Sobě

Hledám varianty 'sobě' [ sobě (215) si (2154) sebou (195) sebe (237) se (13545) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:2...a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo...
Genesis 1:7...vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den...
Genesis 1:9...byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže...
Genesis 1:11...Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v...
Genesis 1:15...obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni,...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou...
Genesis 1:21...obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A...
Genesis 1:22...dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci se rozmnožují na...
Genesis 1:24...dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné...
Genesis 1:28...Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými...
Genesis 1:30...i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a...
Genesis 2:7...člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu...
Genesis 2:10...vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje...
Genesis 2:11...se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato,...
Genesis 2:13...pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka...
Genesis 2:14...Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka...
Genesis 2:19... Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské...
Genesis 2:20... nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na...
Genesis 2:23...ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto...
Genesis 2:24...i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a...
Genesis 2:25... Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin...
Genesis 3:3...uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl:...
Genesis 3:5...ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo."...
Genesis 3:7...muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali...
Genesis 3:8...ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena...
Genesis 3:10...Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem...
Genesis 3:11...nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož...
Genesis 3:12...ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a...
Genesis 3:19... V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z pocházíš: Prach jsi a v...
Genesis 3:22...jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás,...
Genesis 3:24...straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. ...
Genesis 4:1... aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina....
Genesis 4:2...muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po...
Genesis 4:3...ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země,...
Genesis 4:5...oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo,  se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se...
Genesis 4:6...zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když...
Genesis 4:8..."Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj...
Genesis 4:9...a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem...
Genesis 4:14... dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a...
Genesis 4:16... Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou...
Genesis 4:17...a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha....
Genesis 4:18...pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad zplodil Mechujaele, Mechujael...
Genesis 4:19...Metušaele a Metušael zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada...
Genesis 4:20...Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho...
Genesis 4:21...stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila...
Genesis 4:25... Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu...
Genesis 4:26...náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk....
Genesis 5:29...mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí,...
Genesis 6:1...500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery,...
Genesis 6:2...viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si...
Genesis 6:3...si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je...
Genesis 6:4...sto dvacet let." (V oněch dnech, a také pozdějise na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž...
Genesis 6:5... ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež...
Genesis 6:6...litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil,...
Genesis 6:7...vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země...
Genesis 6:13...na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a...
Genesis 6:14...jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a...
Genesis 6:21...přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby...
Genesis 7:2...spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmešsobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech...
Genesis 7:11...sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne...
Genesis 7:17...potopa. Vody přibývalo, nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala,...
Genesis 7:18... nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývalo a archa...
Genesis 7:19...přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny...
Genesis 7:20...vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi,...
Genesis 7:21...patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť...
Genesis 7:24...Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval...
Genesis 8:1...ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely...
Genesis 8:2...se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země...
Genesis 8:5...do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel...
Genesis 8:7...arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil...
Genesis 8:8...nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou mělsebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země....
Genesis 8:9...místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch...
Genesis 8:11...dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý...
Genesis 8:12... že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila....
Genesis 8:13... Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne...
Genesis 8:17...tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveďsebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva...
Genesis 8:19...zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe...
Genesis 8:21...oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když...
Genesis 9:1...jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní...
Genesis 9:2...polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do...
Genesis 9:3...ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako...
Genesis 9:7...neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na...
Genesis 9:10...bytostí, jež je s vámi - s ptactvem, dobytkemse vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy....
Genesis 9:14...a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou...
Genesis 9:15...oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy...
Genesis 9:16... Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou...
Genesis 9:19...Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo...
Genesis 9:21...Noe byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec...
Genesis 9:23...otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venkuSem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena....
Genesis 9:24... a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho...
Genesis 10:1...a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové....
Genesis 10:5...Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků,...
Genesis 10:8...Šeba a Dedan. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem...
Genesis 10:9... Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem."...
Genesis 10:18... Arkejce, Sinejce, ArvadejceSemarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily...
Genesis 10:21...podle svých rodů, jazyků, zemí a národnostíSemovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta,...
Genesis 10:25...Šelacha a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení,...
Genesis 10:30...tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To...
Genesis 10:32...synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila...
Genesis 11:2...na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a...
Genesis 11:3...planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni...
Genesis 11:4...cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol...
Genesis 11:6...a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A...
Genesis 11:9...celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl...
Genesis 11:29...Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova...
Genesis 11:31...snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země....
Genesis 12:5... bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abramsebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen...
Genesis 12:7...More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému...
Genesis 12:8...oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan...
Genesis 12:10...na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt...
Genesis 12:11... neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak...
Genesis 12:13..., ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky...
Genesis 12:16...tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly,...
Genesis 12:18...bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč...
Genesis 12:19...jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu!...
Genesis 12:20...mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkouse vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším,...
Genesis 13:1...i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z...
Genesis 13:9...bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo;...
Genesis 13:11... než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ...
Genesis 13:14...zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni...
Genesis 13:18...ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:3...Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct...
Genesis 14:4...sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s...
Genesis 14:8... Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhliseřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nim: proti...
Genesis 14:13...přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamreho, příbuzného...
Genesis 14:15...ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je k...
Genesis 14:17...Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli...
Genesis 14:21... Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem...
Genesis 14:23...nebe i země, že ze všeho, co ti patřísi nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys...
Genesis 14:24...- abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se...
Genesis 15:1... ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram...
Genesis 15:8...Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji...
Genesis 15:11...druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce...
Genesis 15:13... děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež...
Genesis 15:15...tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve...
Genesis 15:16...v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáříSem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost...
Genesis 15:17..." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá...
Genesis 16:3...získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala...
Genesis 16:9...své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl...
Genesis 16:12...on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil,...
Genesis 17:1... Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď...
Genesis 17:5...smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec...
Genesis 17:11...údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený...
Genesis 17:14...věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu...
Genesis 17:15... nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna....
Genesis 17:17... králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak...
Genesis 17:20...věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby...
Genesis 17:22...rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a...
Genesis 18:1...za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v...
Genesis 18:2...vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost...
Genesis 18:3..."Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu...
Genesis 18:4...dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba...
Genesis 18:5...si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste...
Genesis 18:9...jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok...
Genesis 18:10...odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít...
Genesis 18:12...staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám...
Genesis 18:13...rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak...
Genesis 18:14...něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobouse k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu...
Genesis 18:15...syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži...
Genesis 18:17... Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se...
Genesis 18:21...je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik,...
Genesis 18:27..." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná...
Genesis 18:29... Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm...
Genesis 18:30...to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham....
Genesis 18:31...tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 18:32..."Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou,"...
Genesis 18:33...rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy....
Genesis 19:1... Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel...
Genesis 19:2...zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete,...
Genesis 19:3..." Když však na velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu...
Genesis 19:5...na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám,  si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za...
Genesis 19:6...Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic...
Genesis 19:8...muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod...
Genesis 19:9...soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva...
Genesis 19:10...dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lotasobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do...
Genesis 19:13...je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal,...
Genesis 19:14... abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a...
Genesis 19:16...muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za...
Genesis 19:17... jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys...
Genesis 19:22...město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam...
Genesis 19:25...z nebe. Ona města s celou okolní rovinouse všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla...
Genesis 19:26... co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého...
Genesis 19:28...k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl,...
Genesis 19:30...Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v...
Genesis 19:33...noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když...
Genesis 19:34...prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc....
Genesis 20:1...Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se...
Genesis 20:2... říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to  sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a...
Genesis 20:6...ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také zadržel...
Genesis 20:7...ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však...
Genesis 20:9... dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal?...
Genesis 20:10...hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?"...
Genesis 20:11...takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba ...
Genesis 20:12... ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu  sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se...
Genesis 20:15... Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru...
Genesis 20:17...s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu...
Genesis 21:5...svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára...
Genesis 21:6...mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyšíse budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi...
Genesis 21:8...přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil...
Genesis 21:12...o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve...
Genesis 21:16...měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla:...
Genesis 21:17...zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň,...
Genesis 21:18...tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh...
Genesis 21:20...s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho...
Genesis 21:23...neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou...
Genesis 21:29...postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi...
Genesis 21:31...dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do...
Genesis 21:32...v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země....
Genesis 22:1...bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!"...
Genesis 22:3...ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna...
Genesis 22:5...s oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro...
Genesis 22:8...Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl...
Genesis 22:13...jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel,...
Genesis 22:14...pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův...
Genesis 22:16...Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a...
Genesis 22:19...země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do...
Genesis 23:7...svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto:...
Genesis 23:8...pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni...
Genesis 23:12...synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v přítomnosti lidu země...
Genesis 23:17...Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole - to vše tenkrát...
Genesis 24:6...odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin,...
Genesis 24:14...dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím...
Genesis 24:15...Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu...
Genesis 24:16...mladá dívka, která ještě nepoznala mužeSestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpět....
Genesis 24:18...mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku...
Genesis 24:19...řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy,  se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabu,...
Genesis 24:26...k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého...
Genesis 24:27...padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama,...
Genesis 24:29...své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten...
Genesis 24:30...totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se...
Genesis 24:32...pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok a...
Genesis 24:35...řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a...
Genesis 24:44...napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak ...
Genesis 24:45...určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na...
Genesis 24:46...' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a...
Genesis 24:47...A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele...
Genesis 24:48...navlékl na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem...
Genesis 24:49...dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a...
Genesis 24:51...k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak...
Genesis 24:52...služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné...
Genesis 24:57...pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím...
Genesis 24:58...tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její...
Genesis 24:60...a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé...
Genesis 24:65...když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli...
Genesis 24:67... a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak...
Genesis 25:1...Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila...
Genesis 25:17...- dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 25:18...a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem...
Genesis 25:20...Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu,...
Genesis 25:21...z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná....
Genesis 25:22...ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle...
Genesis 25:23...řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý...
Genesis 25:24...druhý a starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla...
Genesis 25:27...Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob...
Genesis 25:28...Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si...
Genesis 25:30...červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob...
Genesis 25:34...Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl...
Genesis 26:1...dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi....
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se...
Genesis 26:6...přikázání, ustanovení a ponaučení." A tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je...
Genesis 26:8...filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy...
Genesis 26:9...se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena!...
Genesis 26:11...Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!"...
Genesis 26:13...stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi...
Genesis 26:17...než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal...
Genesis 26:20...našli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda...
Genesis 26:21...s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se...
Genesis 26:22... a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se ...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce...
Genesis 26:26...studnu. Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska...
Genesis 26:27...a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť ...
Genesis 26:28...jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s...
Genesis 26:29... že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a...
Genesis 26:31...a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli...
Genesis 26:32... a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o...
Genesis 26:33...vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy....
Genesis 26:34...přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu,...
Genesis 27:1...a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde...
Genesis 27:5...umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit...
Genesis 27:12...ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe,...
Genesis 27:13...prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a...
Genesis 27:19...A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:24...jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl...
Genesis 27:25..." odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi,  se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A...
Genesis 27:29... obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti,  se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní...
Genesis 27:30...když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku a...
Genesis 27:31...on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi...
Genesis 27:33...syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten,...
Genesis 27:34...Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce:...
Genesis 27:35...můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal...
Genesis 27:36...a hle, teď mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák...
Genesis 27:38... otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle,...
Genesis 27:40...od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když...
Genesis 27:41...udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem...
Genesis 27:42...slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď,...
Genesis 27:45...u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl...
Genesis 27:46...tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou...
Genesis 28:1... jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber...
Genesis 28:2... do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti...
Genesis 28:5...Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela,...
Genesis 28:6...požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu:...
Genesis 28:9...a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které mělsi vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele...
Genesis 28:10...Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc,...
Genesis 28:11... Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil...
Genesis 28:14... na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na...
Genesis 28:16..., dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin -...
Genesis 28:19...olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento...
Genesis 28:20...Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k jídlu a...
Genesis 28:21...a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin...
Genesis 28:22... bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho,...
Genesis 29:2...cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda...
Genesis 29:3...ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek....
Genesis 29:4...vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu,"...
Genesis 29:5... "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu...
Genesis 29:6...zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej,...
Genesis 29:8...odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve  se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny...
Genesis 29:9...studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob...
Genesis 29:11...strýce Lábana napít. Nato Ráchel políbil a hlasi se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího...
Genesis 29:13...uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu...
Genesis 29:16...za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale...
Genesis 29:18...byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let...
Genesis 29:20... Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji...
Genesis 29:21...ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy...
Genesis 29:25...a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč...
Genesis 29:34...znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři...
Genesis 30:2...řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti...
Genesis 30:8...druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala...
Genesis 30:16...za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se...
Genesis 30:25...dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů...
Genesis 30:27..." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal."...
Genesis 30:28...tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti...
Genesis 30:29..." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To...
Genesis 30:30...se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti...
Genesis 30:33...skvrnité kůzle. To bude odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou...
Genesis 30:36...jehňata, svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl...
Genesis 30:37... A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové...
Genesis 30:38...na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak...
Genesis 30:39...přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a...
Genesis 30:40...směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k...
Genesis 30:41...a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty...
Genesis 30:43...dobytek neduživý, ale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád,...
Genesis 31:1...našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na...
Genesis 31:2...si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn...
Genesis 31:3...jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s...
Genesis 31:4...ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu...
Genesis 31:5...není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi...
Genesis 31:18...na velbloudy a shromáždil všechna svá stádaSe vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu,...
Genesis 31:21...pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se...
Genesis 31:22...a vydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s...
Genesis 31:23...útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedysebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v...
Genesis 31:24...navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl....
Genesis 31:25...něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se...
Genesis 31:29...syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé...
Genesis 31:31... bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl...
Genesis 31:32...Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel...
Genesis 31:34... Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale...
Genesis 31:35...nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A...
Genesis 31:36...měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím...
Genesis 31:42...mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale...
Genesis 31:43...ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a...
Genesis 31:49...svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž....
Genesis 31:50... Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný...
Genesis 31:51...mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník...
Genesis 31:52... Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně...
Genesis 32:1...i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním...
Genesis 32:2...se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl,...
Genesis 32:4...nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke...
Genesis 32:5...‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám voly, osly...
Genesis 32:6...voly, osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou...
Genesis 32:7...svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému...
Genesis 32:9... brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho,...
Genesis 32:10... Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a...
Genesis 32:12...prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi...
Genesis 32:13... že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním,...
Genesis 32:18...nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš...
Genesis 32:21... tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s...
Genesis 32:26...nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť...
Genesis 32:28..., dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu...
Genesis 32:30...mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo...
Genesis 33:3...Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimisedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru....
Genesis 33:6...kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom...
Genesis 33:7...otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se....
Genesis 33:8...Josef a Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?"...
Genesis 33:9...pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli!...
Genesis 33:12...na něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj...
Genesis 33:13..."Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mámsebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den,...
Genesis 33:14... jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému...
Genesis 33:16...pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco...
Genesis 33:17...dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek...
Genesis 33:18...do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil...
Genesis 34:1..." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léasi jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl...
Genesis 34:2... země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově...
Genesis 34:3...ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého...
Genesis 34:5...jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel....
Genesis 34:6...jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom...
Genesis 34:7...pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když...
Genesis 34:9...duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když...
Genesis 34:11...bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám,...
Genesis 34:15...hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my.  se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak...
Genesis 34:16...obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás...
Genesis 34:17...lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se...
Genesis 34:18... vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a ten mládenec...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 34:22...podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlavíse musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad...
Genesis 34:24... poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo...
Genesis 34:25...města. Třetího dne, když měli největší bolestise dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi,...
Genesis 34:30...i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!"...
Genesis 35:1... Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu,...
Genesis 35:2...řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si...
Genesis 35:3...Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi...
Genesis 35:4...tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal...
Genesis 35:7...Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy...
Genesis 35:9...proto nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal...
Genesis 35:10...ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se...
Genesis 35:11..." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ,...
Genesis 35:13...dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvilse pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu...
Genesis 35:17... V nejtěžší chvíli porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život...
Genesis 35:22...dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a...
Genesis 35:26...Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému...
Genesis 35:28...je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 36:2...je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce...
Genesis 36:5...a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy,...
Genesis 36:8...jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je...
Genesis 36:32...Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho...
Genesis 36:35...pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho...
Genesis 36:39... kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera...
Genesis 37:2...otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry,...
Genesis 37:6... nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop...
Genesis 37:7...a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl...
Genesis 37:9...ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům:...
Genesis 37:10...otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k...
Genesis 37:14...mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a...
Genesis 37:15...nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef....
Genesis 37:17... kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za...
Genesis 37:18... zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází...
Genesis 37:19...k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít....
Genesis 37:23...nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu...
Genesis 37:25...do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od...
Genesis 37:29...stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v...
Genesis 37:30...Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?"...
Genesis 37:32...suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého...
Genesis 37:34...Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní....
Genesis 37:35...synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do...
Genesis 38:1...Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému...
Genesis 38:2...uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu...
Genesis 38:11...svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy...
Genesis 38:12...době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským...
Genesis 38:14...své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim,...
Genesis 38:16...za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou vyspat."...
Genesis 38:18...je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo,...
Genesis 38:19... Potom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém...
Genesis 38:21...zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v...
Genesis 38:22..."Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní...
Genesis 38:23...prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem ...
Genesis 38:24...jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar...
Genesis 38:28...ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a...
Genesis 39:2...Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého...
Genesis 39:3... že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a...
Genesis 39:4...aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar...
Genesis 39:6...i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o...
Genesis 39:7... Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však...
Genesis 39:8...svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo...
Genesis 39:10...hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s ...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel...
Genesis 39:14... svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi...
Genesis 39:16...a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla:...
Genesis 39:17...Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou...
Genesis 39:18...ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven...
Genesis 39:19...do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto...
Genesis 39:20...na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul...
Genesis 39:23... měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s...
Genesis 40:1... aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému...
Genesis 40:2...prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na...
Genesis 40:7...přišel, pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě...
Genesis 40:9...Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou...
Genesis 40:14...jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem.  se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím...
Genesis 41:2...farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině....
Genesis 41:3...se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily...
Genesis 41:4...na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao...
Genesis 41:7...východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl...
Genesis 41:8...to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl...
Genesis 41:10..."Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v...
Genesis 41:13...dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen."...
Genesis 41:14...byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a...
Genesis 41:18...Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině....
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:25...to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž....
Genesis 41:28...východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle...
Genesis 41:30...sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu...
Genesis 41:36... Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí...
Genesis 41:37...hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky:...
Genesis 41:38...se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl...
Genesis 41:40...Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem...
Genesis 41:45...nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou...
Genesis 41:50...ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladuse Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat,...
Genesis 41:56... cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům...
Genesis 41:57...i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě...
Genesis 42:1... že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní...
Genesis 42:4...dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si...
Genesis 42:6...hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi...
Genesis 42:7...přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však...
Genesis 42:9...své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl:...
Genesis 42:12...nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci...
Genesis 42:15...pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud,...
Genesis 42:16...bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu....
Genesis 42:20...však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden...
Genesis 42:21...tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když...
Genesis 42:22...jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti?...
Genesis 42:24... a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 42:25...jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a odešli...
Genesis 42:28...ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle...
Genesis 42:34...však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy...
Genesis 42:38...Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete ...
Genesis 43:7... že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě...
Genesis 43:8...svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a...
Genesis 43:9...naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti!  se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k...
Genesis 43:10...věčnou vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec...
Genesis 43:11...Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých...
Genesis 43:12...a myrhy, také pistácie a mandle. Vezmětesebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a...
Genesis 43:13...to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám...
Genesis 43:15...přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedysebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali...
Genesis 43:16...do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty...
Genesis 43:18...paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu...
Genesis 43:21...v plné váze! Proto jsme je teď přineslisebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla....
Genesis 43:23...do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce....
Genesis 43:26...svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou,...
Genesis 43:27...měli s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu...
Genesis 43:28...Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníkuse daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli...
Genesis 43:29...svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi...
Genesis 43:31...k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte...
Genesis 43:34...porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu:...
Genesis 44:2...pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef...
Genesis 44:3... jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli mužise svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město,...
Genesis 44:9...stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On...
Genesis 44:10..."Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle...
Genesis 44:12...nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své...
Genesis 44:13...své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se...
Genesis 44:14...naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry...
Genesis 44:15...svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad...
Genesis 44:16...Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých...
Genesis 44:17...nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému...
Genesis 44:18...ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku...
Genesis 44:19...služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo...
Genesis 44:24...bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu...
Genesis 44:29... Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do...
Genesis 44:32...otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem:...
Genesis 44:33...místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez...
Genesis 44:34... prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl...
Genesis 45:1...na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na...
Genesis 45:2...se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasi, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to do...
Genesis 45:3... a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?"...
Genesis 45:5...bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám...
Genesis 45:6...přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby...
Genesis 45:9...a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví...
Genesis 45:11... tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let),...
Genesis 45:13...v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru...
Genesis 45:16...něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi...
Genesis 45:17...Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá...
Genesis 45:19...nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své...
Genesis 45:20... přijďte a přivezte i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to...
Genesis 45:24...chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se...
Genesis 45:26...svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho...
Genesis 46:1...žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do...
Genesis 46:3..."Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do...
Genesis 46:5...tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové...
Genesis 46:7...s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedlsebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména...
Genesis 46:20...Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které...
Genesis 46:22...Roš, Mupim, Chupim a Ard. To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn Danův:...
Genesis 46:27...Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem...
Genesis 46:29...pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému...
Genesis 46:32...‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a taksebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás...
Genesis 46:33...sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.'  si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání,...
Genesis 47:1...totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři...
Genesis 47:3...je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli...
Genesis 47:8...před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto...
Genesis 47:9...mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi...
Genesis 47:12...části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o...
Genesis 47:14...i kanaánská země byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v...
Genesis 47:24...úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své...
Genesis 47:27... Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen....
Genesis 47:28...a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas...
Genesis 47:29...zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna...
Genesis 47:31...řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době...
Genesis 48:1...svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy...
Genesis 48:2...řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak...
Genesis 48:3...se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v...
Genesis 48:5...' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a...
Genesis 48:8... na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?"...
Genesis 48:12...tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k...
Genesis 48:16...jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že...
Genesis 48:17...nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu...
Genesis 48:19..."Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on...
Genesis 49:1...mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích...
Genesis 49:2... co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci...
Genesis 49:6...jejich rady nevstupuj, duše , k jejich spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu,...
Genesis 49:8...tvých nepřátel! Synové tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl,...
Genesis 49:9...se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako...
Genesis 49:10...- kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten,...
Genesis 49:12...roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon...
Genesis 49:13...bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi...
Genesis 49:15... jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan...
Genesis 49:17...na stezce, jež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé...
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer...
Genesis 49:22...je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Genesis 50:1...naposled a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho....
Genesis 50:5... umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol...
Genesis 50:7...svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé...
Genesis 50:10...pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam...
Genesis 50:14...jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni,...
Genesis 50:15...všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev,...
Genesis 50:17...otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění,...
Genesis 50:18... Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však...
Genesis 50:19...ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Genesis 50:20...zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha...
Genesis 50:21...vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí.  se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je...
Genesis 50:22...Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil...
Exodus 1:1... kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 1:7... Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila...
Exodus 1:10...lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více!...
Exodus 1:12...jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je...
Exodus 1:15...řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám...
Exodus 1:17...to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský...
Exodus 1:18...král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?"...
Exodus 1:20...porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály...
Exodus 1:21...a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec...
Exodus 1:22...přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete...
Exodus 2:1...dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak počala a...
Exodus 2:4...pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude...
Exodus 2:5...opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy...
Exodus 2:12...jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není,...
Exodus 2:13...k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého...
Exodus 2:14...vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť...
Exodus 2:15...neboť si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale...
Exodus 2:17... přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich...
Exodus 2:18...ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan...
Exodus 2:20...načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho...
Exodus 2:24...k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem....
Exodus 3:2...do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův...
Exodus 3:3...hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou...
Exodus 3:4...to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku...
Exodus 3:5..." odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je...
Exodus 3:6...na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův...
Exodus 3:13... k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl:...
Exodus 3:16...izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a...
Exodus 3:18...stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám...
Exodus 4:1...neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v...
Exodus 4:2...‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl...
Exodus 4:3...ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho...
Exodus 4:4...ocas." Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti...
Exodus 4:5...se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 4:6...Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a...
Exodus 4:7... jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy...
Exodus 4:9...Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš...
Exodus 4:10...Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi promluvil...
Exodus 4:14... Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita...
Exodus 4:16...máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu...
Exodus 4:17...za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmisebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke...
Exodus 4:18...vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl...
Exodus 4:19...totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o život,...
Exodus 4:20...vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl....
Exodus 4:21...Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem...
Exodus 4:24...prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovalise s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však...
Exodus 4:25... se s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabítSipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna...
Exodus 4:27...na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi...
Exodus 4:31...viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu:...
Exodus 5:3...neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je...
Exodus 5:7... jim k výrobě cihel slámu jako dosud.  si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné...
Exodus 5:11..."Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést...
Exodus 5:12... kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích...
Exodus 5:15...přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci nedostávají slámu, a...
Exodus 5:16...Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou...
Exodus 5:18... a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete...
Exodus 5:22...jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento...
Exodus 5:23...Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu...
Exodus 6:3...k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a...
Exodus 6:5... zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a...
Exodus 6:16...jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se...
Exodus 6:17...věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a...
Exodus 6:18...Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To...
Exodus 6:20...jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a...
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru...
Exodus 6:25...- to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu...
Exodus 7:9...a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji...
Exodus 7:10...svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito...
Exodus 7:11...a jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci...
Exodus 7:12...čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao...
Exodus 7:15...farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se...
Exodus 7:16...mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a...
Exodus 7:17... Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do...
Exodus 7:18...Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále...
Exodus 7:19...i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím -  se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce...
Exodus 7:20...a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev. Ryby, které byly v Nilu,...
Exodus 7:21...nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští...
Exodus 7:23... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni...
Exodus 7:27...je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty...
Exodus 8:4...- i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k...
Exodus 8:5...odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin...
Exodus 8:6... že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid....
Exodus 8:11...hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 8:12...řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu,  se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to...
Exodus 8:13...komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly...
Exodus 8:14...egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale...
Exodus 8:16...ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj...
Exodus 8:19...učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově...
Exodus 8:20... v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena...
Exodus 8:21...much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte...
Exodus 8:22...odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohuse Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom...
Exodus 8:23...očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat...
Exodus 8:24... na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu...
Exodus 8:25... Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno...
Exodus 8:26..." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil...
Exodus 8:28...mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy...
Exodus 9:7...ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel...
Exodus 9:8...Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před...
Exodus 9:9...zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popel z...
Exodus 9:10...neštovic." A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly...
Exodus 9:11...i dobytku vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli...
Exodus 9:13...Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 9:17...aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy...
Exodus 9:21... zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky...
Exodus 9:22...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi,  se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi,...
Exodus 9:24...hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se klikatily blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo...
Exodus 9:27...synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát...
Exodus 9:28...je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití bylo dost!...
Exodus 9:33... Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť,...
Exodus 10:3..."Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby...
Exodus 10:5...přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho...
Exodus 10:6...tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a...
Exodus 10:9...Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami,...
Exodus 10:10..." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi!...
Exodus 10:14... Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že...
Exodus 10:15...nebylo a také nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po...
Exodus 10:16...nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti...
Exodus 10:17... "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí...
Exodus 10:18...smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný...
Exodus 10:21... na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou...
Exodus 10:23...trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, ...
Exodus 10:24... bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl....
Exodus 10:28... Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči,...
Exodus 10:29...oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu -  se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím...
Exodus 11:8...přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který ...
Exodus 12:4...Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přiberesobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu...
Exodus 12:6...vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mítsebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku...
Exodus 12:13...zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude...
Exodus 12:16... bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se...
Exodus 12:19...téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl...
Exodus 12:21...stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod...
Exodus 12:26..., jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad.  se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad...
Exodus 12:27...zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak...
Exodus 12:28...a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci...
Exodus 12:31... neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od...
Exodus 12:32...a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A...
Exodus 12:33... aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě...
Exodus 12:35...do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o...
Exodus 12:39... Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu....
Exodus 12:50...platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a...
Exodus 13:3...tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás...
Exodus 13:7...a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u...
Exodus 13:14...každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš.  se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš...
Exodus 13:17...přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by...
Exodus 13:19...z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzalsebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele...
Exodus 13:20...s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v...
Exodus 13:22... Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele,  se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem...
Exodus 14:3... Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je...
Exodus 14:4...odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané...
Exodus 14:5... že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme...
Exodus 14:6... Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzalsebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny...
Exodus 14:8...faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny...
Exodus 14:10...u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle,...
Exodus 14:13...na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin...
Exodus 14:17...Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech...
Exodus 14:18...i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech...
Exodus 14:19...na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul...
Exodus 14:20...oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak...
Exodus 14:21... Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou...
Exodus 14:26...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře,  se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich...
Exodus 14:27...napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu....
Exodus 14:28...Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo...
Exodus 14:31... kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku...
Exodus 15:1...jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu,...
Exodus 15:2...Koně i s jezdcem smetl do moře! síla, seň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj...
Exodus 15:8... jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru...
Exodus 15:9...svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo,...
Exodus 15:14...jej k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se...
Exodus 15:15...uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs,...
Exodus 15:21...jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš...
Exodus 15:22...Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu....
Exodus 15:23...místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi...
Exodus 15:26...Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení,...
Exodus 15:27...do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenůsedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Potom vytáhli z...
Exodus 16:5...šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den...
Exodus 16:10...'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete...
Exodus 16:16...za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro...
Exodus 16:19... kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše...
Exodus 16:20...na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo....
Exodus 16:21... kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho...
Exodus 16:22...žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva...
Exodus 16:23... svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si...
Exodus 16:24... co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo...
Exodus 17:1...potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu,...
Exodus 17:5...Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmisebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou...
Exodus 17:9...s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se...
Exodus 17:12...ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z...
Exodus 18:1..." Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetrose doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj...
Exodus 18:2...z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími...
Exodus 18:3...Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl...
Exodus 18:4..."Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce...
Exodus 18:7..." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim...
Exodus 18:9... a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:13...s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od...
Exodus 18:15...do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz,...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je...
Exodus 18:21...jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže,...
Exodus 18:22...tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci...
Exodus 19:2... Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti...
Exodus 19:4...a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech...
Exodus 19:7...slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna...
Exodus 19:10...řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj.  si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího...
Exodus 19:11...zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před...
Exodus 19:12...hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje....
Exodus 19:14... zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty....
Exodus 19:15...je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno...
Exodus 19:16...dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen...
Exodus 19:17... Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena...
Exodus 19:18...Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin...
Exodus 19:21...Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid,  se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili....
Exodus 19:22... Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu,  se posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže...
Exodus 19:24...ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však...
Exodus 20:4...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi...
Exodus 20:5... dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh...
Exodus 20:18...a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s...
Exodus 20:20... nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v...
Exodus 20:23...z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze...
Exodus 20:25...oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej. Také nebudeš k mému oltáři...
Exodus 20:26...k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které...
Exodus 21:8...na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji...
Exodus 21:9... Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu,...
Exodus 21:10...syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě,...
Exodus 21:14...ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového...
Exodus 21:22... nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde...
Exodus 21:28...zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny....
Exodus 21:34...nepřikryje a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé...
Exodus 21:35...a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za...
Exodus 21:36...také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale...
Exodus 22:2... kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen...
Exodus 22:3...nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel nebo...
Exodus 22:4...beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl...
Exodus 22:12...bylo rozsápáno, přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne...
Exodus 22:15..." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu....
Exodus 22:18...nenech naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům...
Exodus 22:24...mého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu jako lichvář, neukládej mu úrok. Jestliže vezmeš...
Exodus 22:27... vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o...
Exodus 22:28...se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého...
Exodus 22:29...prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého...
Exodus 23:2...darebákovi křivým svědectvím. Nepřikláněj se k většině v žádné špatnosti. Nevypovídej u soudu pod...
Exodus 23:7...právo v ubožákově při. Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého...
Exodus 23:11...let osívej svou zem a shromažďuj její úroduSedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli...
Exodus 23:12...a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a...
Exodus 23:13...i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých...
Exodus 23:15... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v...
Exodus 23:17...pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok  se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 23:24... Hivejcům a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle...
Exodus 23:29...v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět...
Exodus 23:30...zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví....
Exodus 23:31...obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do...
Exodus 24:1..."Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihusedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K...
Exodus 24:2... K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni  se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním." Když...
Exodus 24:8..." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin...
Exodus 24:14...Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude...
Exodus 25:14...tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích...
Exodus 25:20...zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelemsobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak...
Exodus 25:22... do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad...
Exodus 25:27...těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš...
Exodus 25:28...z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky,...
Exodus 25:37...jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo...
Exodus 25:39...kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď...
Exodus 26:5...spojeného kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy...
Exodus 26:6...padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíšsobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad...
Exodus 26:24...oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budousobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 26:32...akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách...
Exodus 27:7...z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby...
Exodus 27:14...široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket...
Exodus 27:15...a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu...
Exodus 27:16...látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loketse čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo...
Exodus 27:21... aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude...
Exodus 28:1...pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveďsobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi...
Exodus 28:3...Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného...
Exodus 28:21...jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 28:32...tkanou obrubu, jako otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej...
Exodus 28:35...pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a...
Exodus 29:25...z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před...
Exodus 29:27...pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a...
Exodus 29:30...v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy...
Exodus 29:34... do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s...
Exodus 29:37...od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude...
Exodus 29:42...zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou...
Exodus 29:43...budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo...
Exodus 30:4...po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a...
Exodus 30:6... před slitovnici přikrývající Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné...
Exodus 30:10...rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a...
Exodus 30:19...setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli...
Exodus 30:20...ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu...
Exodus 30:21...oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné...
Exodus 30:29... Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny...
Exodus 30:32...vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej...
Exodus 30:36...na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás...
Exodus 30:37... Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří...
Exodus 31:15...pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův...
Exodus 32:1...desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona...
Exodus 32:3...náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten...
Exodus 32:6...zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili...
Exodus 32:8...jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu...
Exodus 32:11...je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč...
Exodus 32:13... Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 32:15... které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky...
Exodus 32:19...křik - slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš...
Exodus 32:20...je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach,...
Exodus 32:22...do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému....
Exodus 32:24...Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a...
Exodus 32:26...jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke...
Exodus 32:27...řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k...
Exodus 32:28...i své bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu...
Exodus 32:29...každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu...
Exodus 32:31...- snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid...
Exodus 32:35...hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin...
Exodus 33:4...lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl:...
Exodus 33:5...lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se...
Exodus 33:7...Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan...
Exodus 33:8...stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš...
Exodus 33:9...do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanusestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu,...
Exodus 33:10...vchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvíval s...
Exodus 33:11...s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale...
Exodus 33:12... říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a...
Exodus 33:16...tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než...
Exodus 33:19...a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji."...
Exodus 34:1...nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na ...
Exodus 34:2...prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu...
Exodus 34:3... Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před touto...
Exodus 34:5... a v ruce nesl dvě kamenné desky. Hospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil...
Exodus 34:8...pokolení." Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, ...
Exodus 34:10...Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid,...
Exodus 34:11... Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat Emorejce, Kananejce, Chetejce,...
Exodus 34:12... Chetejce, Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli...
Exodus 34:14...a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je...
Exodus 34:15...jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli ...
Exodus 34:17...syny, aby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po...
Exodus 34:20...prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo  se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale...
Exodus 34:23...dožínek na konci roku. Třikrát za rok  se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým...
Exodus 34:30...Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se...
Exodus 34:31...báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s...
Exodus 34:33...hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina,...
Exodus 34:35...Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s...
Exodus 35:2...jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu,...
Exodus 35:5...obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, ...
Exodus 35:20...roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli...
Exodus 35:23...poskytnout jako dar zlato, i každý, kdosebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment,...
Exodus 35:24...Hospodinu. Přinášel také každý, kdo mělsebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy...
Exodus 36:2...cítili nutkání přistoupit k práci a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele...
Exodus 36:8...víc než dost! Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset...
Exodus 36:10...pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojilisobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl...
Exodus 36:12...druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy...
Exodus 36:13...padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojilisobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad...
Exodus 36:29...pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodusobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 37:5...pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrov z čistého zlata,...
Exodus 37:9...zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelemsobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také...
Exodus 37:14...těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se...
Exodus 37:15...dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž...
Exodus 37:24...kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata....
Exodus 37:27...stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a...
Exodus 38:7...Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové...
Exodus 38:14...měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket...
Exodus 38:15...a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed...
Exodus 38:19...zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými háčky; obložení...
Exodus 39:14... tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 39:23... jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal. Podél spodního lemu pláště udělali granátová...
Exodus 39:26...jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona...
Exodus 40:31...umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy....
Exodus 40:32...omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu...
Exodus 40:36...a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy...
Exodus 40:37... synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se...
Leviticus 1:9...ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 1:13... které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť...
Leviticus 3:5...synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako...
Leviticus 4:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových...
Leviticus 4:3...se něčeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za...
Leviticus 4:10...lalok, který odejme spolu s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak...
Leviticus 4:12...i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí...
Leviticus 4:13...spálen na místě, kam se sype popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění...
Leviticus 4:14...proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění...
Leviticus 4:20...na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz vykoná...
Leviticus 4:22... To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |