Soud

Hledám varianty 'soud' [ soudy (22) soudům (4) soudů (2) soudu (59) soudem (16) soudech (1) soud (58) ]. Nalezeno 159 veršù.
Genesis 31:42...a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou ...
Exodus 6:6...a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a...
Exodus 7:4... vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z...
Exodus 12:12...v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev...
Exodus 23:2...se k většině v žádné špatnosti. Nevypovídejsoudu pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při...
Leviticus 19:15...Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivditsoudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš...
Leviticus 19:35...Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování. Mějte poctivé...
Numeri 33:4... které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a...
Numeri 35:12...někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostavísoudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou...
Deuteronomium 1:17...jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako...
Deuteronomium 16:18... tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid spravedlivým soudem....
Deuteronomium 25:1...mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu, kdo je v...
Jozue 20:6...městě bydlet, dokud se nepostaví před obecsoudu, a poté do smrti toho, kdo bude v době...
2. Samuel 22:23...Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před...
1. Královská 3:11...smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné...
1. Královská 3:28...totiž, že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem...
1. Letopisů 16:14...Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo...
2. Letopisů 19:6...ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte...
2. Letopisů 19:8...izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a tak bylo možno odvolávat se do Jeruzaléma. Přikázal...
2. Letopisů 20:9...a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, mečsoud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před...
2. Letopisů 22:8... aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře,...
Job 5:4...nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i...
Job 9:3...v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jítsoudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. hlubokou...
Job 9:19... Přemoci ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa ...
Job 9:32..., abych se mu postavil, abychom společněsoudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by...
Job 11:10...moře! Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu...
Job 14:3...se. Přesto však z něho oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit?...
Job 19:29...meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar Naámský mu na to...
Job 22:4...zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s tebousoudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je...
Job 23:7...se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na...
Job 31:21...někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na - pak mi vyrvou paži z ramena, je ...
Job 34:23...další důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí...
Job 36:17...obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen soudem ničemných, soud a spravedlnost se zmocňují! Pozor...
Job 37:23...Všemohoucí je nám nedosažitelný; v mocisoudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří....
Žalmy 1:5...budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých....
Žalmy 9:5... před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš!...
Žalmy 9:20... Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine, jsou...
Žalmy 10:18...jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je...
Žalmy 17:2...ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v...
Žalmy 18:23...Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před...
Žalmy 35:23...Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine,...
Žalmy 37:30...moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se...
Žalmy 48:12... se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže...
Žalmy 50:4...shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť...
Žalmy 72:1... Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj...
Žalmy 75:3..."V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na se budou třást, ...
Žalmy 82:1...shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohůsoud vynesl: "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak...
Žalmy 97:8...slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší...
Žalmy 105:7...Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo...
Žalmy 119:7... budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím...
Žalmy 119:62... O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se...
Žalmy 119:75... uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své věrnosti...
Žalmy 119:106...jsem odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem,...
Žalmy 119:120...hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! Právem a spravedlností řídím se, nevydej těm, kdo...
Žalmy 119:137...tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám,...
Žalmy 119:160...slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I když bezdůvodně honí vládcové, před tvým...
Žalmy 119:164... Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné...
Žalmy 127:5...zahanben, bude s protivníky jednat před soudem! Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí,...
Žalmy 143:2...spravedlnosti! Jsem tvůj služebník, nevoď na soud - nikdo z živých není v právu před tebou! Pronásleduje...
Přísloví 16:10...Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míry i...
Přísloví 19:29...darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo...
Přísloví 22:22...ni čekají: Neodírej chudáka - je přece chudák; u soudu neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a...
Přísloví 24:23...Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomusoudu není vůbec dobré. Kdo omilostní darebáka, bude...
Kazatel 3:17...jsem si: Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem...
Kazatel 11:9... Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k srdci nepřipouštěj a...
Izaiáš 4:4...zapsán k životu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje...
Izaiáš 5:16...pyšných skloní se. Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti....
Izaiáš 10:2... těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se...
Izaiáš 11:4...očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí...
Izaiáš 26:8... stezku spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé...
Izaiáš 26:9...tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti....
Izaiáš 41:1... se přiblíží a promluví - pojďme společněsoudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal...
Izaiáš 58:2...zákony svého Boha, tak žádají o spravedlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! Říkají: "Proč se...
Jeremiáš 4:2...z očí a víc nebloudil! Kéž bys v pravděsoudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak...
Jeremiáš 48:21...Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu přišel soud - na Cholon, Jahcu i Mefaat, na Dibon, Nebó i...
Jeremiáš 48:47...Moábův osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak...
Jeremiáš 51:9...se. Opusťme jej, pojďme každý do své zeměSoud nad ním bude sahat do nebe, k oblakům se rozroste."...
Ezechiel 5:8...Před očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem...
Ezechiel 14:21...Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil...
Ezechiel 21:32...jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak...
Ezechiel 39:21...národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na položím svou ruku. Od toho dne nadále bude...
Daniel 7:26...na čas a časy a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben....
Ozeáš 5:1... dávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na...
Ozeáš 5:11...je zaplavím jako povodní. Efraim bude porobensoudem rozdrcen, neboť si usmyslel jít za Nesmyslem. Pro...
Amos 5:15... jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh...
Amos 7:4...toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem,...
Abakuk 1:12... svatý Bože můj. Ty jsi jim, Hospodine, svěřil soud, poslal jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však...
Sofoniáš 3:5...co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy,...
Sofoniáš 3:8... v den, kdy povstanu, abych svědčil! Toto je můj soud: Posbírám národy, shromáždím království a vyliji na ...
Zachariáš 8:16...mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje. Nikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým...
Malachiáš 2:17...zřejmě v oblibě!" Také se ptáte: "Kde je ten Bůh soudu?" Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu...
Matouš 5:21...' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého...
Matouš 5:22...každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!' bude vydán...
Matouš 7:2... abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou...
Matouš 10:17...si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních. Kvůli mně vás...
Matouš 12:41...noci v srdci země. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově...
Matouš 12:42...někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje...
Matouš 27:19...vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s...
Marek 13:9... Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před...
Lukáš 10:14...v pytlovině a popelu. Týru a Sidonu však bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, které jsi k nebi...
Lukáš 11:31...pro toto pokolení. Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z...
Lukáš 11:32...víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově...
Jan 3:19...jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo...
Jan 5:22...i Syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna...
Jan 5:24... který poslal, věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám...
Jan 5:27...život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází...
Jan 5:29... ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšenisoudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím...
Jan 5:30... Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou...
Jan 7:24...člověka? Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem." Někteří z Jeruzalémských začali říkat: "Není to...
Jan 8:16...soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se...
Jan 9:39...Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když to...
Jan 12:31...nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa...
Jan 16:8... odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnostsoud. Hřích, že nevěří ve...
Jan 16:11... že jdu k Otci a neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám...
Jan 19:13...uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedlsoudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo to v...
Skutky 16:37...nás veřejně. Potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají?...
Skutky 17:5...Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový soud. Když je však nenašli, odvlekli Jásona a některé...
Skutky 18:12...postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v...
Skutky 18:17...synagogy Sostena a bili ho přímo před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl...
Skutky 19:38...někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké...
Skutky 22:25..."Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit...
Skutky 23:6... jsem farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to řekl,...
Skutky 24:25...spravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu, Felix dostal strach. "Prozatím odejdi," řekl mu....
Skutky 25:6...dní, vrátil se do Cesareje. Druhého dne zasedlsoudu a poručil, předvedou Pavla. Jakmile se dostavil,...
Skutky 25:10...Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám...
Skutky 25:17... beze všech odkladů jsem příštího dne zasedlsoudu a poručil, toho muže předvedou. Když ale...
Skutky 25:20... zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednat. Pavel se však odvolal, že chce zůstat ve...
Římanům 2:2...- vždyť sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš...
Římanům 2:3... Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad...
Římanům 2:5...se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků"...
Římanům 3:4..."Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží...
Římanům 3:19...každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude...
Římanům 5:16...hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlosoudu a odsouzení, ale Boží dar vede k ospravedlnění z...
Římanům 9:28... Hospodin učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám...
Římanům 11:33...moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal...
Římanům 14:10...ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem?...
1. Korintským 4:5...soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví...
1. Korintským 6:4...záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodítesoudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi nic...
2. Korintským 5:10... Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle...
Galatským 5:10...ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu, je to kdokoli. Bratři, jestli i dosud kážu...
2. Tesalonickým 1:5... To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž...
1. Timoteus 5:24...některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale potom. Stejně tak i dobré...
Židům 6:2... vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Dá-li Bůh, vydáme se dál...
Židům 9:27... Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy...
Židům 10:27...oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl...
Židům 13:4...poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte...
Jakub 2:6...přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým...
Jakub 2:13... Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je,...
1. Petr 4:17...nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám...
2. Petr 2:4...do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej...
2. Petr 2:9...zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému...
2. Petr 3:7...nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte,...
Juda 1:6...věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se Sodomou a...
Zjevení 11:18...se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky,...
Zjevení 14:7...a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i...
Zjevení 15:4...a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se v nebi...
Zjevení 16:7...oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou...
Zjevení 19:2...našemu Bohu! Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým...
Zjevení 20:4...a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo...

Slova obsahující soud: neodsoudil (1) nesoudí (3) nesoudím (2) nesoudíte (1) odsoudí (15) odsoudil (8) odsoudili (2) odsoudím (6) odsoudíš (1) odsoudit (8) posoudí (3) posoudil (1) přisoudí (1) rozsoudí (7) rozsoudil (1) rozsoudit (5) soud (58) soudce (47) soudcem (17) soudci (18) soudcové (3) soudcovy (1) soudců (4) soudcům (3) soudech (1) soudem (16) soudí (26) soudil (30) soudila (1) soudili (4) soudím (4) soudíme (1) soudíš (8) soudit (65) soudíte (7) soudní (6) soudních (1) soudnost (2) soudnosti (4) soudný (10) soudu (59) soudů (2) soudům (4) soudy (22) usoudil (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |