Smrtelník

Hledám varianty 'smrtelník' [ smrtelníky (4) smrtelníků (1) smrtelníkem (1) smrtelníka (5) smrtelník (20) smrtelníci (3) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 6:3...nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch...
Genesis 6:12... Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi...
Genesis 6:13...na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je...
Deuteronomium 5:26...hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku...
2. Samuel 7:14...mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj...
2. Letopisů 14:10... ty jsi náš Bůh; přece proti tobě neobstojí smrtelník!" Hospodin tenkrát ty Habešany před Asou a...
Job 4:17... pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk čistý před svým...
Job 10:4...vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné,...
Job 14:1...jak něco shnilého, jako když roucho žere mol.  Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení....
Job 25:6...před jeho očima. Co potom pouhý lidský červsmrtelník, jenž je larvě podoben?" Job na to...
Job 35:8...člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou...
Job 36:25...velebit; lidé je oslavují svými písněmi. Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí...
Job 37:7...Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší...
Žalmy 56:5...mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den slova překrucují, přemýšlejí stále,...
Žalmy 62:10...své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li...
Žalmy 65:3...ti dané budou splněny! K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás...
Žalmy 90:3...člověka zpátky v prach, pravíš: "Vraťte sesmrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako...
Žalmy 103:15...prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale mizí...
Žalmy 104:15...užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž se obličej rozzáří...
Žalmy 145:21...z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy, navěky! Haleluja! Chval Hospodina, duše...
Žalmy 146:3...Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocnésmrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech, vrátí se do...
Izaiáš 13:12...bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v...
Izaiáš 51:12...váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá? Zapomínáš na...
Jeremiáš 12:12...meč pohltí celou zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní,...
Jeremiáš 17:5..."Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo sesmrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako...
Jeremiáš 25:31...Hospodin obžaluje národy; soudí se s každým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 45:5...si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám...
Jeremiáš 49:18... ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z jordánského houští na...
Jeremiáš 49:33... Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády...
Jeremiáš 50:40... ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko přichází, mohutný národ s...
Jeremiáš 51:43... země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji s Bélem v Babylonu, vyrvu mu z úst, co...
Ezechiel 31:14...druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví Panovník...
Daniel 2:11...nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To krále rozhněvalo. Rozlítil se tak,...
Micheáš 5:6...Hospodina, jak déšť padající na trávu, jenž ve smrtelníka nedoufá a nezávisí na člověku. Ti, kdo...

Slova obsahující smrtelník: smrtelník (20) smrtelníka (5) smrtelníkem (1) smrtelníků (1) smrtelníky (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |