Sobě

Hledám pøesnì 'sobě'. Nalezeno 209 veršù. Další varianty: sobě (215) si (2154) sebou (195) sebe (237) se (13545)
Genesis 1:30...i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a...
Genesis 7:2...spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmešsobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech...
Genesis 8:9...místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch...
Genesis 19:10...dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lotasobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do...
Genesis 22:16...Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a...
Genesis 35:4...tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy...
Exodus 9:11...i dobytku vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli...
Exodus 12:4...Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přiberesobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu...
Exodus 18:2...z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími...
Exodus 19:4...a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech...
Exodus 25:20...zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelemsobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak...
Exodus 26:5...spojeného kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy...
Exodus 26:6...padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíšsobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad...
Exodus 26:24...oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budousobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 26:32...akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách...
Exodus 28:1...pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveďsobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi...
Exodus 28:21...jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 28:35...pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a...
Exodus 32:13... Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 36:10...pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojilisobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl...
Exodus 36:12...druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy...
Exodus 36:13...padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojilisobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad...
Exodus 36:29...pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodusobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 37:9...zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelemsobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také...
Exodus 39:14... tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Leviticus 16:22...k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti...
Leviticus 22:25...takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada - nedojdete jimi zalíbení."...
Leviticus 25:46...ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví....
Numeri 3:13... neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil...
Numeri 8:17... jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil...
Numeri 16:5...ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a kohosobě nechá přistoupit. Přistoupí k němu ten, koho vyvolil....
Numeri 27:18... je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jejsobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a...
Deuteronomium 22:2...poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvířesobě domů, u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr...
Deuteronomium 24:20...ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově. Když...
Deuteronomium 24:21...budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově....
Jozue 2:18...šňůru z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce,...
Jozue 20:4...vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke...
Soudců 6:34...a utábořili se v údolí Jizreel. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal...
Soudců 9:15...řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne,...
Soudců 9:54...kámen na hlavu a rozbila mu lebku. Abimelechsobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas...
Soudců 15:4...tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasysobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň. Pochodně pak...
Soudců 19:15... Když levita vešel do Gibeje, posadil se na městském prostranství, ale nikdo je na noc nepozval k...
Soudců 19:18...hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo ale...
Soudců 19:21... Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal jesobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili....
Růt 3:3...večer bude na mlatě převívat ječmen. Vykoupej se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat....
1. Samuel 5:8...všechny filištínské vládce, shromáždili jesobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?"...
1. Samuel 6:21..."Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě." Kiriat-jearimští přišli a...
1. Samuel 18:2...ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davidasobě do služby a ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s...
2. Samuel 6:10...si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzítsobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma...
2. Samuel 6:19...a jedním rozinkovým koláčem. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil,...
2. Samuel 12:30...hlavy korunu vážící talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z...
2. Samuel 13:18...ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveře. Měla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly královy...
2. Samuel 13:19...totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě...
2. Samuel 14:24...přivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči."...
2. Samuel 14:33...za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšalomasobě pozval, a ten k němu přišel a poklonil se před ním ...
2. Samuel 18:18...tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit...
1. Královská 1:12...neví! Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a...
1. Královská 3:28...dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl,...
1. Královská 8:1...Hospodinova chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždilsobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové...
1. Královská 8:58... kéž nás nezanechá, kéž naklání naše srdcesobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali...
1. Královská 10:26...12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra...
1. Královská 13:4...na něj od oltáře rukou a poručil: "Chopte se ho!" Ruka, kterou na něj ukázal, mu ale odumřela, a ...
1. Královská 13:6...které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u...
1. Královská 13:18...nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz...
1. Královská 17:12..."Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen...
1. Královská 17:13...sobě a synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi...
1. Královská 20:29... že jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci za jediný den...
1. Královská 20:33... Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho pozvalsobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města,...
2. Královská 10:15... syna Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže...
2. Královská 11:4...chrámu šest let, dokud v zemi vládla AtaliaSedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i...
1. Letopisů 13:12...strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovatsobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města...
1. Letopisů 13:13...k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlusobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma...
1. Letopisů 15:27... zpěváci a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu...
1. Letopisů 16:43... Jedutunovi synové stáli u brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil,...
1. Letopisů 20:2...pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě drahokam, který...
2. Letopisů 1:14...12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra...
2. Letopisů 1:18...všechny chetitské a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě...
2. Letopisů 9:25...12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po...
2. Letopisů 31:13...Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimeisobě přibrali úředníky Jechiela, Azaziáše, Nachata, Asaela,...
2. Letopisů 32:6...pod správu vojenských velitelů. Shromáždil jesobě na prostranství u městské brány a povzbuzoval je:...
2. Letopisů 32:25...nebyl vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. Potom se však z...
2. Letopisů 35:14...mezi všechen lid. Teprve potom připravili hodsobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali...
Ezdráš 6:20...měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité. Když byli všichni...
Job 41:9...ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsousobě navzájem těsně semknuté, drží pohromadě, nic nerozdělí...
Žalmy 27:10... Bože záchrany! Můj otec i matka  sice opustili, Hospodin ale k sobě přivine. Ukaž mi,...
Žalmy 49:19...nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí...
Žalmy 98:1...jeho svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu novou seň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své...
Přísloví 2:3...rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolejsobě rozvahu. Když ji jak stříbro vyhledávat budeš, pátrat...
Přísloví 4:8... za všechno své jmění získej rozumnost. Važ si a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě přivineš....
Přísloví 13:13...touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého...
Přísloví 26:16...zvednout ji k ústům ale nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši...
Přísloví 28:11... na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí. Když...
Přísloví 29:24...ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí...
Přísloví 30:12...otci a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je...
Izaiáš 43:25... obtížil jsi svými vinami! , sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž...
Izaiáš 44:9... to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí, aby...
Izaiáš 45:23...- vždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež...
Izaiáš 48:11...stříbrný, vyvolil jsem v peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat...
Jeremiáš 10:14... protože jejich odlitky jsou podvod a duchasobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na ...
Jeremiáš 13:11...se jim, bude jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul...
Jeremiáš 20:9...mi přináší celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!"...
Jeremiáš 22:5...však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen...
Jeremiáš 39:12...gardistů Nebuzardanovi nařídil: "Vezmi hosobě a postarej se o něj, se mu nestane nic zlého....
Jeremiáš 49:13...Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou...
Jeremiáš 51:14...se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako kobylek, budou...
Jeremiáš 51:17... protože jejich odlitky jsou podvod a duchasobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na ...
Pláč 5:21...nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nássobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny, jsou...
Ezechiel 1:20...Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášela, neboť ta kola měla v sobě ducha...
Ezechiel 1:21... neboť ta kola měla v sobě ducha života. Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když stály, stála,...
Ezechiel 1:23...hrůzu. Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídlasobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž...
Ezechiel 6:9... budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na - na to, jak...
Ezechiel 16:32...zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manželasobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale svým...
Ezechiel 20:43... o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky, kterými...
Ezechiel 23:40... Takové věci prováděly přímo v mém domě! Navícsobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si...
Ezechiel 24:21... znesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší. ...
Ezechiel 36:31... mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete...
Ezechiel 37:8...začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a jak se svrchu...
Ezechiel 38:21...Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží...
Ezechiel 44:17...vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli budou sloužit v branách vnitřního...
Daniel 2:41...i ono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné...
Daniel 9:17...vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou...
Daniel 9:19... odpusť! Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid...
Amos 6:8...i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy...
Zachariáš 14:13...jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v Jeruzalémě....
Matouš 12:25...jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě...
Matouš 12:26... Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud vymítám...
Matouš 12:45...a ozdobený, ale prázdný, jde a přiberesobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou...
Matouš 13:21...Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemásobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane...
Matouš 16:26...člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj život? Syn...
Matouš 17:1...v jeho království." Po šesti dnech Ježíšsobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o...
Matouš 18:2..."Kdo je v nebeském království největší?" Ježíšsobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy:...
Matouš 20:25...se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolalsobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a...
Marek 3:13... Potom vystoupil na horu, povolalsobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu. Ustanovil jich...
Marek 3:24..."Jak může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také...
Marek 3:25...samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy...
Marek 3:26...obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo...
Marek 4:17...Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemajísobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane...
Marek 6:7...pak obcházel okolní vesnice a učil. Potomsobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou....
Marek 8:36...člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj...
Marek 9:2...přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíšsobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou...
Marek 9:35...sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li...
Marek 9:50...sůl přestala být slaná, čím ji osolíte? Mějtesobě sůl a žijte spolu v pokoji." Potom vstal, odešel...
Marek 10:32...Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeněse strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k...
Marek 10:42...se na Jakuba a Jana. Ježíš je ale zavolalsobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad...
Lukáš 9:25...člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za...
Lukáš 9:28...nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na...
Lukáš 10:38...Ježíš. Cestou přišel do jedné vesnice, kde hosobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se...
Lukáš 11:17...jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá. Pokud je i...
Lukáš 11:18...domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám...
Lukáš 11:37..." Když domluvil, jeden farizeus ho pozvalsobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu....
Lukáš 12:1...vymyslet, jak by ho chytili za slovo. Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali...
Lukáš 13:12...narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal jisobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce...
Lukáš 15:17...prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišelsobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků u mého otce jídla nazbyt,...
Lukáš 18:31...v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzalsobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme se k...
Lukáš 18:40...více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil,...
Lukáš 23:12...roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě...
Jan 1:22...Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě...
Jan 5:26...uslyší, budou žít. Jako Otec život sámsobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu...
Jan 5:31...ale vůli Toho, který poslal. Svědčím-li sámsobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný...
Jan 5:42...chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu...
Jan 6:53...jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemátesobě život. Kdo tělo a pije mou krev, věčný život...
Jan 8:13...života." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sámsobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli...
Jan 8:14..." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sámsobě, svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a...
Jan 8:18... že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sámsobě a svědčí o mně Otec, který poslal." Říkali mu tedy:...
Jan 12:32..., budu vyzdvižen od země, potáhnu všechnysobě." (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí zemřít...
Jan 13:32...je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sámsobě, a to hned. Moji drazí, ještě na kratičko jsem s vámi....
Jan 14:3...místo. odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde...
Jan 17:5...mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otče, uveďsobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět...
Jan 19:27...matka." A ten učedník ji od chvíle přijalsobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno,...
Skutky 7:14... a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou. Josef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé své...
Skutky 8:34...Vždyť byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví? O sobě...
Skutky 10:22...ten, koho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník Kornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který ...
Skutky 12:11...a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišelsobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal...
Skutky 14:17...národy chodit po jejich cestách, ale nikdysobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává...
Skutky 16:33...doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzalsobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou...
Skutky 18:26... uslyšeli ho Priscilla s Akvilou, vzali hosobě a vysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji. Apollo se...
Skutky 20:17... Z Milétu poslal zprávu do Efesu a zavolalsobě starší církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami...
Skutky 23:17...Pavlem do pevnosti a pověděl mu to. Pavel paksobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho...
Skutky 24:4... prosím, abys nás krátce vyslyšel s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme, že tento muž je nesmírně...
Římanům 1:27... Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají...
Římanům 2:5...Nechápeš, že Boží dobrota vede k pokání? Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš...
Římanům 2:14...dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona...
Římanům 7:25...to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sámsobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem...
Římanům 12:3...je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, si o sobě nemyslí...
Římanům 12:5...jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patřímesobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme...
Římanům 14:7...Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu;...
Římanům 14:14...naprostou jistotu, že nic není nečisté samosobě; pokud to však někdo za nečisté, je to pro něj...
1. Korintským 6:19...ve vás a kterého máte od Boha? nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte...
2. Korintským 3:5...máme skrze Krista k Bohu: Ne že jsme samisobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o...
2. Korintským 12:7...do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který sráží, abych si o sobě příliš nemyslel....
2. Korintským 13:5... ale pro vás s ním budeme žít Boží mocí. Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře....
Galatským 6:4... Každý posoudí své vlastní jednání;  se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý...
Efeským 2:15... totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového...
Efeským 4:32... vás opustí spolu s veškerou záští. Buďtesobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem,...
Efeským 5:19...ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejtesobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních...
1. Tesalonickým 3:12...k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši láskusobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám....
2. Timoteus 1:6... máš i ty. Proto ti připomínám, abyssobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze...
Židům 6:13...kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně rozmnožím...
Židům 12:3...kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste...
Jakub 2:17...to bude? Právě tak víra bez skutků, víra samasobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden víru, druhý...
1. Petr 1:12...a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď...
1. Petr 5:5... přijali nevadnoucí věnec slávy. Vy, mladšíse podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči...
1. Jan 2:15... co je v něm. Kdo v lásce tento svět, nemásobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí,...
1. Jan 3:15...bratra, je vrah; a víte, že žádný vrahsobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že...
1. Jan 3:17... I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře...
1. Jan 5:10...Synu. Kdo věří v Božího Syna, svědectví sámsobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil...
Zjevení 4:8...čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý,...
Zjevení 18:7...jenž namíchala, namíchejte dvojnásob! Nakolik se chlubila, nakolik hýřila, tolik dejte muk a kvílení....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |