Sní

Hledám varianty 'sní' [ sníte (2) sníš (1) sníst (4) sníme (4) sní (10) snězte (4) sněz (7) snědly (1) snědli (1) snědl (5) snědí (3) snědena (3) sněden (1) sňali (4) sňal (14) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 14:24...‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner,...
Genesis 41:42... správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku...
Exodus 12:4...podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu ven...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na...
Leviticus 6:19... Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli...
Leviticus 8:31...maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem, který je v koši pověření, jak jsem...
Leviticus 10:13...nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatáSníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z...
Leviticus 10:17...syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána...
Leviticus 10:18...vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však...
Leviticus 11:40...nečistý do večera. Kdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Také...
Leviticus 19:6... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující....
Leviticus 22:14...to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu...
Leviticus 22:30... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem...
Leviticus 26:16... Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před...
Deuteronomium 2:6...dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte...
Deuteronomium 12:27...vylita na oltář Hospodina, tvého Boha, a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti...
Deuteronomium 14:21... který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina,...
Deuteronomium 15:20...beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si...
Deuteronomium 15:22...ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi...
Deuteronomium 16:7... v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připravsněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a...
Deuteronomium 28:57...tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto...
1. Samuel 31:12...jejich bojovníci vyrazili a šli celou nocSňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby,...
2. Samuel 12:13...mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil...
2. Samuel 12:30...proti Rabě. Zaútočil na ni a dobyl ji. Potom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlata. Měla na...
1. Královská 13:18...anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy...
1. Královská 17:12...trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synoviSníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej...
1. Královská 21:7..."No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici Nábota Jizreelského...
2. Královská 6:28...žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna...
2. Královská 6:29...sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařilysnědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho...
2. Královská 16:17...stojanů a sejmul z nich umyvadla. Moře sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, a položil je na...
1. Letopisů 10:12... všichni jejich bojovníci vyrazili na cestuSňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do...
1. Letopisů 20:2... Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila...
Ester 3:10...je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci...
Ester 8:2...totiž prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal...
Job 19:9...čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději...
Job 31:8...mi na rukou špína ulpěla - pak co zasejisní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny! Jestli...
Žalmy 17:14...jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na jejich maličké zbude v hojnosti! se však po...
Přísloví 1:31... mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto  snědí, co si navařili, vlastními plány se nasytí!...
Přísloví 23:8...říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli...
Izaiáš 29:8...jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak , ale probudí se hladový a jako když...
Izaiáš 62:8... nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak...
Jeremiáš 7:21..."Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta,...
Ezechiel 2:8...se jako ta banda vzbouřenců. Otevři ústasněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hle - proti mně...
Ezechiel 3:1... úpění a bědování. "Synu člověčí," řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a...
Ezechiel 3:2..." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem, který ti...
Ezechiel 3:3...dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med....
Ezechiel 25:4...u tebe a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám velbloudí pastviště a z...
Nahum 3:12...opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány...
Matouš 8:17...se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem...
Marek 15:46... daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátnosňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu...
Lukáš 23:53...za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo těloSňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky...
Jan 19:38...tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišelsňal Ježíšovo tělo. Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za...
Skutky 13:29... Když naplnili všechno, co o něm bylo psánosňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale...
Skutky 27:34... Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte; nikdo z vás nepřijde ani o vlásek!" Po těch slovech...
Židům 9:28...soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne kvůli hříchu,...
1. Jan 3:5...zločin! Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy...
Zjevení 10:9...mu: "Dej mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi jisněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude...
Zjevení 10:10...med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky andělasnědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med, ale když...

Slova obsahující sní: básníků (1) běsníš (2) honosní (1) krásní (1) lesní (10) lesního (1) lesním (1) lesními (1) náprsník (8) náprsníku (14) nesním (1) nevyjasní (1) nosní (4) nosníky (3) písní (15) písních (1) plísní (3) rozjasní (1) sní (10) snídani (1) snídat (1) sníh (19) snímá (1) snímám (1) snímat (1) sníme (4) sníst (4) sníš (1) sníte (2) snítku (1) sníženi (2) sníženy (1) sníží (3) současníků (1) současníky (1) tělesní (3) tísní (1) úděsní (1) usní (10) věhlasní (2) zápasník (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |