Sobotách

Hledám varianty 'sobotách' [ soboty (25) sobotu (68) sobotou (5) sobotě (5) sobotám (1) sobotách (6) sobota (15) sobot (7) ]. Nalezeno 119 veršù.
Exodus 16:23...Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a uvařte, co...
Exodus 16:25...řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat,...
Exodus 16:26... Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli...
Exodus 16:29... přikázání a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne...
Exodus 31:13...řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte  soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna...
Exodus 31:14... jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít....
Exodus 31:15... Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v...
Exodus 31:16... musí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna...
Exodus 35:2...bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten...
Leviticus 16:31...čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je...
Leviticus 19:3...v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte  soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům...
Leviticus 19:30...a naplnila se zvrhlostí! Zachovávejte  soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin....
Leviticus 23:3...Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou...
Leviticus 23:11...zalíbení; pozvedne jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu...
Leviticus 23:15...vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si...
Leviticus 23:16...sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete...
Leviticus 23:32... ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do...
Leviticus 23:38...nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí...
Leviticus 25:4...její úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole...
Leviticus 26:2...Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte  soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin....
Leviticus 26:34...svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země...
Leviticus 26:35...bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdo...
Leviticus 26:43... a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli zákony a...
Numeri 28:10...zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je sobot zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné...
2. Královská 4:23...chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslici a svému...
2. Královská 11:5...to takhle: Třetina z vás, kteří mátesobotu nastoupit službu, bude hlídat u královského paláce,...
2. Královská 11:7... Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří mátesobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při...
2. Královská 11:9...nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteřísobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli, a přišli...
1. Letopisů 9:32...o chleby předložení, připravované na každou sobotu. Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských...
1. Letopisů 23:31...jako při všech zápalných obětech Hospodinusobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném...
2. Letopisů 2:3...chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a novoluních a při slavnostech Hospodina, našeho...
2. Letopisů 8:13...oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek...
2. Letopisů 23:4...to takhle: Třetina z vás kněží a levitů, kteřísobotu nastoupíte službu, bude hlídat u dveří, další...
2. Letopisů 23:8...určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteřísobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli. Kněz...
2. Letopisů 31:3...na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a takésobotách, novoluních a slavnostech, jak jsou předepsány v...
2. Letopisů 36:21...dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku...
Nehemiáš 9:14...a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal...
Nehemiáš 10:32...prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovatsobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý...
Nehemiáš 10:34... na pravidelné oběti moučné i zápalnésobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na...
Nehemiáš 13:15...službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl, jaksobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady,...
Nehemiáš 13:16...a přiváželi ryby a všemožné zboží, kterésobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to...
Nehemiáš 13:17...ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na...
Nehemiáš 13:18...město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se...
Nehemiáš 13:19...v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, zavřou vrata. Zakázal jsem je...
Nehemiáš 13:21...jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se očistili a...
Izaiáš 1:13...Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novolunísoboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta...
Izaiáš 56:2...jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho...
Izaiáš 56:4...praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají  soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se smlouvy...
Izaiáš 56:6...a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se smlouvy - ty všechny...
Izaiáš 58:13...cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když...
Izaiáš 66:23...a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi...
Jeremiáš 17:22...je do jeruzalémských bran. Nevynášejtesobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale...
Jeremiáš 17:24...poslechnete, praví Hospodin, a přestanetesobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete...
Jeremiáš 17:27... Pokud však neposlechnete a nebudete světit sobot den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet...
Pláč 2:6... Hospodin nechal v zapomnění upadnout svátkysoboty na Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném...
Ezechiel 20:12...plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že...
Ezechiel 20:13...plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali  soboty. Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj...
Ezechiel 20:16... neřídili se mými pravidly a znesvěcovali  soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly....
Ezechiel 20:20... zákony a jednejte podle nich. Svěťte  soboty, jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli,...
Ezechiel 20:21...je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali  soboty. Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj...
Ezechiel 20:24... zákony, pravidla zavrhli, znesvěcovali  soboty a upírali oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy...
Ezechiel 22:8... Pohrdáš tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ  soboty. Žijí v tobě krvelační pomlouvači, hodují v tobě na...
Ezechiel 22:26...mezi čistým a nečistým a neohlížejí se na  soboty. Jsem mezi nimi v opovržení! Jejich velmoži trhají...
Ezechiel 23:38... že poskvrňovaly mou svatyni a znesvěcovaly  soboty. Téhož dne, kdy obětovaly své děti modlám, vcházely...
Ezechiel 44:24...pro všechny slavnosti a budou světit  soboty. Nepřijdou k mrtvému člověku, aby se neposkvrnili....
Ezechiel 45:17...i moučné oběti a úlitby o svátcích, novoluníchsobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará...
Ezechiel 46:3... do večera nezavře. Také lid země se budesobotách a novoluních u vchodu brány klanět Hospodinu. V...
Ozeáš 2:13...její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i všechny její slavnosti. Zpustoším její vinice i...
Matouš 12:1...je totiž příjemné a břemeno lehké." Jednousobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad,...
Matouš 12:2...mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co sesobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co...
Matouš 12:5...A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobot prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní?...
Matouš 12:8...byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich synagogy...
Matouš 12:10...rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí sesobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On...
Matouš 12:11...člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by musobotu spadla do jámy, nevzal by ji a nevytáhl? O co...
Matouš 12:12...O co cennější je člověk než ovce? A proto sesobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni...
Matouš 28:1...kámen a obsadili hrob strážnými. Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie...
Marek 1:21... Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hnedsobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli,...
Marek 2:23... Nové víno se lije do nových měchů." Jednousobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat...
Marek 2:24...řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co sesobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co...
Marek 2:27...kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn...
Marek 2:28...ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s...
Marek 3:2...ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdravísobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou...
Marek 3:4...se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí sesobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo...
Marek 6:2...města; jeho učedníci šli s ním. Kdyžsobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli....
Marek 15:42... Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před sobotou). Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám...
Marek 16:1...se dívaly, kam byl pochován. Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily...
Lukáš 4:31...do galilejského města Kafarnaum. Když tamsobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo...
Lukáš 6:1...nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho...
Lukáš 6:2...jim ale řekli: "Jak to, že děláte, co sesobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co...
Lukáš 6:5...mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl...
Lukáš 6:6..."Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden člověk s...
Lukáš 6:7...Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš budesobotu uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat. On ale znal...
Lukáš 6:9...něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí sesobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo...
Lukáš 13:10...začne nést ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena...
Lukáš 13:14...synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravovalsobot den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se ...
Lukáš 13:15...odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vássobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A...
Lukáš 13:16...držel svázanou osmnáct let, nesměla býtsobotu rozvázána ze svého pouta?" Když to řekl, všichni...
Lukáš 14:1...přichází v Hospodinově jménu!'" Jednou, kdyžsobotu přišel jíst do domu jednoho z předních farizeů,...
Lukáš 14:3...znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí sesobotu uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal,...
Lukáš 23:54...pochován. Byl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z...
Jan 5:9...své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali:...
Jan 5:10...představení tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten,...
Jan 5:16...začali Ježíše pronásledovat, protože to udělalsobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes;...
Jan 5:18...ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak...
Jan 7:22...(ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat...
Jan 7:23...a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověksobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon,...
Jan 9:14...Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl....
Jan 9:16...jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteří z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by...
Jan 19:31... Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na...
Skutky 13:14...Perge sami, dorazili do Antiochie Pisidské. V sobotu šli do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení...
Skutky 13:27...tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt,...
Skutky 13:42...prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i...
Skutky 13:44...nabádali, zůstávají v Boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město....
Skutky 15:21...všech městech, kde ho čtou v synagogách každou sobotu." Apoštolové a starší se shodli s celou církví, že...
Skutky 16:13...jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsmesobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili...
Skutky 17:2... Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem. Vysvětloval a dokazoval...
Skutky 18:4...stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Když...
Skutky 20:7...jsme tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože...
Koloským 2:16...jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |