Smetena

Hledám varianty 'smetena' [ smetu (6) smetou (1) smetla (1) smetl (6) smeteš (3) smeteny (1) smeteno (2) smeteni (3) smetena (1) smeten (1) smete (1) smeť (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 6:7... Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořilsmetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a...
Genesis 7:4...dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinilsmetu z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu...
Genesis 7:23...dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka ...
Genesis 18:23...před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom...
Genesis 18:24...Možná, že je v tom městě padesát spravedlivýchSmeteš je také? Neušetříš to místo kvůli padesáti...
Genesis 19:17...rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane...
Exodus 15:1...Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal...
Exodus 15:21...Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře,...
Numeri 16:26...se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy." Vyklidili tedy prostor...
Soudců 5:21...válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje silných...
1. Královská 16:3...lid Izrael, aby popouzeli svými hříchy. Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako dům Jeroboáma,...
Nehemiáš 9:11...po souši. Jejich pronásledovatele jsi však smetl do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli!...
Žalmy 56:8...uniknou se svou hanebností? Svým hněvem, Božesmeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, ...
Žalmy 58:10...Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty,...
Žalmy 136:15...- jeho láska trvá navěky! Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po...
Žalmy 140:10... hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů jsou smeteni! na prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z...
Přísloví 21:7...pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat spravedlnost totiž odmítli....
Izaiáš 28:17... za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena...
Ezechiel 6:6...oltáříky budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že ...
Daniel 11:22...úskoky. Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy. Skrze podvodná...
Daniel 11:26...ho ti, kteří jedí z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. Oba ti králové pak s...
Micheáš 7:19... naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi,...
Sofoniáš 1:2... za vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova. "Smetu z povrchu země dočista všechno, praví Hospodin. Smetu...
Sofoniáš 1:3...z povrchu země dočista všechno, praví HospodinSmetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby -...
Matouš 24:39... do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |