Směr

Hledám varianty 'směr' [ směry (1) směru (1) směrem (62) směr (6) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 10:19...rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru,...
Genesis 10:30...Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle...
Genesis 25:18...od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi...
Genesis 30:40...odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob...
Genesis 31:21... co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku...
Leviticus 1:16...i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídel, ale...
Numeri 8:3...svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 19:4...nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho...
Numeri 21:4... Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a...
Numeri 21:33...bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým...
Deuteronomium 1:19...velikou, hroznou pouští, kterou jste vidělisměrem k emorejskému pohoří, jsme dorazili do...
Deuteronomium 2:1... Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu...
Deuteronomium 11:30...na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni proti...
Jozue 2:7...) Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město,...
Jozue 3:16...ležícího u Caretánu, zatímco vody odtékající směrem k Aravskému (neboli Mrtvému) moři se dočista...
Jozue 8:15...s celým Izraelem předstírali porážku a utíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je...
Jozue 10:10...Gibeonu hroznou porážku. Izrael je pronásledoval směrem k bet-choronskému svahu a pobíjel je k Azece a...
Jozue 11:8... k Velkému Sidonu, k Misrefot-majimsměrem na východ k údolí Micpe. Pobíjeli je, nikdo...
Jozue 12:3...okraji Aravského (neboli Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu a na jih pod úbočí Pisgy. Dále...
Jozue 18:14...Bet-choronu. Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a...
Jozue 19:11...rody. Hranice jejich dědictví sahá k SariduSměrem na západ postupuje k Marale, dotýká se Dabešetu a...
Jozue 19:12...Dabešetu a dosahuje k potoku naproti JokneamuSměrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor,...
Soudců 3:26...Zatímco čekali, Ehud minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když dorazil, zatroubil v Efraimských...
Soudců 7:22...proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru, ke břehu u...
Soudců 11:33...vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu po Abel-keramim. Kvůli hrozné porážce...
Soudců 12:1...muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s...
Soudců 20:42... zhrozili se. Dali se před Izraelci na útěk směrem k poušti, ale bojovníci z města je dostihli, a tak...
1. Samuel 6:9...ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil...
1. Samuel 6:12...zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani...
1. Samuel 13:17...tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směrem...
1. Samuel 13:18...k Ofře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronu a třetí směrem k poušti, ke srázu nad...
1. Samuel 27:8...bydleli v tom kraji, který se táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.) David útočil na celý ten kraj a...
1. Královská 8:29...modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosbu svého služebníka...
1. Královská 8:30...i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš,...
1. Královská 8:35...nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém...
1. Královská 8:42...ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se směrem k tomuto chrámu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš...
1. Královská 8:44...bys je poslal, a modlili by se k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem...
1. Královská 8:48...celou duší vrátili k tobě a modlili by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu,...
1. Královská 18:6...si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle -...
2. Královská 9:32... vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli...
2. Královská 16:14...chrámem, a postavil ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi:...
2. Letopisů 6:20...modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosby svého služebníka...
2. Letopisů 6:21...i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde přebýváš,...
2. Letopisů 6:26...nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém...
2. Letopisů 6:32...ruce a vztažené paži - kdyby přišli a modlili se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde...
2. Letopisů 6:34... kamkoli bys je poslal, a modlili by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který...
2. Letopisů 6:38...srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu,...
Nehemiáš 12:38...k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu: po hradbě...
Job 29:25...zaplašit. Sedal jsem v jejich čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší...
Žalmy 77:18...valily, nebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry letěly! Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky...
Přísloví 11:14...člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se...
Přísloví 15:21...těší každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý směr. Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se...
Jeremiáš 2:36...' Proč stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses zklamala v Asýrii, zklameš se Egyptem. I...
Jeremiáš 3:12...vedle Judy, zrádkyně. Jdi a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať se, praví...
Ezechiel 8:5...mi, "podívej se k severu." Podíval jsem se tím směrem, a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála...
Ezechiel 21:25...a postav ho na rozcestí před městem. Vyznač směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judska s...
Ezechiel 40:16...vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem dovnitř zužovala; stejně tak to bylo i v síni. Po...
Ezechiel 42:1...chrámu byly římsy. Poté odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde přivedl k budově s...
Ezechiel 42:10...byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoříSměrem na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné...
Ezechiel 47:1...vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k...
Daniel 6:11...domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se...
Daniel 8:17..."Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří...
Joel 2:7...jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradbysměru se drží každý z nich, ze své dráhy se neodchýlí....
Skutky 16:11... Vypluli jsme z Troady, vydali se přímým směrem k Samothráké a příštího dne jsme dorazili do Neapole...
Skutky 21:1...rozloučili, zvedli jsme kotvy a vypluli přímým směrem na ostrov Kós. Druhý den jsme dorazili na Rhodos a...
Skutky 27:7...naproti Knidu. Vítr nám nedovolil pokračovat tím směrem, a tak jsme obepluli Krétu podél Salmony. Po obtížné...

Slova obsahující směr: směr (6) směrem (62) směru (1) směruje (1) směry (1) usměrnil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |