Sobotní

Hledám varianty 'sobotní' [ sobotních (2) sobotního (1) sobotní (29) ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 20:8... Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a...
Exodus 20:11...sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi...
Exodus 31:15... Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo bysobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové...
Exodus 35:3... kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků."...
Leviticus 23:32...večera se budete postit a zachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k...
Leviticus 24:8...díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždysobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou...
Leviticus 25:2...vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej...
Leviticus 25:8...budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi...
Numeri 15:32...synové Izraele na poušti, přistihli muže, jaksobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví,...
Numeri 28:9...to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou...
Numeri 28:10...zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné...
Deuteronomium 5:12... Hospodin neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin,...
Deuteronomium 5:15...ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal...
Nehemiáš 13:15... hrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne, kdy ty potraviny prodávali, jsem je varoval....
Nehemiáš 13:22... aby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj,...
Žalmy 92:1...- ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno...
Jeremiáš 17:21...Je-li vám život milý, neopovažujte sesobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských...
Jeremiáš 17:22...svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni však...
Jeremiáš 17:24...bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou...
Jeremiáš 17:27... Pokud však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet...
Ezechiel 46:1...bude po šest pracovních dnů zavřená, alesobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány...
Ezechiel 46:4...novoluních u vchodu brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť...
Ezechiel 46:12...svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak jakosobotní den. Poté odejde a brána se po jeho odchodu zavře....
Amos 8:5... abychom prodávali obilí? Kdy skončí den sobotní, abychom zrní nabídli, abychom z míry ubrali a k...
Matouš 12:5...A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní?...
Matouš 24:20...Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebosobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do ...
Lukáš 4:16... kde byl vychován, přišel podle svého zvykusobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu...
Lukáš 13:14...synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravovalsobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se ...
Lukáš 14:5... Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vássobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho...
Lukáš 23:56...oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly...
Skutky 1:12...hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti...

Slova obsahující sobotní: sobotní (29) sobotního (1) sobotních (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |