Snům

Hledám varianty 'snům' [ sny (15) snům (2) snů (7) snu (24) sen (60) ]. Nalezeno 97 veršù.
Genesis 20:3...a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď...
Genesis 20:6...s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým...
Genesis 28:12...si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k nebi a hle,...
Genesis 31:10...je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli...
Genesis 31:11...pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl:...
Genesis 31:24... noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!"...
Genesis 37:5...s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím...
Genesis 37:6...tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a...
Genesis 37:8...A tak ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a...
Genesis 37:9...snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle,...
Genesis 37:10...otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k...
Genesis 37:19... Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme:...
Genesis 37:20...ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi...
Genesis 40:5...krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním...
Genesis 40:8...tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří...
Genesis 40:9...je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm...
Genesis 40:12...faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao...
Genesis 40:16...to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom,...
Genesis 40:18...klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao...
Genesis 41:1...něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně...
Genesis 41:5...a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm...
Genesis 41:7...a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal...
Genesis 41:8...věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k...
Genesis 41:11...pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s...
Genesis 41:12... otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak...
Genesis 41:15...přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že...
Genesis 41:17...odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 41:22...jako předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů,...
Genesis 41:25...vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá...
Genesis 41:26...klasů je rovněž sedm let - je to jeden a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi...
Genesis 41:32...hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u...
Genesis 42:9...poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové!...
Numeri 12:6...mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl...
Deuteronomium 13:2...středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme...
Deuteronomium 13:6...k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina,...
Soudců 7:13... zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na...
Soudců 7:15...Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do...
1. Samuel 28:6...ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl...
1. Samuel 28:15...mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat."...
1. Královská 3:5... "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi...
1. Královská 3:15...život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu...
Job 4:13...byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí...
Job 7:14...ulehčí mému trápení.' Tehdy ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil...
Job 14:12...trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než...
Job 20:8...- ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak noční vidina....
Job 33:15...Ve spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá...
Žalmy 73:20...budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzení, Pane,zaženeš jejich přelud, procitneš!...
Žalmy 78:65...plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své...
Žalmy 90:5... jak noční hodina! Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer...
Žalmy 126:1...navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy...
Přísloví 3:24...spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy,...
Přísloví 6:4...svým očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze...
Přísloví 6:9... lenochu, budeš polehávat, kdy se konečně ze snu probudíš? Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na...
Kazatel 5:2...ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš,...
Kazatel 5:6...Boha, takže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov - proto se...
Izaiáš 29:7... kdo oblehli jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak ,...
Izaiáš 56:10...psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se...
Jeremiáš 23:25... kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v srdci...
Jeremiáš 23:27... které si sami vymysleli. Myslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid...
Jeremiáš 23:28...otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale slovo, ten je...
Jeremiáš 23:32...' Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid...
Jeremiáš 27:9...proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, se...
Jeremiáš 29:8...a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! ...
Daniel 1:17... Daniel kromě toho rozuměl všem viděnímsnům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být...
Daniel 2:1...Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto...
Daniel 2:3...a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená."...
Daniel 2:4..." žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl:...
Daniel 2:5...řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy...
Daniel 2:6...a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a...
Daniel 2:7...odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasné!...
Daniel 2:9... dokud to nepřejde. Nuže, povězte mi ten sen, poznám, že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to...
Daniel 2:16...šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc...
Daniel 2:23...jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi nám sen královský!" S tím se pak Daniel vydal za Ariochem,...
Daniel 2:24...babylonské mudrce! Vezmi ke králi a mu ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto...
Daniel 2:25...judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys...
Daniel 2:26...zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství,...
Daniel 2:28...ukázal, co se stane v posledních dnechSen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou...
Daniel 2:36...se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi,...
Daniel 2:45...Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar...
Daniel 4:2...doma ve svém paláci. Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku, ohromilo....
Daniel 4:3...dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věštci, kouzelníci, mágové a...
Daniel 4:4...a jasnovidci dostavili, vyprávěl jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne...
Daniel 4:5...duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě přebývá...
Daniel 4:6...žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli...
Daniel 4:15...může postavit i nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď...
Daniel 4:16...bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však...
Daniel 5:12...vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve vykládání snů, odhalování tajemství a řešení záhad. Nech proto...
Daniel 7:1...roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal....
Joel 3:1...dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a...
Zachariáš 10:2...bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid bloudí jako ovce,...
Matouš 1:20...v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu...
Matouš 2:12... kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své...
Matouš 2:13...jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i...
Matouš 2:19...Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i...
Matouš 2:22...tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a...
Matouš 27:19...spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si...
Skutky 2:17...vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |