Snad

Hledám varianty 'snad' [ snad ]. Nalezeno 297 veršù.
Genesis 4:9...se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh....
Genesis 13:9...pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím....
Genesis 16:2... abych rodila. Spi tedy s mou otrokynísnad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let...
Genesis 18:14...opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto...
Genesis 18:17...je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat? Vždyť z Abrahama...
Genesis 24:5...syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby  snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého...
Genesis 26:7..."Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby  snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi...
Genesis 30:2...Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš  snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je ...
Genesis 32:21... který předchází. Když se s ním potom setkámsnad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc...
Genesis 34:23...dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich...
Genesis 38:11...nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a...
Genesis 40:8...tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník...
Genesis 42:4...s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli...
Genesis 43:12...navrch vašich vaků, a odneste to s sebou zpětsnad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a...
Genesis 44:15...řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme...
Exodus 2:14..."Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš  snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy...
Exodus 5:3...tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale...
Exodus 14:11... Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl?...
Exodus 32:30...veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinusnad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš...
Leviticus 25:20...sytosti a budete v bydlet v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani...
Numeri 11:22...‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají...
Numeri 11:23...všechny ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 12:2..."Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A...
Numeri 16:14...‚pole a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy...
Numeri 17:28...jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a...
Numeri 22:6...pojď, proklej mi ten lid - je na moc silnýSnad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu...
Numeri 22:11...a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jejsnad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh...
Numeri 22:30...meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám...
Numeri 23:3...u své zápalné oběti, zatím půjdu opodálSnad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím...
Numeri 23:19...aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní? Hle,...
Numeri 23:27...vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místosnad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak...
Numeri 32:6...Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde?...
Deuteronomium 17:17...se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také nemá příliš mnoho...
Deuteronomium 20:5...ještě se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nenastěhoval se tam někdo jiný. Kdo...
Deuteronomium 20:6...ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se...
Deuteronomium 20:7... ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové...
Soudců 8:2...jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské vinobraní?...
Soudců 9:9... Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé...
Soudců 9:11...fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v...
Soudců 9:13...stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé...
Soudců 9:38...‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to snad to vojsko, kterému ses vysmíval? No tak, vzhůru, bojuj...
Soudců 11:24...Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se...
1. Samuel 1:8...Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu...
1. Samuel 6:5...ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu IzraeleSnad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí....
1. Samuel 12:17...věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby...
1. Samuel 14:6... "pronikneme ke hlídce těch neobřezancůSnad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko...
1. Samuel 15:22... tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo...
1. Samuel 15:32...krále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy...
1. Samuel 21:16...svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu...
1. Samuel 26:15... "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na...
2. Samuel 4:11...jeho vlastním domě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!"...
2. Samuel 7:7... kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem...
2. Samuel 7:19...služebníka dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k tomu...
2. Samuel 13:33...Támar. se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel jen...
2. Samuel 16:12...ho, zlořečí, jestli mu to Hospodin přikázalSnad Hospodin pohlédne na trápení a odplatí mi za ty...
2. Samuel 19:14...A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo? Bůh potrestá a ještě mi přidá,...
2. Samuel 19:22..." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!"...
1. Královská 1:24...k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne...
1. Královská 1:27...tvého služebníka Šalomouna ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král...
1. Královská 2:20... "Chci požádat o jednu maličkost," řekla. "snad neodmítneš." "Žádej, matko, tebe neodmítnu,"...
1. Královská 8:27...dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa...
1. Královská 18:5...všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemisnad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali...
1. Královská 18:13...služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila...
1. Královská 20:31...ovážeme provazem a vzdáme se izraelskému králiSnad ponechá naživu." A tak opásáni pytlovinou a s...
2. Královská 4:28...neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti, nepodvádíš?!" Na...
2. Královská 7:4...si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom...
2. Královská 18:22...‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám...
2. Královská 18:33...tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále?...
2. Královská 18:34...jsou bohové Sefarvaimu, Heny a Ivy? Vysvobodili snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí...
1. Letopisů 17:6... kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci, jemuž jsem...
1. Letopisů 21:3...svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat?...
1. Letopisů 22:18... aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech...
2. Letopisů 6:18... které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa, ba...
2. Letopisů 13:8...království, které je v rukou Davidových synůSnad proto, že je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte...
2. Letopisů 16:8...aramejského krále ti uniklo z rukou. Neměli snad Habešané a Libyjci ohromné vojsko s obrovským...
2. Letopisů 28:13... "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše...
2. Letopisů 32:12...Vede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám...
2. Letopisů 32:13... i moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové vysvobodit své země z mých rukou? Kdo z...
Ezdráš 4:22... Vyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis krále...
Nehemiáš 5:5...na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich...
Ester 4:14... ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato...
Job 2:10...nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem...
Job 4:7...tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedává? Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví?...
Job 6:5... Boží hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí snad vůl, když ...
Job 6:22...teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'?...
Job 7:12...promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž?...
Job 7:20...Proč sis vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč viny...
Job 9:2...to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad...
Job 9:3...člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl...
Job 9:4... hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se...
Job 9:34... který by na nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho...
Job 12:9... poučí, ryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil Hospodin?...
Job 13:8...tak podle? To kvůli němu řečníte falešně? Chcete snad nadržovat jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu?...
Job 15:14...úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu, kdo je z ženy zrozený?...
Job 21:21... hněvání Všemohoucího vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do...
Job 21:22...rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi!...
Job 22:2...Temanský mu na to řekl: " snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák nějak...
Job 25:3...i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo...
Job 25:4...Je někdo, nad kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z...
Job 27:10...soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o...
Job 31:24... před jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou...
Job 31:34...Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého...
Job 34:7... rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává...
Job 34:17...by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit? Vždyť on i králi...
Job 34:33...mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.'  snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle...
Job 38:28...opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit?  snad déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna...
Job 39:1...volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají?...
Job 39:11...Spolehneš na něj, když tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že...
Job 40:8...rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš odsoudit, abys...
Žalmy 30:10...krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé...
Žalmy 73:11...hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ?  snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají ničemní...
Žalmy 78:20...tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval...
Žalmy 88:11... každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě?...
Žalmy 94:10...trestá národy - copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají...
Žalmy 139:11...tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si řeklSnad pohltí tma, světlo kolem noc vystřídá - tobě...
Žalmy 139:21... tvé jméno zneužívají nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo...
Přísloví 6:28...oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně...
Přísloví 24:28... Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak...
Kazatel 2:24... takže ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém...
Kazatel 9:4...celým životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť:...
Píseň 5:3...krůpějí! Košili jsem si svlékla, mám se snad oblékat? Nohy jsem si myla, snad špinit si je mám?...
Izaiáš 27:7...vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel...
Izaiáš 29:16...nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci: "On...
Izaiáš 36:7...‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám...
Izaiáš 36:18...tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále?...
Izaiáš 36:19...Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu? Vysvobodili snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí...
Izaiáš 44:8...to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není, o žádné...
Izaiáš 45:9...Tvůrcem, je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo: "On je...
Izaiáš 49:15... opustil, zapomněl na Panovník." Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním...
Izaiáš 54:15... nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby  snad přesto někdo napadal, nebudu s ním ; kdokoli by ...
Izaiáš 58:6...postem, dnem, který Hospodin v oblibě? Není snad toto půst, který se líbí - uvolnit ty, kdo jsou v...
Izaiáš 64:4...Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna...
Izaiáš 66:8...co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik?...
Jeremiáš 2:31...pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme...
Jeremiáš 2:32...volní! Chodit za tebou? nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke...
Jeremiáš 3:5...mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázelSnad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?'...
Jeremiáš 8:9...děsem. Hle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich...
Jeremiáš 11:15...To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu...
Jeremiáš 14:22...Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od...
Jeremiáš 15:12...vás nepřítele v čase bídy, v čase soužení. se snad ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše...
Jeremiáš 18:6...dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví...
Jeremiáš 18:14...izraelská provádí tu nejhroznější věc! Mizí snad z pole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad...
Jeremiáš 21:2...na nás zaútočil babylonský král NabukadnezarSnad pro nás Hospodin udělá zázrak tak jako tolikrát a...
Jeremiáš 22:28...své vytoužené země se nikdy nevrátíte." Je snad Jekoniáš nějaký zahozený střep? Hrnec, který nikdo...
Jeremiáš 23:23...jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůh, jen když jsem blízko? praví Hospodin. Nejsem snad...
Jeremiáš 23:26...jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež?...
Jeremiáš 26:3... co ti přikazuji, ani jediné slovo nevynechejSnad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych...
Jeremiáš 26:19...z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak,...
Jeremiáš 31:20... že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které miluji?...
Jeremiáš 32:27..."Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle,...
Jeremiáš 36:3...o všem tom zlu, které na chci dopustitsnad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim...
Jeremiáš 36:7...přicházet z judských měst do Hospodinova domuSnad začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí...
Jeremiáš 44:21...lid? Copak na to Hospodin nezapomněl? Bylo mu to snad lhostejné? Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli...
Pláč 3:29...uloženým břemenem. Ústy do prachu klesnesnad je naděje! Tvář nastaví tomu, kdo jej bije, potupou...
Ezechiel 7:13...celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o tom...
Ezechiel 8:17...slunci! "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že...
Ezechiel 12:3...jejich očima odejdi z domova pryč do vyhnanstvíSnad tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. Za bílého...
Ezechiel 14:3...si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na jejich modlitby? Proto k nim promluv a...
Ezechiel 18:13...jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový  snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl,...
Ezechiel 18:23... Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 18:24...bezpráví a provádět všemožné ohavnosti -  snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou...
Ezechiel 20:31...své děti, které necháváte projít plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože...
Ezechiel 32:19...je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou...
Ezechiel 34:2...Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají se snad pastýři starat o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte,...
Daniel 6:13...mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo by se v příštích třiceti dnech...
Ozeáš 11:5...jsem se k nim, abych je nakrmil. Nevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim bude kralovat! Protože se...
Amos 3:3...proto s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v...
Amos 3:4...snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém...
Amos 3:5...snad ve svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad...
Amos 5:15...dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořtesnad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa...
Amos 6:2...Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit,...
Amos 6:12...na třísky! Dokážou koně běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo...
Amos 9:2...do pekla, ruka by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili do nebe, i odtud strhnu je. Kdyby se ukryli...
Micheáš 2:7...Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako...
Micheáš 3:1...přední v Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo;...
Sofoniáš 2:3...řídíte. Spravedlnost hledejte, hledejte pokorusnad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Gaza opuštěna...
Sofoniáš 3:7...obyvatel nezbyl jediný. Myslel jsem si: ‚Teď  snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov...
Zachariáš 1:5... Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale slova a výnosy, které jsem svěřil...
Zachariáš 7:7... copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky,...
Malachiáš 1:2...Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem si...
Malachiáš 3:8...zástupů. "Jak se máme vrátit?" ptáte se. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy okrádáte! "Jak ...
Matouš 5:46... když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když...
Matouš 5:47... když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš...
Matouš 6:25...- co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte...
Matouš 6:26...do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými...
Matouš 6:30...dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti....
Matouš 7:10... prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým...
Matouš 7:16...vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý...
Matouš 10:29...může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne...
Matouš 11:23...den lehčeji než vám! A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe? do pekla se propadneš! Vždyť...
Matouš 12:11...ho totiž z něčeho obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta...
Matouš 12:23...mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli farizeové,...
Matouš 13:55...takovou moudrost a zázračné schopnosti? Není to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho...
Matouš 13:56...a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy všechny tyto...
Matouš 20:15...tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli štědrosti...
Matouš 20:22... o co prosíte," řekl na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili. Na to...
Matouš 26:22...zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil...
Matouš 26:25..." Jeho zrádce Jidáš na to řekl: "Jsem to snad , Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš....
Matouš 26:55...být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se vypravili zatknout s meči a...
Matouš 27:64...tedy, je hrob hlídán do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu:...
Marek 4:12... poslouchali a slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl:...
Marek 4:21...a jiný stonásobnou." Dále jim řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel?...
Marek 6:3... že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a...
Marek 10:38... o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který...
Marek 11:13...fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic...
Marek 11:17...přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván domem modlitby pro...
Marek 12:10...ty vinaře zahubí a vinici jiným. Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem...
Marek 13:36...o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám,...
Marek 14:19...zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl jim, "ten,...
Marek 14:48...sluhu a usekl mu ucho. Ježíš jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste se vypravili zatknout s meči a...
Lukáš 3:15...a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, ...
Lukáš 5:34... ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je ženich ještě...
Lukáš 11:12...poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým...
Lukáš 12:6... Ano, říkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není...
Lukáš 13:9...ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a pohnojímsnad začne nést ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu...
Lukáš 13:15..."Pokrytče!" odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a...
Lukáš 17:9...najím a napiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku, že udělal, co mu bylo nařízeno? Tak i...
Lukáš 18:7...jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají...
Lukáš 20:13...‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného synaSnad se před ním zastydí.' Když ho ale vinaři uviděli,...
Lukáš 20:16...Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným." "To snad ne!" zvolali, jakmile to uslyšeli. Podíval se na a...
Lukáš 22:52...stráže a starším, kteří na něj přišli: "Jsem snad zločinec, že jste se na vypravili s meči a holemi?...
Lukáš 24:18...z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se...
Jan 3:4... když je starý?" řekl na to Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu...
Jan 4:12...je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On...
Jan 4:29... který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?" Vyšli tedy z města a šli k němu...
Jan 4:33..." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat...
Jan 4:35... který poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám...
Jan 6:42...chléb, který sestoupil z nebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak...
Jan 7:25...Někteří z Jeruzalémských začali říkat: "Není to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte se, mluví...
Jan 7:31...ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že...
Jan 7:35...ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl:...
Jan 7:41...Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde snad Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze...
Jan 7:47...odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali obloudit?" osopili se na ...
Jan 7:48...osopili se na farizeové. "Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý...
Jan 7:52...nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?" "Snad nejsi také z Galileje?" odpověděli mu. "Studuj a...
Jan 8:22...tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?"...
Jan 8:53...zachová slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci...
Jan 9:8...kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: "Není to snad ten, který tu sedával a žebral?" Někteří říkali, že je...
Jan 9:40...farizeů stojících poblíž, řekli mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích...
Jan 10:21...říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě...
Jan 18:11...ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s...
Jan 18:25...u ohně a ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím," zapřel Petr. Jeden z...
Jan 18:35...to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní kněží mi ...
Skutky 5:39...však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu!" A tak ho poslechli. Zavolali...
Skutky 7:28... ustanovil naším vůdcem a soudcem? Chceš  snad zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana?' Kvůli těm...
Skutky 7:42... jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome...
Skutky 8:22... Čiň pokání ze své špatnosti a modli sesnad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi...
Skutky 17:27...jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od...
Skutky 24:21...na našli, když jsem stál před VeleradouSnad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem...
Římanům 2:3...těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé,...
Římanům 2:4... když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, shovívavosti a...
Římanům 3:27...je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonemSnad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy za to, že...
Římanům 3:29...je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i...
Římanům 5:7...spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k...
Římanům 6:3...žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli...
Římanům 7:1...věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že...
Římanům 8:35...a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy láskySnad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota,...
Římanům 9:20...člověče, kdo vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá...
Římanům 9:21...svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat...
Římanům 11:11...záda sehni navždycky." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě! Vždyť jejich...
1. Korintským 1:13...zase Kristův." Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v...
1. Korintským 1:17...kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k...
1. Korintským 4:7...nad druhého. Kdo udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak...
1. Korintským 5:12... Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh....
1. Korintským 6:15...nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To nikdy!...
1. Korintským 8:13... nedotknu se masa nikdy v životě, abych snad svého bratra nesvedl. Nejsem snad i svobodný?...
1. Korintským 9:1...životě, abych snad svého bratra nesvedl. Nejsem snad i svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad...
1. Korintským 9:4...je obhajoba před těmi, kdo soudí: Nemáme snad právo na jídlo a pití? Nemáme snad právo mít s sebou...
1. Korintským 9:5...snad právo na jídlo a pití? Nemáme snad právo mít s sebou věřící manželku jako ostatní...
1. Korintským 9:6...ostatní apoštolové a Pánovi bratři i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat? Kdo...
1. Korintským 9:11... Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li...
1. Korintským 9:27...vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci bratři,...
1. Korintským 10:16... Kalich požehnání, za který děkujeme - není to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme - není...
1. Korintským 10:22...mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů! Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější...
1. Korintským 12:15..."Když nejsem ruka, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo: "Když nejsem...
1. Korintským 12:16..."Když nejsem oko, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by...
1. Korintským 12:29...služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou...
1. Korintským 12:30...zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete po...
1. Korintským 14:23...tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou všichni prorokovat a...
1. Korintským 14:36...ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad Boží slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám? Kdo si...
1. Korintským 16:6... Makedonii totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste ...
2. Korintským 2:7... Teď mu ale raději odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem. Prosím vás, ukažte...
2. Korintským 11:29...o všechny církve. Když je někdo slabý, neslábnu snad s ním? Když někdo hřeší, nesžírám se snad? Když se...
2. Korintským 12:5... ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl...
Galatským 2:2...je s evangeliem, které kážu mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou...
Galatským 4:11...dny, měsíce, období a roky! Bojím se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás nebyla zbytečná. Bratři,...
Galatským 4:16...vyloupli byste si oči a dali mi je! Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás...
1. Tesalonickým 3:5...Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar....
Filemon 1:15...dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolnýSnad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy - ne...
Filemon 1:19... PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍMSnad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nuže,...
Židům 3:16...vzbouřil, i když ho slyšel mluvit - nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšli z Egypta? Kdo jej...
Židům 4:11... Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti....
Židům 12:7...Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí...
Jakub 2:21... ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když...
Jakub 3:11...proklínání. Bratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může...
Jakub 3:12...ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva...
Jakub 4:1...pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale...

Slova obsahující snad: nesnadná (1) nesnadné (3) nesnadno (3) snad (327) snadnější (4) snadno (8) snadnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |