Soudí

Hledám varianty 'soudí' [ suďte (3) suď (3) souzeni (9) souzen (8) soudíte (7) soudit (65) soudíš (8) soudíme (1) soudím (4) soudili (4) soudila (1) soudil (30) soudí (26) ]. Nalezeno 150 veršù.
Genesis 15:14...a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou...
Genesis 49:16...břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na...
Exodus 5:21...jim řekli: " na vás Hospodin pohlédnesoudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali...
Exodus 18:13...před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když...
Exodus 18:16... Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a  soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny."...
Exodus 18:22... nad sty, nad padesáti a deseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou...
Exodus 18:26...tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou...
Leviticus 19:15...chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač....
Deuteronomium 1:16...přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi člověkem a jeho...
Deuteronomium 16:18...svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti  soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právo. Buď...
Soudců 4:4...let syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova....
Soudců 10:2...Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horáchsoudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v...
Soudců 10:3...v Šamiru. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří...
Soudců 12:7...jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl...
Soudců 12:9...jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinudSoudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v...
Soudců 12:11...něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl...
Soudců 12:14...vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslechSoudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského,...
Soudců 15:20...volajícího, a ten je v Lechi dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. ...
Soudců 16:31...Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce ManoachaSoudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden...
1. Samuel 2:10... Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh...
1. Samuel 4:18...vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova...
1. Samuel 7:15... Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se...
1. Samuel 7:16...Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a...
1. Samuel 7:17...Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. ...
1. Samuel 12:7..."Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které...
1. Královská 3:9...tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak...
1. Královská 7:7...Dále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým...
1. Letopisů 12:18...jsem nevinný, to Bůh našich otců vidísoudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky,...
1. Letopisů 16:33... zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska...
2. Letopisů 20:12... které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která...
Ezdráš 7:25...tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony...
Job 21:22...konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a...
Job 22:13...se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po...
Žalmy 7:9... znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný,...
Žalmy 9:9...právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě. Hospodin je...
Žalmy 26:1...Izrael ze všech jeho soužení! Žalm DavidůvSuď , Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám,...
Žalmy 35:1...odsouzeni, kdo v něho doufají. Žalm DavidůvSuď, Hospodine, ty, kdo soudí; bojuj proti těm, kdo se...
Žalmy 58:2...Davidův. Opravdu, mocní, právem rozhodujetesoudíte lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné...
Žalmy 58:12...tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 67:5...národy! všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla ...
Žalmy 72:2...soudem, svou spravedlnost dej synu královu!  soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. ...
Žalmy 76:10...země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla Slavit ...
Žalmy 82:2...uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla...
Žalmy 82:8...každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný...
Žalmy 96:10...je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa, země raduje se,...
Žalmy 96:13...před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Žalmy 98:9... k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Žalmy 109:7...soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude souzen, je za zločince, i jeho modlitba hříchem je!...
Žalmy 110:6...přijde jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy...
Přísloví 20:8...budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám...
Přísloví 29:14...společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dneSoudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky...
Přísloví 31:9...chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústasuď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohých! Znamenitá...
Kazatel 12:14...- vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré...
Izaiáš 2:4... z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých...
Izaiáš 3:13...jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům...
Izaiáš 11:3...úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co...
Izaiáš 24:22...budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, ...
Izaiáš 28:7...opilí, blouzní, když mají vidění, když mají soudit, blábolí. Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží...
Izaiáš 43:26...na tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj...
Izaiáš 53:8... ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržensouzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž...
Izaiáš 66:16...hněv, své hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm, svým mečem s každým člověkem; Hospodin mnohé...
Jeremiáš 2:35...nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu  soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále...
Jeremiáš 21:12...Tak praví Hospodin, dome Davidův: Ráno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného zachraňujte z rukou...
Jeremiáš 25:31...šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národysoudí se s každým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči....
Ezechiel 7:3...konec je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu  soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na...
Ezechiel 7:8...svůj hněv, rozhořčení padne na tebe. Budu  soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na...
Ezechiel 7:27...ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že jsem...
Ezechiel 11:10...vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 11:11...nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 16:38...nimi, aby viděli v celé tvé nahotě. Budu  soudit, jako se soudí cizoložnice a vražedkyně. Vydám ...
Ezechiel 17:20...v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší vojáci z celého...
Ezechiel 18:30... kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví...
Ezechiel 20:35... Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti...
Ezechiel 20:36...a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás,...
Ezechiel 33:20...‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání!" Pátého...
Ezechiel 34:17...ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany....
Ezechiel 34:20... Panovník Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se...
Ezechiel 34:22...ovce zachráním, aby nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho...
Ezechiel 35:11...odplatím a dám se mezi nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny...
Ezechiel 38:22...muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako...
Joel 4:2...do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a dědictví, které rozptýlili...
Joel 4:12...Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí. Uchopte srp, sklizeň...
Amos 5:10...přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudí v bráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivě. Protože...
Micheáš 3:11...Sion krví a Jeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští...
Micheáš 4:3... z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy...
Malachiáš 3:5...jako za dávných dnů. Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky,...
Matouš 5:40... nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby připravil o košili, nech mu i plášť. Když ...
Matouš 7:1...starosti. Den dost svého trápení." "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte,...
Matouš 7:2... abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte,...
Matouš 19:28... budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro jméno...
Matouš 26:66...svědky? Právě jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!" vykřikli. Pak mu začali mu plivat do...
Marek 14:64...svědky? Slyšeli jste rouhání! Co o tom soudíte?" A všichni rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po...
Lukáš 6:37...milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni....
Lukáš 19:22... a sklízíš, co jsi nezasel.' Král mu řekl: ‚Soudím podle tvých vlastních slov, zlý služebníku. Věděl...
Lukáš 22:30...a pít u mého stolu; budete sedět na trůnechsoudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, satan...
Jan 3:18...byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen, protože neuvěřil ve...
Jan 5:30... Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou...
Jan 7:24... že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem." Někteří z...
Jan 7:51... jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co...
Jan 8:15... Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil,...
Jan 8:16...soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se...
Jan 8:26...odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co řícisoudit. Ten, který poslal, je ovšem pravdomluvný a ...
Jan 8:50...svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledásoudí. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová slovo,...
Jan 12:47... Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych...
Jan 12:48... odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem...
Jan 18:31..." odpověděli. "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho...
Skutky 7:7...sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na...
Skutky 15:19... které oznamoval před věky. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili...
Skutky 17:31...pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž...
Skutky 18:15...vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně...
Skutky 19:38...jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v...
Skutky 23:3...bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys  soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti,...
Skutky 24:21... co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšení z mrtvých!'" Felix (který o Cestě...
Skutky 25:9...do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem,...
Skutky 26:6...jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům....
Římanům 2:1...to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli....
Římanům 2:3...si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ...
Římanům 2:12...zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti,...
Římanům 2:16... Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem...
Římanům 3:6...hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako...
Římanům 3:7...soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží...
Římanům 14:4...kdo - vždyť Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí,...
Římanům 14:10...ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem?...
Římanům 14:13...složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím...
1. Korintským 4:3...jen jedno - aby byl shledán věrným. Co o mně soudíte vy anebo lidé vůbec, to pro znamená velmi málo;...
1. Korintským 5:12...vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou...
1. Korintským 5:13...snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte ze svého středu." Jak se...
1. Korintským 6:1...se někdo z vás odvažuje, když s někým sporsoudit se před nespravedlivými, a ne před svatými? Copak...
1. Korintským 6:2... a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste...
1. Korintským 6:3...rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti! Vy ale...
1. Korintským 6:6...který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími! vůbec to, že se...
1. Korintským 6:7... a to před nevěřícími! vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč...
1. Korintským 9:3...vy v Pánu. Zde je obhajoba před těmi, kdo  soudí: Nemáme snad právo na jídlo a...
1. Korintským 11:31... a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí...
1. Korintským 11:32...sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni...
2. Timoteus 4:1... před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, přijde nastolit své království:...
Židům 10:30... zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid." Jak hrozné je upadnout do rukou živého...
Jakub 2:12...mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný,...
Jakub 3:1...stát učiteli, bratři moji - vězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo...
Jakub 4:11... nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš...
Jakub 4:12...On může zachránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš svého bližního? A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo...
1. Petr 1:17... jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem,...
1. Petr 2:23...trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na...
1. Petr 4:5...však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm...
Juda 1:15...přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich...
Zjevení 6:10...dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo...
Zjevení 18:8...a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. Králové země, kteří s smilnili a hýřili...
Zjevení 19:11... se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě...
Zjevení 20:12...jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž...
Zjevení 20:13...vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do...

Slova obsahující soudí: nesoudí (3) nesoudím (2) nesoudíte (1) odsoudí (15) odsoudím (6) odsoudíš (1) posoudí (3) přisoudí (1) rozsoudí (7) soudí (26) soudím (4) soudíme (1) soudíš (8) soudíte (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |