Smýšlení

Hledám varianty 'smýšlení' [ smýšlením (2) smýšlení (9) ]. Nalezeno 8 veršù.
Izaiáš 55:7... Ničema svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k...
Izaiáš 55:8...ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští.  smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými...
Izaiáš 55:9... tak jsou cesty nad vašimi cestami, tak je  smýšlení nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníh...
Izaiáš 66:18...Hospodin. však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shromáždil všechny národy a...
Ezechiel 14:5...zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v jejich smýšlení, v tom, jak se mi všichni odcizili svými hnusnými...
Římanům 8:6...věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a...
Římanům 8:7... ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být...
Filipským 4:2...Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys...

Slova obsahující smýšlení: smýšlení (9) smýšlením (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |