Snáší

Hledám varianty 'snáší' [ snášíte (4) snášíš (1) snášíme (3) snáším (6) snáší (9) snášet (9) snášeli (1) snášela (1) snášel (5) snášejte (1) snášejí (6) snášej (3) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 15:11...druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce...
Genesis 28:8... Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen,...
Deuteronomium 32:2...se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják...
Soudců 10:16...Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu...
1. Královská 2:26...otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodinasnášel jsi všechna strádání mého otce." Tak Šalomoun...
Nehemiáš 13:15...Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly a převážejí do...
Job 24:10... Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný...
Job 29:13...vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánceSnášela se na žehnání umírajících, vdově jsem vracel...
Žalmy 68:30...chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to stádo...
Žalmy 69:8..., Bože Izraele, hledají! Kvůli tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro...
Žalmy 72:6...a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho dnech...
Žalmy 88:16...mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládísnáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese...
Přísloví 10:6...kdo prospí žně, je syn k ostudě. Na poctivého se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá násilí. Na...
Přísloví 11:26...zadržuje obilí, toho lid zatracuje, požehnání se snáší na toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne...
Izaiáš 53:5... našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranami! My...
Jeremiáš 15:15...mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd...
Jeremiáš 23:19...vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se neodvrátí,...
Jeremiáš 30:23...vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí hněv se...
Ezechiel 32:24... Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Ustlali mu lůžko...
Ezechiel 32:25... protože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Jsou uloženi mezi...
Ezechiel 32:30... Teď leží neobřezaní mezi mečem padlýmisnášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. je farao s...
Ezechiel 34:29... Nebudou v zemi trpět hladem a nebudou  snášet posměch pohanů. Tehdy poznají, že Hospodin,...
Ezechiel 36:15... poslouchat posměch pohanů, nebudeš muset snášet urážky národů a nikdy nepřivedeš svůj národ k...
Abakuk 1:13...trápení a dívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když darebák požírá...
Matouš 11:12...dnů Jana Křtitele dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. po Jana o tom...
Matouš 17:17...dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem." Ježíš pak tomu démonovi...
Marek 6:55... Zběhali celý ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. přišel do vesnic...
Marek 9:19...dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně." A tak ho k němu přivedli....
Lukáš 9:41...Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna." Než k němu došel, démon ho...
Skutky 5:41...z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne pak...
Skutky 13:18...jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm...
Římanům 9:22...chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou mocsnášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené ke...
1. Korintským 4:11...chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrechsnášíme rány, nemáme domov. Vlastníma rukama těžce...
1. Korintským 4:12...spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme; když nás pomlouvají, povzbuzujeme. Dosud jsme...
1. Korintským 9:12...však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu...
1. Korintským 13:7...škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska...
2. Korintským 1:6...pro vaše povzbuzení (které se projevuje, když snášíte stejná utrpení jako my). Proto máme ohledně vás...
2. Korintským 11:4...evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte! Myslím, že si s těmi veleapoštoly v ničem nezadám...
2. Korintským 11:20...mudrci, si přece na blázny potrpíte! Klidně snášíte, když vám někdo poroučí, když vás někdo vyjídá,...
2. Korintským 12:10... aby na mně spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a...
Efeským 4:2...Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha,...
2. Tesalonickým 1:4...ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu...
2. Timoteus 1:8...ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal...
2. Timoteus 1:12...zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu...
2. Timoteus 2:3...lidem, kteří budou schopni učit zase dalšíSnášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v...
2. Timoteus 2:9...vzkříšen z mrtvých - to je evangelium. Pro  snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží...
2. Timoteus 4:5...se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivýsnášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou...
1. Petr 1:6...Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší...
Zjevení 2:3... a shledal jsi, že jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro jméno a nepodlehl jsi únavě. Mám ale...

Slova obsahující snáší: nesnáší (3) nesnáším (5) nesnášíte (1) snáší (9) snáším (6) snášíme (3) snášíš (1) snášíte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |