Soudí

Hledám pøesnì 'soudí'. Nalezeny 24 verše. Další varianty: suďte (3) suď (3) souzeni (9) souzen (8) soudíte (7) soudit (65) soudíš (8) soudíme (1) soudím (4) soudili (4) soudila (1) soudil (30) soudí (26)
Exodus 5:21...jim řekli: " na vás Hospodin pohlédnesoudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali...
Exodus 18:22... nad sty, nad padesáti a deseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou...
Deuteronomium 16:18...svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti  soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právo. Buď...
1. Letopisů 12:18...jsem nevinný, to Bůh našich otců vidísoudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky,...
Job 21:22...konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a...
Žalmy 35:1...odsouzeni, kdo v něho doufají. Žalm DavidůvSuď, Hospodine, ty, kdo soudí; bojuj proti těm, kdo se...
Žalmy 58:12...tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 72:2...soudem, svou spravedlnost dej synu královu!  soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. ...
Přísloví 29:14...společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dneSoudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky...
Jeremiáš 25:31...šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národysoudí se s každým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči....
Ezechiel 16:38...nimi, aby viděli v celé tvé nahotě. Budu  soudit, jako se soudí cizoložnice a vražedkyně. Vydám ...
Amos 5:10...přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudí v bráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivě. Protože...
Micheáš 3:11...Sion krví a Jeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští...
Jan 7:51... jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co...
Jan 8:50...svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledásoudí. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová slovo,...
Skutky 19:38...jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v...
1. Korintským 6:6...který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími! vůbec to, že se...
1. Korintským 9:3...vy v Pánu. Zde je obhajoba před těmi, kdo  soudí: Nemáme snad právo na jídlo a...
1. Korintským 11:32...sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni...
Jakub 4:11... nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš...
1. Petr 1:17... jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem,...
1. Petr 2:23...trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na...
Zjevení 18:8...a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. Králové země, kteří s smilnili a hýřili...
Zjevení 19:11... se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě...

Slova obsahující soudí: nesoudí (3) nesoudím (2) nesoudíte (1) odsoudí (15) odsoudím (6) odsoudíš (1) posoudí (3) přisoudí (1) rozsoudí (7) soudí (26) soudím (4) soudíme (1) soudíš (8) soudíte (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |