Smlouvu

Hledám varianty 'smlouvu' [ smlouvy (116) smlouvu (163) smlouvou (12) smlouvě (10) smlouva (25) ]. Nalezeno 300 veršù.
Genesis 6:18... Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové,...
Genesis 9:9...a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou...
Genesis 9:11...živým, co vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo nikdy nebude vyhubeno záplavou...
Genesis 9:12...zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí,...
Genesis 9:13...Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na...
Genesis 9:15...a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy...
Genesis 9:16...duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh...
Genesis 9:17...na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi."...
Genesis 15:18... V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské...
Genesis 17:2...Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na...
Genesis 17:4...a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat...
Genesis 17:7...- i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich...
Genesis 17:9..." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních....
Genesis 17:10...símě ve všech jejich pokoleních. Toto je  smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:11...předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského...
Genesis 17:13...tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude  smlouva na tvém těle smlouvou věčnou. Neobřezanec mužského...
Genesis 17:14... bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj ...
Genesis 17:19...a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě....
Genesis 17:21...knížat a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští...
Genesis 21:27...a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť...
Genesis 21:32...přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého...
Genesis 26:28...námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my...
Genesis 31:44...jež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím...
Exodus 2:24...Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny...
Exodus 6:4...svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou...
Exodus 6:5...v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin....
Exodus 19:5...opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid....
Exodus 23:32...vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k...
Exodus 24:7...polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše,...
Exodus 24:8...zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech...
Exodus 31:16...sobotu; sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi...
Exodus 34:10...Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se...
Exodus 34:12... Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou...
Exodus 34:15...Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými...
Exodus 34:27..."Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem...
Exodus 34:28...nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z hory...
Leviticus 2:13...nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl....
Leviticus 24:8...den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne...
Leviticus 26:9...se rozplodili a rozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu...
Leviticus 26:15...plnit všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu a vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a...
Leviticus 26:25...Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor...
Leviticus 26:42...nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvu s Izákem i svou smlouvu s...
Leviticus 26:44...si je tak, abych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh!...
Leviticus 26:45...Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl...
Numeri 10:33... Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během...
Numeri 14:44...k horskému hřebenu, ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili tábor. Amalekovci a Kananejci...
Numeri 18:19...ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro...
Numeri 25:12... Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo...
Numeri 25:13...pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a...
Deuteronomium 4:13...žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež...
Deuteronomium 4:23... Mějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a...
Deuteronomium 4:31... a nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou....
Deuteronomium 5:2... Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale...
Deuteronomium 5:3... náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi, kteří...
Deuteronomium 7:2...tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s nimi -...
Deuteronomium 7:9...tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej...
Deuteronomium 7:12... pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude ...
Deuteronomium 8:18...sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes....
Deuteronomium 9:9...vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel - zůstal jsem na...
Deuteronomium 9:11...nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj...
Deuteronomium 9:15...oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála...
Deuteronomium 10:8...oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před Hospodinem, sloužili mu a v jeho...
Deuteronomium 17:2... spáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci,...
Deuteronomium 28:69...vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel...
Deuteronomium 29:8...kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání....
Deuteronomium 29:11...po nosiče vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 29:13...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte...
Deuteronomium 29:20...kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši...
Deuteronomium 29:24...hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel,...
Deuteronomium 31:9...kněžím, kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským stařešinům. Mojžíš jim přikázal:...
Deuteronomium 31:16...v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim...
Deuteronomium 31:20...a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a soužení,...
Deuteronomium 31:25... přikázal levitům nosícím Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle...
Deuteronomium 31:26...tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám...
Deuteronomium 33:9...dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům...
Jozue 3:3...a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji...
Jozue 3:6...věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem." Vzali tedy Truhlu smlouvy a...
Jozue 3:8...i s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se...
Jozue 3:11... Girgašejce, Emorejce a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z...
Jozue 3:14...aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a kněží...
Jozue 3:17...proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu,...
Jozue 4:7...vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela Jordán, vody se rozdělily.' Proto...
Jozue 4:9...tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy...
Jozue 4:18...z Jordánu." A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu a stanuli...
Jozue 6:6... tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží před Hospodinovou truhlou nosí sedm...
Jozue 6:8... začalo troubit na trouby a Truhla Hospodinovy smlouvy se vydala za nimi. Před kněžími troubícími na...
Jozue 7:11...tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí, které...
Jozue 7:15...vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak...
Jozue 8:33...kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti...
Jozue 9:6..."Přicházíme z daleké země; uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co...
Jozue 9:7...mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten...
Jozue 9:11...jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali...
Jozue 9:15...výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to...
Jozue 9:16...to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich...
Jozue 23:16... váš Bůh, dal. Jestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete...
Jozue 24:25... Jozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue...
Soudců 2:1...přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít smlouvu...
Soudců 2:2...s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy...
Soudců 2:20...Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali ,...
Soudců 20:27...Hospodina, neboť tam v době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, stál před ...
1. Samuel 4:3...Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich...
1. Samuel 4:4...lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou...
1. Samuel 4:5...a Pinchas. Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik,...
1. Samuel 11:1...Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale...
1. Samuel 18:3...nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť,...
1. Samuel 20:8...- vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys vodil ke...
1. Samuel 20:16...Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým: "Hospodin zúčtuje s...
1. Samuel 23:18...." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil...
2. Samuel 3:12...posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý...
2. Samuel 3:13..."Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou,...
2. Samuel 3:21...krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli si budeš přát." S tím...
2. Samuel 5:3...Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad...
2. Samuel 15:24...Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali ji stát, dokud...
2. Samuel 23:5...můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu,...
1. Královská 3:15...Jeruzaléma a postavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým...
1. Královská 6:19...svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů...
1. Královská 8:1...rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži...
1. Královská 8:6...ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do...
1. Královská 8:9...na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží...
1. Královská 8:21...připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z...
1. Královská 8:23...zemi není bůh podobný tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou...
1. Královská 11:11...je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti přikázal, odtrhnu od...
1. Královská 15:19...v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro...
1. Královská 19:10... Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal...
1. Královská 19:14... Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal...
1. Královská 20:34...propustím," odpověděl Achab. A tak s ním uzavřel smlouvu a propustil ho. Jeden z prorockých učedníků na...
2. Královská 11:4...chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim královského syna. Potom jim nařídil:...
2. Královská 11:12...syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali...
2. Královská 11:17...ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel také smlouvu...
2. Královská 13:23...smiloval. Slitoval se a shlédl na kvůli své smlouvě s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl dopustit...
2. Královská 17:15... svého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy,...
2. Královská 17:35...dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal jim: "Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se...
2. Královská 17:38...napsal. Neuctívejte cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí...
2. Královská 18:12...Hospodina, svého Boha, ale porušovali jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co...
2. Královská 23:2...největší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově chrámu. Pak se postavil ke...
2. Královská 23:3...postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina...
2. Královská 23:21...Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců,...
1. Letopisů 11:3...Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad...
1. Letopisů 15:25... aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu. Levitům nesoucím Truhlu...
1. Letopisů 15:26...domu. Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a...
1. Letopisů 15:28...efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního rohu a trubek, za...
1. Letopisů 15:29...činelů, lyr a citer. Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se...
1. Letopisů 16:6...kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David...
1. Letopisů 16:15... Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené,...
1. Letopisů 16:16...věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil...
1. Letopisů 16:17...Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým...
1. Letopisů 16:37...Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před pravidelně každý den sloužili podle...
1. Letopisů 17:1...bydlím v cedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na...
1. Letopisů 22:19...Hospodina, svého Boha! Truhlu Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který...
1. Letopisů 28:2...chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha....
1. Letopisů 28:18...křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi...
2. Letopisů 5:2...rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži...
2. Letopisů 5:7...toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do...
2. Letopisů 5:10...na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží...
2. Letopisů 6:11...V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele." Poté se postavil...
2. Letopisů 6:14...není Boha podobného tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou...
2. Letopisů 13:5...Izraele, uzavřel s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, že budou vládnout Izraeli navěky? Pak ale povstal...
2. Letopisů 15:12...700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým...
2. Letopisů 16:3...v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a...
2. Letopisů 21:7... Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl...
2. Letopisů 23:1... Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky Azariášem, synem Joramovým, Izmaelem,...
2. Letopisů 23:3... Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králem. Jojada jim řekl: "Hle, podle Hospodinova...
2. Letopisů 23:11...syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali...
2. Letopisů 23:16...ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid. Všichni pak vyrazili k...
2. Letopisů 29:10...rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraelesmlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové...
2. Letopisů 34:30...nejmenší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámu. Potom se...
2. Letopisů 34:31...postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina...
2. Letopisů 34:32...v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle Boží...
Nehemiáš 1:5...nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá...
Nehemiáš 9:8... že je ti v srdci věrný, uzavřel jsi s ním smlouvu o zemi Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců,...
Nehemiáš 9:32...náš, Bože veliký, mocný a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství, nepovažuj za nicotné všechny ty...
Nehemiáš 10:1... "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a...
Nehemiáš 13:29...na , Bože můj, že poskvrnili kněžstvísmlouvu kněžskou i levitskou. Tak jsem je očistil ode všeho...
Job 5:23... ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude...
Job 31:1... z píšťaly se line pláč. Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách....
Job 40:28... bude se ti snažit vlichotit? Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo se s ním...
Žalmy 25:10...jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou...
Žalmy 25:14...zem. Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále oči hledí,...
Žalmy 44:18...dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvou. Naše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky...
Žalmy 50:5...ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je...
Žalmy 50:16...takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se...
Žalmy 74:20...nikdy nezapomeň na život chudých svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupětem...
Žalmy 78:10... v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na...
Žalmy 78:37...jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl soucitný - nezahladil je...
Žalmy 83:6...jméno Izrael! Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili: tábor Edomců spolu s...
Žalmy 89:4...přece řekl jsi: "Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo...
Žalmy 89:29...na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky,  smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím...
Žalmy 89:35...neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím, svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním!...
Žalmy 89:40... zapudil, na svého pomazaného ses rozzuřilSmlouvu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho korunu jsi na...
Žalmy 103:18...spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin...
Žalmy 105:8... Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené,...
Žalmy 105:9...věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil...
Žalmy 105:10...Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým...
Žalmy 106:45...tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí....
Žalmy 111:5...je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky...
Žalmy 111:9...byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu...
Žalmy 132:12...po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a svědectví, jimž je vyučím, i jejich...
Přísloví 2:17...svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlí k jisté...
Izaiáš 24:5...zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její...
Izaiáš 28:15...jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava...
Izaiáš 28:18...lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím. se...
Izaiáš 30:1... Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích....
Izaiáš 33:8...o mír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutnícismlouva porušena, svědci v opovržení, člověka si nikdo...
Izaiáš 42:6...uchopil; ochráním. Svému lidu dám do smlouvy, světlem národů učiním, abys slepé oči otevřel,...
Izaiáš 49:8...v den spasení. ochráním a dám lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovil a rozdělil zpustlá dědictví,...
Izaiáš 54:10...chvěly pahorky, láska od tebe nikdy neodejdesmlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin, jenž s...
Izaiáš 55:3...ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem...
Izaiáš 56:4... kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se  smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno...
Izaiáš 56:6... kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se  smlouvy - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím...
Izaiáš 57:8... vystoupilas na lože a doširoka odkrylasmlouvou ses s nimi spojila, jejich lože milovala, na úd...
Izaiáš 59:21...opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude  smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě,...
Izaiáš 61:8...proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich...
Jeremiáš 3:16...dnech nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl nepřijde, nikdo si na ni...
Jeremiáš 11:2...Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma....
Jeremiáš 11:3...Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je...
Jeremiáš 11:6...všechna tato slova: Poslouchejte slova této smlouvy a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z...
Jeremiáš 11:8...na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem přikázal plnit, ale oni ji neplnili."...
Jeremiáš 11:10... Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. A proto tak...
Jeremiáš 14:21... nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat déšť?...
Jeremiáš 22:9...provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Boha, klaněli se cizím bohům a...
Jeremiáš 31:31... kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s...
Jeremiáš 31:32...Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem...
Jeremiáš 31:33...jejich manželem, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví...
Jeremiáš 32:40...jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim...
Jeremiáš 33:20..."Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc...
Jeremiáš 33:21...nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také  smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna,...
Jeremiáš 33:25...národem! Tak praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i...
Jeremiáš 34:8...Cidkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o propuštění otroků. Každý měl propustit svého...
Jeremiáš 34:10...bratra. Všichni velmoži i všechen lid, kteří tu smlouvu přijali, souhlasili, že propustí své otroky a...
Jeremiáš 34:13... z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského...
Jeremiáš 34:15...svobodu - dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si...
Jeremiáš 34:18...království země. S těmi, kdo porušili mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou...
Jeremiáš 50:5...k němu. Přijdou a připojí se k Hospodinu věčnou smlouvou, na kterou nikdy nezapomenou. Můj lid byl ztracené...
Ezechiel 16:8...jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi, praví Panovník Hospodin. Umyl jsem...
Ezechiel 16:59...ses chovala, neboť jsi pohrdla mou přísahousmlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou smlouvu s...
Ezechiel 16:60...smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a uzavřu s tebou smlouvu...
Ezechiel 16:61...ti je za dcery, i když to nebylo součástí tvé smlouvy. Uzavřu s tebou svoji smlouvu a poznáš, že jsem...
Ezechiel 16:62...součástí tvé smlouvy. Uzavřu s tebou svoji smlouvu a poznáš, že jsem Hospodin. Tehdy se rozpomeneš...
Ezechiel 17:13...vzal potomka z královského semene, uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahou. Odvedl také přední muže země...
Ezechiel 17:14... aby se samo nezvedlo a muselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo. Ten král se ale proti němu vzbouřil....
Ezechiel 17:15...toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 17:16...ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým mocným a početným vojskem...
Ezechiel 17:18...mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne...
Ezechiel 17:19...jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti....
Ezechiel 20:37...pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce mezi vámi vytřídím; vyvedu je...
Ezechiel 34:25...nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním z jejich země dravou zvěř, takže...
Ezechiel 37:26...navěky bude můj služebník David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a...
Ezechiel 44:7...krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo...
Daniel 9:4..."Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá...
Daniel 9:27... do konce, je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. pak ten týden dojde...
Daniel 11:22...před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy. Skrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá...
Daniel 11:28...a cestou projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve pak se vrátí do své země. V určený čas...
Daniel 11:30...vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu...
Daniel 11:32...ohavnost. Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající svého Boha se mu ale statečně vzepřou...
Ozeáš 2:20... nebyli svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s...
Ozeáš 6:7...poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město...
Ozeáš 8:1... Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orliSmlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano...
Ozeáš 10:4...by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich spory bují jako pelyněk na...
Ozeáš 12:2... celý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin ...
Amos 1:9... že prodávali vyhnance Edomským a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli, sešlu na hradby Týru oheň, aby...
Zachariáš 9:11... od řeky Eufrat po světa kraj. Pro krev  smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky...
Zachariáš 11:10...hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. Toho dne byla...
Malachiáš 2:4...vám poslal toto varování, aby byla zachována  smlouva s Levim, praví Hospodin zástupů. smlouva s ním...
Malachiáš 2:5... smlouva s Levim, praví Hospodin zástupů.  smlouva s ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem...
Malachiáš 2:8...učením jste mnohé srazili! Porušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto vás také vydám...
Malachiáš 2:10...Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým nevěrní? Juda je...
Malachiáš 2:14... Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč...
Malachiáš 3:1...svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází, praví Hospodin...
Matouš 26:28..."Pijte z něj všichni; toto je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů....
Marek 14:24...něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že ...
Lukáš 1:72...našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi...
Lukáš 22:20...po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte ale -...
Skutky 3:25...předpovídali tyto dny. Vy jste synové prorokůsmlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl...
Skutky 7:8...mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak Abraham zplodil Izáka, osmého...
Římanům 9:4... Izraelitů! Jim totiž patří synovství, slávasmlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich...
Římanům 11:27...aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude  smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích." Co do...
1. Korintským 11:25...po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou...
2. Korintským 3:6... který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale...
2. Korintským 3:14... do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se totiž jen v Kristu....
Galatským 3:15...Ducha. Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k nic...
Galatským 3:17...toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení....
Galatským 4:24...skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své...
Efeským 2:12...od společnosti Izraele, cizí pokud jdesmlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní...
Židům 7:22..." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být mnoho, protože...
Židům 8:6...služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kdyby první...
Židům 8:7... založené na lepších zaslíbeních. Kdyby první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by ji potřeba nahrazovat...
Židům 8:8...přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou...
Židům 8:9...s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem...
Židům 8:10...od nich odvrátil, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví...
Židům 8:13...nikdy víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to, co stárne a...
Židům 9:1...to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Ta první smlouva měla svá pravidla bohoslužby a také svatyni, ovšem...
Židům 9:4... K patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý...
Židům 9:15...zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby...
Židům 9:18... závěť nenabývá platnosti. Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš přednesl...
Židům 9:20...Zákona i všechen lid se slovy: "Toto je krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel." Právě tak pokropil tou...
Židům 10:16...i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví...
Židům 10:29... kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme...
Židům 12:24... kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než...
Židům 13:20...vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho...
Zjevení 11:19...v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |