Smilstva

Hledám varianty 'smilstva' [ smilstvu (20) smilstvo (9) smilstvem (10) smilstva (21) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 38:24...se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je...
Leviticus 19:29...bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí! Zachovávejte soboty a...
Leviticus 20:5...proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnu z...
Leviticus 20:6...duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu....
Leviticus 21:9...svatý. Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; je upálena. Kněz,...
Numeri 14:33...let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvoly do poslední nepadnou na...
Numeri 15:39...jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání...
2. Královská 9:22...pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram...
2. Letopisů 21:11...na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu....
2. Letopisů 21:13... Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi...
Jeremiáš 3:2...u cesty, jako beduín vysedává na poušti. Svým smilstvem a svou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když potom...
Jeremiáš 3:9...a odešla smilnit i ona. Svým lehkovážným smilstvem poskvrnila zem, když cizoložila s kamením a...
Ezechiel 16:15...krásu spolehla a ve své proslulosti ses dala do smilstva. Své smilstvo jsi nabízela každému kolemjdoucímu;...
Ezechiel 16:34...za tebou chodili smilnit z celého okolí! Ve svém smilstvu se tedy lišíš od coury. Lišíš se tím, že o tvé...
Ezechiel 16:36...Panovník Hospodin: Protože ses celá potřísněná smilstvem obnažovala před všemi svými milenci, před všemi...
Ezechiel 23:7...- samých krasavcích, co jezdí na koních. Ve svém smilstvu se dala každému z výkvětu asyrských synů....
Ezechiel 23:8...jejich hnusnými modlami. Nepřestala se svým smilstvem, které se naučila v Egyptě, když tam s ...
Ezechiel 23:11...Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíčismilstvu byla ještě horší než její sestra. I ona se...
Ezechiel 23:27...ti šperky. Tak skoncuji s tvou zvrhlostísmilstvem, které ses naučila v Egyptě. Tehdy po nich...
Ezechiel 23:29... svlečenou donaha, aby se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a sprostota ti to způsobila,...
Ezechiel 43:7... nebudou znesvěcovat svaté jméno svým smilstvem a náhrobky svých zemřelých králů. Kladli svůj...
Ezechiel 43:9... a tak jsem je ve svém hněvu zničil. Teď ale své smilstvo i náhrobky svých králů ode odstraní, a tak budu...
Ozeáš 1:2...Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti ze smilstva. Tato země totiž...
Ozeáš 2:4... nejsem jejím manželem! očistí svou tvář od smilstva, cizoložství mezi prsy nechová - jinak ji...
Ozeáš 2:6...děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla...
Ozeáš 4:11...se, protože opustili Hospodina a pustili se do smilstva. Kvůli vínu, kvůli burčáku přišli o rozum! Můj lid...
Ozeáš 4:12...jim dává předpověď; dali se obloudit duchem smilstva, smilně opustili svého Boha. Obětují na horských...
Ozeáš 4:18...ho být! Když je pití vypito, vrhnou se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitou, chovají v lásce...
Ozeáš 5:3...a Izrael se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se...
Ozeáš 5:4...se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je totiž v nich, Hospodina neznají. Pýcha...
Ozeáš 6:10...Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň...
Nahum 3:4... mistryně kouzel, která kupčila s národy skrze smilstva svá a s pokoleními skrze svá kouzla. "Hle, jsem...
Matouš 5:32...každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si...
Matouš 19:9...zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi...
Jan 8:41...skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim...
Skutky 15:20... Napišme jim však, se vyhýbají modloslužběsmilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi. Mojžíš přece...
Skutky 15:29...se modloslužbě, krvi, masu zardoušených zvířatsmilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte...
Skutky 21:25...modlám, dále krvi, masu zardoušených zvířatsmilstvu." Druhého dne se tedy Pavel spolu s oněmi muži...
1. Korintským 5:1...mírnosti? Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi...
1. Korintským 6:13...jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil...
1. Korintským 6:18...s Pánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale...
1. Korintským 7:2...se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, každý muž manželku a každá žena manžela....
2. Korintským 12:21...hříšníky, kteří nečinili pokání z nečistotysmilstva a nestydatosti, kterou páchali. Toto bude ...
Galatským 5:19... Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování,...
Efeským 5:3...za nás jako dar a oběť příjemně vonící BohuSmilstvo, veškerá nečistota a chamtivost mezi vámi...
Koloským 3:5...i vy. Umrtvěte proto své pozemské sklonysmilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost...
1. Tesalonickým 4:3... Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v...
Juda 1:7...městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování...
Zjevení 2:14...svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů...
Zjevení 2:20...prorokyně, aby učila a sváděla služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem čas, aby činila...
Zjevení 2:21... Dal jsem čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty,...
Zjevení 9:21...ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží. Uviděl jsem také jiného...
Zjevení 14:8...napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal...
Zjevení 17:2...země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl...
Zjevení 17:4...zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ...
Zjevení 18:3...a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ...
Zjevení 19:2... neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev svých služebníků,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |