Soudcové

Hledám varianty 'soudcové' [ soudcům (3) soudců (4) soudcové (3) soudci (18) soudcem (17) soudce (47) ]. Nalezeno 90 veršù.
Genesis 18:25...jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin...
Genesis 19:9...stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota...
Genesis 30:6...hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno DanSoudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a...
Genesis 31:53...a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka....
Exodus 2:14...Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcemsoudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho...
Exodus 21:22...uloží manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za...
Numeri 25:5...odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s...
Deuteronomium 1:16...a deseti a za představené vašich kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a...
Deuteronomium 16:18... tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid spravedlivým soudem....
Deuteronomium 17:9... vyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí...
Deuteronomium 17:12...tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! ...
Deuteronomium 19:17...se musí postavit před Hospodina - před knězesoudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci věc...
Deuteronomium 19:18...kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budouSoudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl...
Deuteronomium 21:2...se, kdo ho zabil, vyjdou tvoji stařešinovésoudci, aby změřili vzdálenost od toho zabitého k okolním...
Deuteronomium 25:1...spor, se jdou nechat rozsoudit k souduSoudci zjednají právo tomu, kdo je v právu, a viníka ...
Deuteronomium 25:2... odsoudí. Zaslouží-li si viník bičovánísoudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika...
Jozue 8:33... Celý Izrael se svými stařešiny, správcisoudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími...
Jozue 23:2... svolal celý Izrael s jeho stařešiny, náčelníkysoudci i správci a řekl jim: "Jsem stařec pokročilého...
Jozue 24:1...Šechemu. Svolal izraelské stařešiny, náčelníkysoudce i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue...
Soudců 2:16...na veliké soužení. Hospodin jim ale vzbuzoval soudce a ti je zachraňovali z ruky nájezdníků....
Soudců 2:17...z ruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim....
Soudců 2:18... Oni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce, býval Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je...
Soudců 2:19...pod svými utlačovateli a trýzniteli. Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové,...
Soudců 3:10...na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského...
Soudců 11:27... ale ty mi křivdíš, když proti mně válčíšSoudce Hospodin dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny...
Soudců 12:8...ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a třicet dcer. Ty...
Soudců 12:11... byl pohřben v Betlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když...
Soudců 12:13...v zabulonském kraji. Po něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. Ten měl čtyřicet...
Růt 1:1...si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma...
1. Samuel 7:6..." Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci...
1. Samuel 8:1... Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval...
1. Samuel 8:2...syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce....
1. Samuel 24:16...psa, pouhou blechu! je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí s tebou. pohlédne a ujme se pře...
2. Samuel 7:11... kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel....
2. Samuel 15:4...se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít...
2. Královská 23:22..." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu...
1. Letopisů 5:12...vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janajsoudce v Bášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů:...
1. Letopisů 17:6... Řekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi...
1. Letopisů 17:10... kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že...
1. Letopisů 23:4...dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníkysoudce, 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina...
1. Letopisů 26:29...Jisharovců působili mimo chrám jako úřednícisoudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho bratři z rodu...
2. Letopisů 1:2...sezval celý Izrael, velitele tisíců a stoveksoudce i všechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů...
2. Letopisů 19:5... Po celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte....
2. Letopisů 19:6...ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte...
Ezdráš 4:9...Kancléř Rechum, písař Šimšaj a jejich druhové soudci, zmocněnci a další představitelé perských, uruckých,...
Ezdráš 7:25... kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správcesoudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti...
Job 9:15...Neobhájím se, i když jsem nevinný, u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I kdyby se dostavil,...
Job 9:24... Když země padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá - a když ne on, kdo pak? Rychleji než...
Job 12:17...podvedený i podvodník. Velmože svléká donaha, ze soudců umí blázny udělat. Králům rozpíná opasky, bedra jim...
Žalmy 2:10...hliněné nádoby." Proto, králové, buďte rozumnísoudcové země, nechte se poučit. Služte Hospodinu s...
Žalmy 7:12...- on je zachráncem upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk...
Žalmy 9:5...ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na pohany, ničemy zničil...
Žalmy 50:6...Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyš...
Žalmy 75:8...pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižuje. Hospodin...
Žalmy 94:2...pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj seSoudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží!...
Žalmy 109:6...za přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude souzen, ...
Žalmy 109:31...ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu:...
Přísloví 29:26...žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonitsoudcem všech lidí je však Hospodin. Spravedlivým se hnusí,...
Izaiáš 1:26... odstraním z tebe všechnu nečistotu! Vrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš mít rádce jako dřív. A potom...
Izaiáš 3:2...i všechny zásoby vody, hrdinu i bojovníkasoudce i proroka, věštce i starce, velitele i váženého muže...
Izaiáš 16:5...upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas...
Izaiáš 28:6... kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem...
Izaiáš 33:22...tam mocné koráby. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král a...
Izaiáš 40:23...jako stan k bydlení. On panovníky vniveč obracísoudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazeni,...
Jeremiáš 11:20...jméno nikdo nevzpomene!" Hospodine zástupůSoudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž...
Ezechiel 23:45...s těmi zvrhlicemi Oholou a Oholíbou. Spravedliví soudci je ale odsoudí jako cizoložnice a vražedkyně. Vždyť...
Daniel 3:2... hejtmany, místodržící, radní, pokladníkysoudce, hodnostáře a všechny úředníky provincií, aby se...
Daniel 3:3... hejtmani, místodržící, radní, pokladnícisoudci, hodnostáři a všichni úředníci provincií se tedy...
Amos 2:3...křiku a troubení. Odstraním z jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s ním, praví...
Micheáš 4:14...Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obleženíSoudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme...
Micheáš 7:3...do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředníksoudce berou úplatek, mocný poroučí, co si zamane, a...
Sofoniáš 3:3...přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají jen...
Matouš 5:25...jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení. Amen,...
Matouš 12:27...je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám...
Lukáš 11:19...je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám...
Lukáš 12:14..." odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" Tehdy všem řekl: "Dejte si pozor,...
Lukáš 12:58...se s ním cestou vypořádat. Jinak potáhnesoudci, soudce vydá biřici a biřic vsadí do vězení....
Lukáš 18:2...modlit a nevzdávat se: "V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom...
Lukáš 18:6...řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k...
Skutky 7:27...však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším vůdcemsoudcem? Chceš snad zabít, jako jsi včera zabil toho...
Skutky 7:35...zavrhli, když řekli: ‚Kdo ustanovil vůdcemsoudcem?', toho Bůh poslal jako vůdce a vysvoboditele, když...
Skutky 10:42...a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni...
Skutky 13:20...sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula, syna...
1. Korintským 4:4...je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. ...
1. Korintským 6:4...s takovými věcmi chodíte k soudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi nic neznamenají! Říkám to k...
2. Timoteus 4:8... kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí...
Židům 12:23... kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohusoudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k...
Jakub 4:11...přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem. Zákonodárce a soudce je ale jen jeden! On může...
Jakub 4:12...Zákona a stal ses jeho soudcem. Zákonodárcesoudce je ale jen jeden! On může zachránit i zničit. Kdo...
Jakub 5:9... jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. HleSoudce stojí ve dveřích! Za příklad odolnosti a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |