Soužení

Hledám varianty 'soužení' [ souženým (1) soužených (1) souženími (2) soužením (7) souženích (2) soužení (91) soužené (2) soužená (1) ]. Nalezeno 105 veršù.
Deuteronomium 31:17...svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromysoužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si...
Deuteronomium 31:21...zruší. je pak potkají hrozné pohromysoužení, bude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim...
Soudců 2:15...řekl a jak jim odpřisáhl. Přišlo na veliké soužení. Hospodin jim ale vzbuzoval soudce a ti je...
Soudců 10:9...a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili...
Soudců 10:14...jste si zvolili; jen vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili...
1. Samuel 2:32...rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli...
1. Samuel 26:24...Hospodinových očích a kéž vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu...
2. Samuel 4:9...je živ Hospodin, který vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev,...
1. Královská 1:29...živ Hospodin, který vykoupil můj život z každého soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu,...
2. Královská 19:3... aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal, ale není dost...
2. Letopisů 15:4...by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim ...
2. Letopisů 15:6...se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše...
2. Letopisů 28:22...krále, ale nebylo mu to k ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král...
Nehemiáš 9:27...nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v nesmírném slitování,...
Nehemiáš 9:37... co se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou...
Job 5:19... svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení, ani posedmé nestihne neštěstí. V hladomoru...
Job 7:11...ve svém obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit....
Job 27:9...Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad k Bohu...
Job 30:16... Teď ale duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá,...
Job 30:27... nitro bouří, nedá se utišit, dostihly dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmurách, přede všemi...
Job 36:15...zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné...
Job 38:23... kde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se...
Žalmy 9:10...je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš,...
Žalmy 10:1... tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí...
Žalmy 20:2... Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle...
Žalmy 25:17... vždyť jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav  soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostí!...
Žalmy 25:22... jsi naděje! Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď , Hospodine, vždyť žiji...
Žalmy 37:39...záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je...
Žalmy 50:15...sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení, vysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka však Bůh...
Žalmy 54:9... slavit, že dobré je! On vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro...
Žalmy 59:17...ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj...
Žalmy 66:14...pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených, berany pro...
Žalmy 77:3... aby vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše...
Žalmy 78:42...sílu nepamatovali, na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském...
Žalmy 78:49...hněv svůj poslal na , prchlivost, zlobusoužení, anděly zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro...
Žalmy 81:8...břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsisoužení a zachránil jsem , vyslyšel jsem z mraků...
Žalmy 86:7... mých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty,...
Žalmy 90:15...konce života! Naše radost trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým...
Žalmy 91:15...vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím. Dlouhým...
Žalmy 120:1...tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine,...
Žalmy 138:7...si a zdálky o nadutcích. I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům...
Přísloví 1:27...vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí,  soužením a tísní budete sevřeni. pak volat budou,...
Přísloví 31:5...na povinnosti, mohl by překroutit právo všech soužených. Umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo...
Izaiáš 8:22...králi i svému Bohu. Pohlédne na zemi a hlesoužení a tma, děsivé černo a bezvýchodná temnota! Soužená...
Izaiáš 8:23...a tma, děsivé černo a bezvýchodná temnotaSoužená země však nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil...
Izaiáš 14:6...ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi nelítostným soužením! Země užívá klid a mír, veselý jásot všude zní...
Izaiáš 26:16...naše hranice! Hospodine, hledali ve svém soužení, když jsi je napomínal, šeptali modlitby. Jako...
Izaiáš 30:6... Ortel o zvířatech v Negevu: Zemí nebezpečísoužení, kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi...
Izaiáš 30:20... hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt -...
Izaiáš 33:2...doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou,...
Izaiáš 37:3... aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal, ale není dost...
Izaiáš 46:7...volají, neodpoví jim, nezachrání je z jejich soužení. Vzpomeňte si na to a vzmužte se, vy zrádci,...
Izaiáš 48:10..., nejsi stříbrný, vyvolil jsem v peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se...
Izaiáš 65:16...zemi přísahat, při Bohu pravdy to udělá. Minulá soužení budou zapomenuta, ukryta budou před mýma očima. Hle...
Jeremiáš 10:18...této země jako z praku a dopustím na  soužení, aby byli zajati." Běda mi, rána bolí, ...
Jeremiáš 14:8... Ach, naděje Izraele, náš Spasiteli v čase soužení! Proč se k této zemi chováš jako cizinec, jako...
Jeremiáš 15:11...přivedu na vás nepřítele v čase bídy, v čase soužení. se snad ocel ze severu přerazit železem či...
Jeremiáš 16:19... sílo a pevnosti, útočiště v den soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy:...
Jeremiáš 30:7...bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení - bude z něj ale zachráněn. Toho dne, praví...
Daniel 12:1...Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se...
Abdiáš 1:12...v den jejich záhuby! Nevychloubej se tolik v den soužení! Nevcházej do brány mého lidu v den jejich pohromy!...
Abdiáš 1:14...ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den soužení! Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To,...
Nahum 1:7...na kusy! Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají. S Ninive ale...
Abakuk 3:16...nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby...
Zachariáš 10:11... ale ani to jim nepostačí. Budou procházet mořem soužení, mořské vlny však budou sraženy; vyschne i Nil a...
Matouš 13:21...kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní je zaseto...
Matouš 24:21...nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do doby nebylo od počátku světa a jaké ...
Matouš 24:29...je mrtvola, tam se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo,...
Marek 4:17...a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti,...
Marek 13:19...se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího...
Marek 13:24...Všechno jsem vám řekl předem." "Ve dnech po onom souženíslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy...
Lukáš 4:18...zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti...
Jan 16:33... abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - jsem přemohl svět." Když...
Skutky 7:10... ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu před faraonem, egyptským králem, milost a...
Skutky 7:11...celou egyptskou i kananejskou zem hlad a veliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob...
Skutky 10:38...Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědkové...
Skutky 14:22...že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi jim s modlitbou a postem vybrali...
Skutky 20:23...v každém městě potvrzuje, že čekají poutasoužení. však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc,...
Římanům 2:9...řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvemSoužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo,...
Římanům 5:3...se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme sesouženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost,...
Římanům 8:35...za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota,...
Římanům 12:12... ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v...
2. Korintským 1:4...a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení...
2. Korintským 1:6...skrze Krista přijímáme. Když tedy máme soužení, je to pro vaše povzbuzení a spásu, a když jsme...
2. Korintským 1:8...na potěšení. Bratři, nechceme, abyste nevědělisoužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a...
2. Korintským 4:8...je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne...
2. Korintským 4:17...se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím...
2. Korintským 6:4...jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a...
2. Korintským 7:4... Jsem naplněn potěšením, přes všechna naše soužení přetékám radostí! Když jsme dorazili do Makedonie,...
2. Korintským 7:5...jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který...
2. Korintským 8:2...v Makedonii. Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba...
Efeským 3:13...Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto klekám...
Filipským 1:16...neupřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení; druzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu proto,...
Koloským 1:24...pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež nést jeho tělo, totiž církev. Jejím jsem se...
1. Tesalonickým 1:6...jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého, takže...
1. Tesalonickým 3:3...ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl. Ještě...
1. Tesalonickým 3:4...byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tedy...
1. Tesalonickým 3:7...věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádánísoužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně...
2. Tesalonickým 1:4...a věrností ve všech pronásledováníchsouženích, která snášíte. To vše je důkazem, že při Božím...
1. Timoteus 5:10... přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy...
Zjevení 1:9... Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli Božímu...
Zjevení 2:9...i poslední, který byl mrtvý a ožil: Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří...
Zjevení 2:10...do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný do smrti a dám ti korunu...
Zjevení 2:22...lůžko a ty, kteří s cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. ...
Zjevení 7:14...mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka....

Slova obsahující soužení: soužení (91) souženích (2) soužením (7) souženími (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |