Snese

Hledám varianty 'snese' [ sneste (1) snést (11) snesou (1) snesly (1) snesli (3) snesla (1) snesl (2) sneseš (1) sneseme (1) snese (4) snes (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 10:14...kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptemsnesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta,...
Numeri 31:23... stříbro, bronz, železo, cín a olovo, vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to...
2. Samuel 17:12...boje. Přitáhneme na něj, se schovává kdekoliSneseme se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani...
1. Královská 17:23...se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho vzalsnesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce....
2. Letopisů 31:12...komory. Když je připravili, svědomitě do nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené dary. Dohledem nad...
Job 4:2...Temanský mu na to řekl: "Sneseš, když na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec...
Žalmy 55:13...a lest! Kdyby protivník urážel, to bych snes, kdyby napadl nepřítel, skryl bych se. Ale ty -...
Přísloví 12:16... Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě,...
Přísloví 30:21...Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést: když služebník začne kralovat, když se hlupák může...
Izaiáš 7:19...včely v asyrské krajině. Ti všichni přitáhnousnesou se na strmé rokle i na skalní průrvy, na všechny...
Jeremiáš 44:22...mu to snad lhostejné? Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste...
Joel 2:11... vskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může snést? A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně...
Amos 7:10...srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude...
Nahum 1:6...bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztek, skály...
Malachiáš 3:2... přichází, praví Hospodin zástupů. Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, se ukáže? Vždyť...
Malachiáš 3:10...prokletí, že okrádáte, vy, celý národeSneste všechny desátky do obilnice, je v mém chrámě co...
Lukáš 8:23...břehu a on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo,...
Jan 5:7...zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by  snesl do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný...
Skutky 4:2...chrámové stráže a se saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají...
Skutky 16:18...Když to trvalo mnoho dní, Pavel to nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve...
1. Korintským 3:2... ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak...
2. Korintským 11:1...sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode  snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou prosím strpení....
1. Tesalonickým 3:1...radost! Když jsme to odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali...
1. Tesalonickým 3:5...víte, také přišlo. Když jsem to tedy nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší...
Židům 10:34... Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku, vědomi si toho, že vás čeká...
Židům 12:20... prosili, aby k nim nemluvil. (Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře...
Zjevení 2:2... tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové,...

Slova obsahující snese: nesnese (5) snese (4) sneseme (1) sneseš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |