Snopu

Hledám varianty 'snopu' [ snopy (8) snopů (2) snopu (1) snop (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 37:7...si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy...
Leviticus 23:10... a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před...
Leviticus 23:11...první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení;...
Leviticus 23:12...následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního...
Leviticus 23:15...po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne...
Deuteronomium 24:19...na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej se pro něj. Připadne přistěhovalci, sirotku...
Růt 2:7...se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen na...
Růt 2:15...služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopů a...
Růt 2:16...snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ni. Jen sbírá, neokřikujte...
Job 5:26...zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to je. Vyslechni to a...
Job 24:10... Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou...
Žalmy 126:6... ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům...
Žalmy 129:7... usychá! Ženci se ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou. je nepozdraví, kdo tudy...
Micheáš 4:12...Hospodin; nechápou jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlat. Vstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti...
Zachariáš 12:6...s uhlíky mezi dřívím a hořící pochodní mezi snopy. Budou hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |