Smilně

Hledám varianty 'smilně' [ smilníte (2) smilnit (19) smilníš (1) smilnily (1) smilnili (6) smilnila (15) smilní (2) smilně (4) ]. Nalezeno 47 veršù.
Exodus 34:15...do smlouvy s obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou...
Exodus 34:16...vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za...
Leviticus 17:7...tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 19:29...znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a naplnila se...
Leviticus 20:5...i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovalismilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu. Kdo by se...
Numeri 25:1...cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům...
Deuteronomium 22:21...za to, že spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo!...
Deuteronomium 31:16...ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž...
Soudců 2:17... Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty...
Soudců 8:27... v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián...
Soudců 8:33...Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha....
1. Letopisů 5:25...rodů. Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh vyhubil...
Žalmy 106:39...Svými skutky takto pošpinili se, a svými činy smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své...
Izaiáš 23:17...Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími světa na celém zemském...
Izaiáš 57:5...nejste děti vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě smilníte v posvátných hájích a pod kdejakým stromem...
Jeremiáš 3:1...Tím by se země hrozně poskvrnila! Tys ale smilnila s tolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?" praví...
Jeremiáš 3:6...vyšší kopec a pod kdejaký košatý strom, aby tam smilnila. Říkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí...
Jeremiáš 3:8... ta zrádkyně Juda, se toho ale nelekla a odešla smilnit i ona. Svým lehkovážným smilstvem poskvrnila zem,...
Ezechiel 6:9... které se odvrátilo ode , a nad jejich očima smilně šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem...
Ezechiel 16:16...jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšinysmilnila jsi na nich tak, že to nemá obdoby. Vzala jsi své...
Ezechiel 16:17... a nadělala sis mužské podobizny, s nimiž jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi....
Ezechiel 16:20...jsi jim je ke strávení! To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit děti? Odevzdávala jsi...
Ezechiel 16:25... Roztahovala jsi nohy každému kolemjdoucímusmilnila jsi čím dál víc. Smilnila jsi s Egypťany, těmi...
Ezechiel 16:26...kolemjdoucímu a smilnila jsi čím dál vícSmilnila jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s naběhlými údy...
Ezechiel 16:28...dcer, které jsi zahanbila svou zvrhlostíSmilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi totiž dost;...
Ezechiel 16:29...dost; smilnila jsi s nimi, ale neměla jsi dostSmilnila jsi tedy čím dál víc, ses dostala k Babylonii,...
Ezechiel 16:33...platíš ty - uplácíš je, aby za tebou chodili smilnit z celého okolí! Ve svém smilstvu se tedy lišíš od...
Ezechiel 20:30...se poskvrňujete tak jako vaši otcové tím, že smilníte s jejich nechutnými obrazy, když se dodnes...
Ezechiel 23:3... dcery jedné matky. Žily v Egyptě jako smilniceSmilnily od mládí. Nechaly si tam laskat prsa, nechaly...
Ezechiel 23:5...Samaří a Oholíba Jeruzalém. Ohola ale smilně zradila. Roztoužila se po asyrských milencích - po...
Ezechiel 23:18...však s nimi poskvrnila, hned se znechutiliSmilnila zjevně, obnažená ve své nahotě, se mi...
Ezechiel 23:19...se mi znechutila tak jako předtím její sestraSmilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na mládí...
Ezechiel 23:30...a sprostota ti to způsobila, protože jsi chodila smilnit s pohany a poskvrňovala ses jejich hnusnými modlami...
Ozeáš 2:7...jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala: "Půjdu za...
Ozeáš 3:3... řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s tebou." Synové Izraele...
Ozeáš 4:10...jim odplatím! Budou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina a...
Ozeáš 4:12...předpověď; dali se obloudit duchem smilstvasmilně opustili svého Boha. Obětují na horských vrcholech,...
Ozeáš 4:13...jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné...
Ozeáš 4:15... Špatně dopadne ten tupý lid! Jestliže, Izraelismilníš ty, aspoň Juda nehřeší! Proto nechoďte do...
Ozeáš 9:1... Neraduj se, Izraeli, nejásej jako jiné národySmilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky...
Amos 7:17...Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá...
Nahum 3:4... přes lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice tak vábivá, mistryně kouzel, která...
1. Korintským 6:18...Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše...
1. Korintským 10:8...a pil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich...
Zjevení 17:2... která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem...
Zjevení 18:3...totiž pily všechny národy, králové země s  smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření."...
Zjevení 18:9...ji soudí, je silný. Králové země, kteří s  smilnili a hýřili, ji budou oplakávat a budou nad kvílet...

Slova obsahující smilně: nesmilněme (1) prosmilněné (1) smilně (4) smilnění (6) smilněním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |