Soucitu

Hledám varianty 'soucitu' [ soucitu (5) soucitem (13) soucit (24) ]. Nalezeny 42 verše.
Exodus 2:6...hle, bylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských dětí."...
1. Královská 3:26...Jen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje...
2. Letopisů 36:15...posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím...
Job 30:25... Copak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo,...
Žalmy 25:6...tebe spoléhám každý den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej...
Žalmy 37:21...dluží a nechce platit, spravedlivý však  soucit a rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni...
Žalmy 37:26...a jeho potomci že by žebrali. Stále  soucit a půjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomci....
Žalmy 51:3...se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň poklesky. Důkladně omyj od mého...
Žalmy 69:17... Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na pohlédni. Před svým služebníkem svou tvář...
Žalmy 69:21...mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel. K...
Žalmy 72:13... jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucit, život chudákům zachrání. Vysvobodí je od křivdy a...
Žalmy 77:10...Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že soucit potlačil? séla To je můj konec, říkám si, kdyby své...
Žalmy 79:8...na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože...
Žalmy 106:46...byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec probudil soucit všech, kdo je drželi v zajetí. Zachraň nás,...
Žalmy 119:77...jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší!...
Přísloví 21:21...však všechno rozhází. Komu jde o spravedlnostsoucit, nalezne život, spravedlnost a slávu. Do města...
Izaiáš 13:18... Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi. Babylon, to...
Izaiáš 49:13...Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin opustil...
Izaiáš 49:15..." Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece...
Jeremiáš 6:23...Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutísoucit neznají, burácejí jak mořské vlny, ženou se na...
Jeremiáš 13:14...druhé, rodiče i děti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji se, dokud je nezničím."...
Jeremiáš 15:6...jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a zničím soucitem jsem unaven! Budu je převívat vidlemi jako...
Jeremiáš 16:5...od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou láskusoucit, praví Hospodin. V této zemi pomřou velcí i malí....
Jeremiáš 50:42...Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutísoucit neznají, burácejí jako mořské vlny, ženou se na...
Pláč 3:22...je mojí nadějí: Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je...
Ezechiel 16:5...neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodila, pohodili ...
Daniel 9:9...jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však  soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili....
Daniel 9:18...svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane,...
Ozeáš 13:14... ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobíSoucit bude mým očím skryt, i když je Efraim nejplodnější...
Amos 1:11...dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen soucit potlačil, neustále jen soptil hněvem, dál a dál ve...
Zachariáš 7:9...opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky,...
Matouš 9:36...neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce...
Matouš 14:14...z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k...
Matouš 20:34..." odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a...
Marek 1:41..."Kdybys jen chtěl, můžeš očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to...
Marek 6:34... uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy...
Lukáš 7:13... Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl . Přistoupil a dotkl se már....
Lukáš 10:33... který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a...
Lukáš 15:20...otci. Otec ho spatřil z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky....
Filipským 2:1...lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost:...
Koloským 3:12...Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí....
Juda 1:22...k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |