Sokům

Hledám varianty 'sokům' [ soky (9) sokům (3) soků (2) soka (2) sok (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
2. Samuel 22:40... vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš  soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se...
2. Samuel 22:49... Zprostřed nepřátel vyvádíš, pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi...
Job 16:9.... Zuřivě drásá Bůh, nenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si...
Žalmy 13:5...Rozjasni oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví...
Žalmy 18:40... vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš  soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se...
Žalmy 18:49...zprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad  soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi...
Žalmy 38:20... trápím se pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet mých zrádných nepřátel....
Žalmy 45:6...ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo...
Žalmy 68:22...spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve...
Žalmy 68:23...kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny přivedu je...
Žalmy 89:11...jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží, svět se vším, co...
Žalmy 106:10...jako po poušti! Zachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad...
Žalmy 138:7...soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná...
Žalmy 139:21...nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí?...
Žalmy 143:12...z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž  soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič - vždyť jsem...
Přísloví 27:6...jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se každá...
Izaiáš 59:18...jim odplatí, hněv pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům odplatí, jak si zaslouží. Na západě budou...
Pláč 1:7... jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díval a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |