Snažit

Hledám varianty 'snažit' [ snažte (6) snažme (1) snažíte (1) snažit (3) snažíš (1) snažíme (2) snažím (4) snažili (11) snažil (16) snaží (11) snaž (2) ]. Nalezeno 58 veršù.
Exodus 32:11...je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč...
1. Samuel 23:26...hory a David se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout, neboť Saul se svými...
1. Samuel 24:10..."Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi ...
2. Samuel 21:2...Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás...
1. Královská 11:40...símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k...
Ezdráš 2:62...dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z...
Ezdráš 4:4...nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu...
Nehemiáš 2:10...je strašná zlost, že přišli lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma....
Nehemiáš 6:9...neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašit. Mysleli si, že ochabneme a necháme dílo...
Nehemiáš 7:64...Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z...
Job 9:29...dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu vykoupal, i kdybych...
Job 36:19... že ti bohatství pomůže z úzkosti, se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých...
Job 40:27...čelisti? Bude zkoušet uprosit, bude se ti snažit vlichotit? Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby...
Přísloví 3:6...se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe...
Přísloví 19:7...jeho bratři - tím spíše se mu vyhnou přáteléSnaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se rád, snaží se...
Přísloví 19:8...se najít slova, ale zbytečně. Kdo se rádsnaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne....
Kazatel 3:9... čas boje a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol,...
Kazatel 7:23...i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít moudrost. Říkal jsem si, že zmoudřím, moudrost...
Izaiáš 28:9...stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva...
Jeremiáš 26:19...všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se Hospodinasnažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil od zla, kterým...
Ezechiel 22:28...životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak snaží zabílit omítkou falešných vidění a lživým věštěním....
Ezechiel 24:13... Do ohně s tím! Tvá nečistota je ve zvrhlostiSnažil jsem se očistit, ale ty ses nedala. Proto nebudeš...
Daniel 2:8...jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasnéSnažíte se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil:...
Daniel 6:5...celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu....
Daniel 8:15...obnovena." Daniel jsem sledoval to viděnísnažil se je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula...
Zachariáš 12:3...pro všechny národy. Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž...
Marek 9:38...nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démonySnažili jsme se mu v tom zabránit, protože nechodí s námi."...
Lukáš 5:18...nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověkaSnažili se ho vnést dovnitř a položit před něj, ale když...
Lukáš 6:19...duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny...
Lukáš 11:54...napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokůmsnažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo. Mezitím...
Lukáš 12:58...správné? Když jdeš se svým odpůrcem k vrchnostisnaž se s ním cestou vypořádat. Jinak potáhne k soudci,...
Lukáš 13:24... bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou...
Lukáš 16:26...ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.' On na to řekl:...
Lukáš 20:20...špehy, kteří se měli tvářit jako spravedlivísnažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a...
Skutky 7:26...ale oni nerozuměli. Navštívil je i druhého dnesnažil se usmířit jejich potyčku: ‚Muži, jste bratři! Proč...
Skutky 13:8...jak se jeho jméno překládá) jim však odporovalsnažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného...
Skutky 24:16...spravedlivých i nespravedlivých. Proto se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před...
Římanům 9:16...tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece...
Římanům 10:3...nevědomosti. Jelikož neznají Boží spravedlnostsnaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se...
Římanům 15:2... Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení...
1. Korintským 7:28...se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vám, bratři, ...
1. Korintským 10:19...z obětí, nesdílejí společenství oltáře? Co se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo...
1. Korintským 14:12...Když jste tedy tak horliví po duchovních darechsnažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Kdo mluví v...
2. Korintským 8:21...vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházímeSnažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před...
Galatským 1:7... Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo....
Galatským 1:10...Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!...
Galatským 1:13...nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církevsnažil se ji vyhladit. Ve svém národě jsem v judaismu...
Galatským 2:10...pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu pilně snažil. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se...
Galatským 4:1...símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.  Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se...
Galatským 5:10... že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu, je to kdokoli. Bratři, jestli...
1. Tesalonickým 2:17...jen tělem, nikoli srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám...
1. Tesalonickým 4:11... Prosíme vás, abyste v tom stále rostliSnažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte...
Židům 13:18...máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností snažíme jednat správně. Velice vás tedy prosím o modlitby,...
1. Petr 1:10...víry - spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti...
2. Petr 1:5...ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti...
2. Petr 1:10...jak byl očištěn od svých starých hříchů. Bratřisnažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení,...
2. Petr 3:1... píšu vám druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste...
2. Petr 3:14... Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechnosnažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |