Smrtelném

Hledám varianty 'smrtelném' [ smrtelnými (1) smrtelných (1) smrtelný (1) smrtelnou (3) smrtelní (4) smrtelném (2) smrtelného (5) smrtelné (11) smrtelná (7) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 42:21...jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli...
Deuteronomium 21:22...Izrael a přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho...
1. Samuel 5:11...a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžce. Ti,...
1. Samuel 15:32..." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil:...
2. Samuel 14:14...vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá...
2. Samuel 22:5...je hoden chvály - od mých nepřátel zachránilSmrtelné vlny obklopily, svým proudem strhla záhuba,...
Job 18:13...pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden bude...
Žalmy 7:14... meč svůj naostří, napne svůj luk a zamířísmrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. Na...
Žalmy 9:21... jsou zastrašeni, poznají pohané, že jsou smrtelní!séla Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se...
Žalmy 17:9...před ničemy, kteří chtějí napadnout, před smrtelnými nepřáteli všude okolo! Svým vlastním tukem...
Žalmy 51:16...provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceliSmrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy, jazyk můj...
Žalmy 78:39...nechtěl probouzet. Pamatoval na to, že jsou smrtelní, vánek, jenž odvane a se nevrátí. Kolikrát jen...
Přísloví 1:18...je jistě zcela zbytečné. Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak skončí...
Přísloví 12:6... rady darebáků však zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci...
Přísloví 18:7... Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra...
Přísloví 21:6...získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnostsmrtelná past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostí;...
Jeremiáš 26:19...jim hrozil. My tu ale sami na sebe přivoláváme smrtelné neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také...
Ezechiel 5:16...říkám Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě. Naložím vám...
Lukáš 22:44...se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot...
Skutky 9:1... přišel do Cesareje. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za...
Římanům 1:23...se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka...
Římanům 6:12...Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho...
Římanům 7:24...Jak ubohý jsem člověk! Kdo vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše...
Římanům 8:11... který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá. Nuže,...
1. Korintským 15:42... Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé,...
1. Korintským 15:53... Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A toto pomíjivé...
1. Korintským 15:54... A toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je...
2. Korintským 1:10...na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí. Máme v...
2. Korintským 2:16... i mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu....
2. Korintským 4:11...Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí...
2. Korintským 5:4...být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh...
Židům 7:8...menší od většího. Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo...
Jakub 3:8...zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také...
Zjevení 13:3...hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou...
Zjevení 13:12...obyvatelé budou klanět první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí...

Slova obsahující smrtelném: nesmrtelnému (1) smrtelném (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |