Smrti

Hledám varianty 'smrti' [ smrtí (28) smrti (162) smrt (110) ]. Nalezeno 288 veršù.
Genesis 24:67...ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem...
Genesis 25:11...pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u...
Genesis 26:18...za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim...
Genesis 38:12... dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chírou na...
Genesis 47:29...se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi...
Genesis 50:16...Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť...
Exodus 10:17... vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k...
Exodus 23:7...při. Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého člověka a neospravedlňuj darebáka...
Leviticus 16:1...s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili...
Numeri 6:9... Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí...
Numeri 16:29...o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak ...
Numeri 17:6...proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti...
Numeri 23:10... kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi...
Numeri 35:25...města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se...
Numeri 35:28... totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit...
Numeri 35:31...k popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani...
Deuteronomium 5:25...a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li...
Deuteronomium 13:11... a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj hosmrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 17:5...spáchali, ke svým branám a ukamenuješ jesmrti. Ten, kdo zemřít, je popraven na základě...
Deuteronomium 19:6...zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti. A...
Deuteronomium 21:21..." Všichni muži toho města jej ukamenujísmrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen...
Deuteronomium 22:21...jejího otce a muži toho města ji ukamenujísmrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila...
Deuteronomium 22:24... vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte jesmrti - dívku proto, že ve městě nekřičela, a muže proto,...
Deuteronomium 22:26...jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého...
Deuteronomium 30:15... co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina,...
Deuteronomium 30:19...nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil životsmrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty...
Deuteronomium 31:14...Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde...
Deuteronomium 31:29...a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po  smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám...
Deuteronomium 32:39... jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z ruky...
Deuteronomium 33:1...je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze...
Jozue 1:1...předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k...
Jozue 2:13...i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži....
Jozue 20:6...se nepostaví před obec k soudu, a poté do smrti toho, kdo bude v době nejvyšším knězem. Teprve...
Soudců 1:1...Pinchasovi v Efraimských horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás ...
Soudců 2:19...úpěli pod svými utlačovateli a trýzniteli. Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich...
Soudců 2:21...nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po...
Soudců 4:1...bodcem. Také on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových...
Soudců 5:18...přístavů hoví si. Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli králové, bojovali...
Soudců 8:33...svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali...
Soudců 13:7...ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k...
Soudců 16:16...mučila den co den, jednou měl toho dotíránísmrti dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se...
Soudců 16:30...i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho...
Růt 1:17...do hrobu. Toto mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút...
Růt 2:11... odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila...
1. Samuel 2:6...se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává...
1. Samuel 14:45...Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se...
1. Samuel 15:35...domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin litoval,...
1. Samuel 20:3...' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro...
1. Samuel 25:39... že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti...
2. Samuel 1:9...‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij Smrt ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak...
2. Samuel 1:23... Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než...
2. Samuel 4:7...domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali hosmrti, uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava...
2. Samuel 6:23...úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel...
2. Samuel 12:18...zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si,...
2. Samuel 13:39...tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po Abšalomovi stýskat. Joáb, syn...
2. Samuel 18:15...ho deset Joábových zbrojnošů a ubili Abšalomasmrti. Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v...
2. Samuel 19:29...Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého...
2. Samuel 20:3...se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král...
2. Samuel 22:6...strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke...
1. Královská 2:1...na to Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím...
1. Královská 2:26...do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým...
1. Královská 3:11...život, nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu -...
1. Královská 12:18...pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovalismrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet...
1. Královská 21:10...Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujtesmrti." Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot...
1. Královská 21:13...králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovalismrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován...
1. Královská 22:11..."Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejcesmrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na...
2. Královská 1:1...Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří...
2. Královská 2:21...Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnes,...
2. Královská 3:5...jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil....
2. Královská 4:40...okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku," řekl Elíša....
2. Královská 7:3... Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam...
2. Královská 7:13...ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za...
2. Královská 7:17...pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapalsmrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel...
2. Královská 7:20...to." A tak se stalo: dav ho v bráně ušlapalsmrti. Elíša řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned...
2. Královská 13:14...v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal...
2. Královská 14:17... Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, ještě...
2. Královská 15:5...krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy...
2. Královská 20:1...jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a...
1. Letopisů 2:24...synové Machira, otce Gileádova. Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu...
1. Letopisů 22:5... co bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna...
2. Letopisů 1:11...právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale...
2. Letopisů 10:18...pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovalismrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet...
2. Letopisů 18:10..."Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejcesmrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na...
2. Letopisů 22:4...očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z...
2. Letopisů 24:17...dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi....
2. Letopisů 26:21...Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě,...
2. Letopisů 32:11...krále,' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož...
2. Letopisů 32:24...v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu...
Ezdráš 7:26...zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářem....
Ester 2:7...matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky ji Mordechaj přijal za vlastní....
Job 3:21...světlo ubohým a život zatrpklým; těm, kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm,...
Job 5:20... neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt...
Job 16:16...čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. přece nemám na rukou násilí,...
Job 28:22...na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím. ZáhubaSmrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí...
Job 30:23... smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na...
Job 33:20... v kostech stálé hlodání, se mu pokrmsmrti protiví a ztratí pomyšlení i na pochoutky. Hubne tak,...
Job 33:22... Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku,...
Job 38:17...prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry?...
Žalmy 9:14... hleď na trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v...
Žalmy 18:5...chvály - od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy...
Žalmy 18:6...strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke...
Žalmy 22:16...střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na sbíhá, obstupují ...
Žalmy 23:4... pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj...
Žalmy 33:19...kdo v jeho lásku doufají, aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových. Naše duše po...
Žalmy 49:15...výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovcesmrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak poctiví...
Žalmy 55:5...Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs svírají a přemožen jsem...
Žalmy 55:16... do Božího domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy...
Žalmy 56:14...přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále...
Žalmy 68:21...je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch,...
Žalmy 78:50...Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V...
Žalmy 79:11...Nářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzenésmrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát...
Žalmy 89:49...jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žítsmrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci...
Žalmy 94:21...trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však mou pevností, můj...
Žalmy 102:21...zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných, odsouzenésmrti aby propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znít,...
Žalmy 103:4... uzdravuje ze všech nemocí. On vykupuje od smrti v propasti, on korunuje láskou a něžností. On...
Žalmy 107:10...toho, kdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se vzpírali...
Žalmy 107:14...z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho...
Žalmy 107:18...trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je...
Žalmy 116:3...ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu přepadly, úzkost a...
Žalmy 116:8...ti dobrodiní prokázal! Ty jsi zachránil od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem...
Žalmy 116:15...všechen jeho lid. Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano,...
Žalmy 118:18...Hospodin učinil! Hospodin přísně potrestalsmrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, ...
Přísloví 2:18...svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k , ...
Přísloví 5:5...meč se zabodne. Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak...
Přísloví 7:27...Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost nevolá, nezvedá...
Přísloví 8:36... škodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti milencem." Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných...
Přísloví 10:2...člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí. Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků...
Přísloví 11:4...nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní...
Přísloví 11:19...jistě k životu vede, honba za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně...
Přísloví 12:28...na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však...
Přísloví 13:14... Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeň, cesta...
Přísloví 14:12...může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost,...
Přísloví 14:27... Pramen života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko je ozdobou krále,...
Přísloví 16:14...ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále...
Přísloví 16:25...může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad ho...
Přísloví 18:21...vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel...
Přísloví 19:18...odplatí. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestání;...
Přísloví 24:11...za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečenismrti, ujmi se těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci:...
Přísloví 26:18... jenž se ho netýká. Jako šílenec, jenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo svému...
Kazatel 2:16...zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic...
Kazatel 7:1... Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu...
Kazatel 7:26...bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou...
Kazatel 8:8...Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvy, zlosyn...
Píseň 8:6...jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem...
Izaiáš 9:1... veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho...
Izaiáš 22:14...do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán,...
Izaiáš 25:8...halící, roušku kryjící všechny národy - samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z...
Izaiáš 28:15...lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se...
Izaiáš 28:18...skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím. se přižene...
Izaiáš 38:1...jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a...
Izaiáš 38:18...jsi pryč. Není to hrob, kdo velebí, ani smrt chválit neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí...
Izaiáš 53:7...Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl,...
Izaiáš 53:12...dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích...
Jeremiáš 2:6...zemí pustou a plnou jam, zemí sucha a stínu smrti, zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl...
Jeremiáš 8:14...zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudilsmrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu...
Jeremiáš 9:20... jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k nám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich pevností, aby nám...
Jeremiáš 13:16... Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší. Jestliže neposlechnete,...
Jeremiáš 15:2...odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře, kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladu, bude...
Jeremiáš 16:4...je v této zemi zplodili: Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet...
Jeremiáš 18:21...a přijdou o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich mladíci padnou mečem v boji! Z jejich domů...
Jeremiáš 21:8...- Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo...
Jeremiáš 26:11...velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to...
Jeremiáš 26:16...řekli kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha."...
Jeremiáš 43:11... Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč,...
Jeremiáš 52:11...ho do Babylonu, kde ho pak věznil do dne jeho smrti. Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády...
Ezechiel 18:23...spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad raději,...
Ezechiel 18:32...máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a...
Ezechiel 28:8... Nakonec srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh'...
Ezechiel 28:10...bůh, padneš do rukou svých katů. Zahyneš smrtí neobřezanců, rukama cizáků! Ano, tak jsem promluvil,...
Ezechiel 33:11...živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty...
Ozeáš 13:14... Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá...
Amos 5:8...který stvořil Plejády a Orion, který obrací stín smrti na jitro a den pak zase stmívá v noc, ten, který...
Jonáš 1:14..."Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve!...
Jonáš 4:9...kvůli rostlině?" "To bych řekl! Zlobím sesmrti!" "Tobě je líto rostliny?" řekl Hospodin. "Vždyť...
Abakuk 2:5...chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a...
Matouš 2:15...a odešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka:...
Matouš 4:16... uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat:...
Matouš 10:21...ve vás. Bratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli...
Matouš 16:28... že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho...
Matouš 20:18...vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudísmrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho...
Matouš 26:38...něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek...
Matouš 26:59...falešné svědectví, aby ho mohli odsouditsmrti. Nic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho...
Marek 9:1...někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci."...
Marek 10:33...vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí hosmrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívat, zbičují ho,...
Marek 13:12...ale Duch svatý. Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému...
Marek 14:34...padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a...
Marek 14:55...hledali svědectví, aby ho mohli odsouditsmrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě...
Marek 14:64...o tom soudíte?" A všichni rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili...
Lukáš 1:79...shůry, aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak...
Lukáš 2:26...něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy...
Lukáš 7:2... přišel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když...
Lukáš 9:27...Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k...
Lukáš 21:16... příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět...
Lukáš 22:33... "s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno...
Lukáš 23:15...poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. [17] Dám ho zbičovat a propustím ho...
Lukáš 23:22...Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a...
Lukáš 23:25... jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského,...
Lukáš 24:20...a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzensmrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to...
Jan 5:24...život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a...
Jan 8:51...vám: Kdokoli zachová slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé....
Jan 8:52...‚Kdokoli zachová slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I...
Jan 11:4..." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc nenísmrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn...
Jan 11:13..." řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku....
Jan 12:33...všechny k sobě." (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze...
Jan 18:32...naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si...
Jan 21:19... kam nechceš." (To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ."...
Skutky 2:24... Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká:...
Skutky 8:1...hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval. V době přišlo na církev v Jeruzalémě...
Skutky 11:19...se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a...
Skutky 13:28...sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho popravu. Když naplnili...
Skutky 22:4...vy všichni. Tu Cestu jsem pronásledoval smrti. Zatýkal jsem muže i ženy a dával je do vězení, jak...
Skutky 23:29...Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho...
Skutky 25:11...vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho ...
Skutky 25:25...jsem, že neprovedl nic, za co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolal k Jeho Veličenstvu, rozhodl...
Skutky 26:10...uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem pro jejich smrt. Po všech synagogách jsem je často nechával bičovat a...
Skutky 26:31..."Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to Festovi řekl: "Kdyby se...
Skutky 28:18...tím, že jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se...
Římanům 1:32...a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají,...
Římanům 5:10...jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho...
Římanům 5:12...svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž...
Římanům 5:14...se nepočítá. Od Adama po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním...
Římanům 5:15...rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy...
Římanům 5:17...jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar...
Římanům 5:21...rozmnožila milost! Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému...
Římanům 6:3...Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak...
Římanům 6:4...do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých...
Římanům 6:5...do nového života. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení....
Římanům 6:9... že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemřesmrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel...
Římanům 6:10...nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho...
Římanům 6:16...toho, koho posloucháte, hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste...
Římanům 6:21...všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a...
Římanům 6:23...je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem...
Římanům 7:5...působily v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo,...
Římanům 7:10... které mělo být k životu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to...
Římanům 7:13... spravedlivé a dobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt? V žádném případě! Hřích se však projevil jako hřích:...
Římanům 8:2...Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchusmrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to...
Římanům 8:6...Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné...
Římanům 8:38...skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani...
1. Korintským 3:22... Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost - všechno je vaše,...
1. Korintským 4:9...místo v řadě, abychom se jako odsouzencismrti stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou...
1. Korintským 11:26...chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil...
1. Korintským 15:21...ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v...
1. Korintským 15:26...nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem...
1. Korintským 15:31...Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval...
1. Korintským 15:54... A toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je...
1. Korintským 15:55...je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teďsmrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?"...
1. Korintským 15:56...Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu,...
2. Korintským 1:9...v nitru jsme vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe,...
2. Korintským 2:16... i mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu....
2. Korintským 3:7...ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba...
2. Korintským 4:10... Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My...
2. Korintským 4:11...život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův...
2. Korintským 4:12...zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme stejného ducha...
2. Korintským 6:9... jako umírající, a hle, žijeme, jako trestanísmrti však unikající, jako zarmoucení, stále se však...
2. Korintským 7:3...srdcích, takže jsme s vámi spojeni v životě i ve smrti. Jsem k vám velmi otevřený, velmi se vámi chlubím....
2. Korintským 7:10...není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt. Jen se podívejte, jakou ve vás ten zbožný zármutek...
2. Korintským 11:23...jsem byl bit, znovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran...
Filipským 1:20...veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt. Žít - to je pro Kristus, a umřít - to je...
Filipským 2:8...člověk, ponížil se a byl poslušný, a to smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade...
Filipským 2:27...doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i...
Filipským 3:10...jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, abych, jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých...
Koloským 1:22...již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a...
2. Timoteus 1:10...Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě...
Židům 2:9...málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil...
Židům 2:14...krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla),...
Židům 2:15...(to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece...
Židům 5:7...a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoli byl Boží Syn,...
Židům 7:23...levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé,...
Židům 9:16...věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost pouze závěť...
Židům 11:5...mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl...
Jakub 1:15...počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se, milovaní...
Jakub 5:20...od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše...
1. Petr 3:18... aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v...
1. Jan 3:14...vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje,...
1. Jan 5:16...svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který nenísmrti, se modlí a Bůh mu život. To platí o těch, kdo...
1. Jan 5:17...špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí býtsmrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo...
Zjevení 1:18... a hle, jsem živý na věky věků. mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co...
Zjevení 2:10...budete mít soužení po deset dní. Buď věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo uši, slyš, co Duch...
Zjevení 2:11... co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto...
Zjevení 6:8...bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou...
Zjevení 9:6...bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od...
Zjevení 12:11...svého svědectví a nelpěli na svém životě do smrti. Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte....
Zjevení 18:8...je žal.'" V jediný den proto přijdou její ránysmrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh,...
Zjevení 20:6... podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s...
Zjevení 20:13... Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl...
Zjevení 20:14...v nich; a každý byl souzen podle svých skutkůSmrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta...
Zjevení 21:4...jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očísmrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest nikdy...
Zjevení 21:8... které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří...

Slova obsahující smrti: smrti (162) usmrtit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |