do Jeruzaléma. Přikázal...
2. Letopisů 20:9...a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, mečsoud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před...
2. Letopisů 22:8... aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře,...
Job 5:4...nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i...
Job 9:3...v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jítsoudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. hlubokou...
Job 9:19... Přemoci ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa ...
Job 9:32..., abych se mu postavil, abychom společněsoudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by...
Job 11:10...moře! Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu...
Job 14:3...se. Přesto však z něho oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit?...
Job 19:29...meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar Naámský mu na to...
Job 22:4...zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s tebousoudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je...
Job 23:7...se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na...
Job 31:21...někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na - pak mi vyrvou paži z ramena, je ...
Job 34:23...další důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí...
Job 36:17...obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen soudem ničemných, soud a spravedlnost se zmocňují! Pozor...
Job 37:23...Všemohoucí je nám nedosažitelný; v mocisoudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří....
Žalmy 1:5...budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých....
Žalmy 9:5... před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš!...
Žalmy 9:20... Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine, jsou...
Žalmy 10:18...jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je...
Žalmy 17:2...ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v...
Žalmy 18:23...Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před...
Žalmy 35:23...Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine,...
Žalmy 37:30...moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se...
Žalmy 48:12... se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže...
Žalmy 50:4...shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť...
Žalmy 72:1... Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj...
Žalmy 75:3..."V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na se budou třást, ...
Žalmy 82:1...shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohůsoud vynesl: "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak...
Žalmy 97:8...slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší...
Žalmy 105:7...Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo...
Žalmy 119:7... budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím...
Žalmy 119:62... O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se...
Žalmy 119:75... uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své věrnosti...
Žalmy 119:106...jsem odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem,...
Žalmy 119:120...hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! Právem a spravedlností řídím se, nevydej těm, kdo...
Žalmy 119:137...tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám,...
Žalmy 119:160...slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I když bezdůvodně honí vládcové, před tvým...
Žalmy 119:164... Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné...
Žalmy 127:5...zahanben, bude s protivníky jednat před soudem! Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí,...
Žalmy 143:2...spravedlnosti! Jsem tvůj služebník, nevoď na soud - nikdo z živých není v právu před tebou! Pronásleduje...
Přísloví 16:10...Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míry i...
Přísloví 19:29...darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo...
Přísloví 22:22...ni čekají: Neodírej chudáka - je přece chudák; u soudu neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a...
Přísloví 24:23...Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomusoudu není vůbec dobré. Kdo omilostní darebáka, bude...
Kazatel 3:17...jsem si: Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem...
Kazatel 11:9... Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k srdci nepřipouštěj a...
Izaiáš 4:4...zapsán k životu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje...
Izaiáš 5:16...pyšných skloní se. Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti....
Izaiáš 10:2... těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se...
Izaiáš 11:4...očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí...
Izaiáš 26:8... stezku spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé...
Izaiáš 26:9...tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti....
Izaiáš 41:1... se přiblíží a promluví - pojďme společněsoudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal...
Izaiáš 58:2...zákony svého Boha, tak žádají o spravedlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! Říkají: "Proč se...
Jeremiáš 4:2...z očí a víc nebloudil! Kéž bys v pravděsoudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak...
Jeremiáš 48:21...Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu přišel soud - na Cholon, Jahcu i Mefaat, na Dibon, Nebó i...
Jeremiáš 48:47...Moábův osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak...
Jeremiáš 51:9...se. Opusťme jej, pojďme každý do své zeměSoud nad ním bude sahat do nebe, k oblakům se rozroste."...
Ezechiel 5:8...Před očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem...
Ezechiel 14:21...Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil...
Ezechiel 21:32...jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak...
Ezechiel 39:21...národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na položím svou ruku. Od toho dne nadále bude...
Daniel 7:26...na čas a časy a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben....
Ozeáš 5:1... dávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na...
Ozeáš 5:11...je zaplavím jako povodní. Efraim bude porobensoudem rozdrcen, neboť si usmyslel jít za Nesmyslem. Pro...
Amos 5:15... jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh...
Amos 7:4...toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem,...
Abakuk 1:12... svatý Bože můj. Ty jsi jim, Hospodine, svěřil soud, poslal jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však...
Sofoniáš 3:5...co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy,...
Sofoniáš 3:8... v den, kdy povstanu, abych svědčil! Toto je můj soud: Posbírám národy, shromáždím království a vyliji na ...
Zachariáš 8:16...mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje. Nikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým...
Malachiáš 2:17...zřejmě v oblibě!" Také se ptáte: "Kde je ten Bůh soudu?" Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu...
Matouš 5:21...' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého...
Matouš 5:22...každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!' bude vydán...
Matouš 7:2... abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou...
Matouš 10:17...si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních. Kvůli mně vás...
Matouš 12:41...noci v srdci země. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově...
Matouš 12:42...někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje...
Matouš 27:19...vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s...
Marek 13:9... Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před...
Lukáš 10:14...v pytlovině a popelu. Týru a Sidonu však bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, které jsi k nebi...
Lukáš 11:31...pro toto pokolení. Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z...
Lukáš 11:32...víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově...
Jan 3:19...jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo...
Jan 5:22...i Syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna...
Jan 5:24... který poslal, věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám...
Jan 5:27...život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází...
Jan 5:29... ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšenisoudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím...
Jan 5:30... Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou...
Jan 7:24...člověka? Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem." Někteří z Jeruzalémských začali říkat: "Není to...
Jan 8:16...soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se...
Jan 9:39...Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když to...
Jan 12:31...nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa...
Jan 16:8... odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnostsoud. Hřích, že nevěří ve...
Jan 16:11... že jdu k Otci a neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám...
Jan 19:13...uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedlsoudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo to v...
Skutky 16:37...nás veřejně. Potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají?...
Skutky 17:5...Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový soud. Když je však nenašli, odvlekli Jásona a některé...
Skutky 18:12...postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v...
Skutky 18:17...synagogy Sostena a bili ho přímo před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl...
Skutky 19:38...někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké...
Skutky 22:25..."Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit...
Skutky 23:6... jsem farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to řekl,...
Skutky 24:25...spravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu, Felix dostal strach. "Prozatím odejdi," řekl mu....
Skutky 25:6...dní, vrátil se do Cesareje. Druhého dne zasedlsoudu a poručil, předvedou Pavla. Jakmile se dostavil,...
Skutky 25:10...Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám...
Skutky 25:17... beze všech odkladů jsem příštího dne zasedlsoudu a poručil, toho muže předvedou. Když ale...
Skutky 25:20... zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednat. Pavel se však odvolal, že chce zůstat ve...
Římanům 2:2...- vždyť sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš...
Římanům 2:3... Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad...
Římanům 2:5...se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků"...
Římanům 3:4..."Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží...
Římanům 3:19...každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude...
Římanům 5:16...hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlosoudu a odsouzení, ale Boží dar vede k ospravedlnění z...
Římanům 9:28... Hospodin učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám...
Římanům 11:33...moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal...
Římanům 14:10...ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem?...
1. Korintským 4:5...soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví...
1. Korintským 6:4...záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodítesoudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi nic...
2. Korintským 5:10... Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle...
Galatským 5:10...ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu, je to kdokoli. Bratři, jestli i dosud kážu...
2. Tesalonickým 1:5... To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž...
1. Timoteus 5:24...některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale potom. Stejně tak i dobré...
Židům 6:2... vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Dá-li Bůh, vydáme se dál...
Židům 9:27... Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy...
Židům 10:27...oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl...
Židům 13:4...poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte...
Jakub 2:6...přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým...
Jakub 2:13... Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je,...
1. Petr 4:17...nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám...
2. Petr 2:4...do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej...
2. Petr 2:9...zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému...
2. Petr 3:7...nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte,...
Juda 1:6...věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se Sodomou a...
Zjevení 11:18...se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky,...
Zjevení 14:7...a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i...
Zjevení 15:4...a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se v nebi...
Zjevení 16:7...oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou...
Zjevení 19:2...našemu Bohu! Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým...
Zjevení 20:4...a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |