Smím

Hledám varianty 'smím' [ smíte (25) smíš (15) smíme (4) smím (8) smí (50) smět (2) směly (1) směli (4) směl (14) smějí (10) směje (4) ]. Nalezeno 125 veršù.
Genesis 3:2...stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu...
Genesis 47:25...nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské...
Exodus 10:24...řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skotSmíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám...
Exodus 12:16...budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý...
Exodus 12:44...žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani...
Exodus 19:13...šípem. to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve ...
Exodus 23:33...s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně...
Leviticus 6:11...a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení...
Leviticus 6:22... Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za...
Leviticus 7:6... Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá....
Leviticus 7:16...jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude...
Leviticus 7:19...by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno...
Leviticus 7:24...kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte....
Leviticus 11:2...k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého...
Leviticus 11:3...Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tytoSmíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však...
Leviticus 11:9...pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské...
Leviticus 11:21...hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavnostíSmíte z něj ale jíst to, co další členěné nožky ke...
Leviticus 11:39...pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý...
Leviticus 16:3...se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za...
Leviticus 16:26...si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla oběti za...
Leviticus 16:28...si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným ustanovením:...
Leviticus 17:13...žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, musí vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem....
Leviticus 21:2...lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznémuSmí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceři a...
Leviticus 21:22...tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého BohaSmí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i...
Leviticus 22:11... Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z jeho...
Leviticus 22:13...zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otcesmí jíst z pokrmu svého otce jako za svého mládí. Žádný...
Leviticus 22:23...nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde...
Leviticus 25:6...odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj...
Leviticus 25:44...vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z...
Leviticus 25:45...vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečkuSmíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u...
Leviticus 25:46...zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte...
Leviticus 27:2...někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinusmí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude určena takto:...
Numeri 6:20...tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi...
Numeri 18:7...při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se...
Numeri 18:10...a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvatésmí to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlaví. Co je...
Numeri 18:11...věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerámSmí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Všechen...
Numeri 18:13...a co přinesou Hospodinu, připadnou toběSmí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v...
Numeri 35:28...smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane...
Deuteronomium 4:42...tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy...
Deuteronomium 12:14...si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem...
Deuteronomium 12:15... v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachceSmí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena....
Deuteronomium 12:18...obětí ani obětní příspěvky z práce svých rukouSmíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě,...
Deuteronomium 12:20...bych maso", protože právě dostaneš chuť na masosmíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa,...
Deuteronomium 12:21... tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jménosmíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak,...
Deuteronomium 12:22... Smíš je jíst ve svém městě podle své chutiSmíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí je...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza, jelen, gazela,...
Deuteronomium 14:6... kozorožec, kamzík, antilopa a muflon. Ze zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však...
Deuteronomium 14:9...se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co ploutve a šupiny...
Deuteronomium 14:11... to jíst nesmíte - bude to pro vás nečistéSmíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte:...
Deuteronomium 14:20...- nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci,...
Deuteronomium 15:3...promíjení dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen...
Deuteronomium 18:6...ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli)...
Deuteronomium 20:20...strom člověk, aby před tebou utekl za hradbuSmíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce....
Deuteronomium 21:11...mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si...
Deuteronomium 22:7...či vejcích, neber matku i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně...
Deuteronomium 23:9...Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolenísmí vejít do Hospodinova shromáždění. Když vojensky...
Deuteronomium 23:21...nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku....
Deuteronomium 32:14...moukou nejvybranější; i víno rudých hroznů směl jsi pít! Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi,...
Soudců 11:37..."Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce,  smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým...
1. Samuel 20:28...k jídlu?" "David prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť ...
1. Samuel 20:29... Buď tedy prosím tak laskav a uvolni ,  smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel ke...
2. Samuel 14:12... tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala...
2. Samuel 14:24...Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se...
2. Samuel 16:10...mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým...
2. Královská 17:27...tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnaliSmí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha...
2. Královská 23:9...u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry....
2. Královská 25:22...Achikama, syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži...
2. Královská 25:29...ostatní králové, kteří byli u něj v BabylonuSměl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života...
2. Letopisů 2:5... ba ani nebesa nebes? A kdo jsem , abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho...
2. Letopisů 23:6...nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen lid dodržuje...
2. Letopisů 36:23...k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s nímSmíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se...
Ezdráš 1:3...mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s nímSmíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům...
Ezdráš 7:13...kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzalémasmí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci,...
Ezdráš 9:8...daroval milost, takže hrstka z nás vyvázlasměli jsme zakotvit na jeho svatém místě; náš Bůh nám...
Ester 4:11... Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlemsmí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!"...
Ester 8:8...královým prstenem ovšem odvolat nelzeSmíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište...
Ester 8:11...král povoluje shromáždit se a bránit své životySmějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z...
Job 21:3... Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím...
Job 22:19...jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam, jejich...
Job 36:23...Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš...
Job 38:11...meze své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'?...
Job 39:22...hrabe kopyty, vyrazit zbraním naprotiSměje se strachu, vůbec se nebojí, před mečem nechce o krok...
Job 41:21... Za stébla slámy považuje kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává...
Žalmy 2:4...jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim...
Žalmy 5:8... ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém...
Žalmy 15:1... Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná...
Žalmy 27:4... po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života,...
Žalmy 37:13... zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s...
Žalmy 56:14...zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro...
Žalmy 73:8...tučností, mají víc, než si lze představitSmějí se, když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí...
Žalmy 74:10... jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Božesmí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky?...
Žalmy 80:13... vinice, aby z každý kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci ji rozryli, polní zvířata ji...
Žalmy 89:16...Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá...
Žalmy 116:9... nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i...
Žalmy 118:20...je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys ...
Žalmy 119:117...byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť...
Izaiáš 52:5...byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; jméno je stále uráženo, celé dny....
Jeremiáš 40:6... do Micpy a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi. Když všichni polní velitelé se svými...
Jeremiáš 52:33...ostatní králové, kteří byli u něj v BabylonuSměl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života...
Pláč 3:14... prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem,...
Ezechiel 33:19...od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivěsmí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém...
Ezechiel 40:46...synové Sádokovi - jediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté...
Ezechiel 44:3... Bůh Izraele. Jedině vládce, a pouze on, v  smí sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní...
Ezechiel 44:25...dceři a kvůli bratrovi nebo neprovdané sestře se smějí takto poskvrnit. se očistí, odpočítá se mu ještě...
Daniel 7:12...tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny...
Abakuk 1:10...nich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějí...
Malachiáš 3:8...zástupů. "Jak se máme vrátit?" ptáte seSmí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy okrádáte! "Jak ...
Matouš 12:10...s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho...
Matouš 12:12...cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A...
Matouš 14:36...k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho...
Matouš 19:3... Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak...
Marek 3:4..."Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život,...
Marek 10:2...k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl...
Lukáš 6:9...tam. "Na něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život,...
Lukáš 14:3...se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal...
Skutky 22:25...řemeny, Pavel oslovil velícího setníka: "Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile...
Skutky 26:1...čeho je obviněn." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal...
Římanům 14:2...víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jen zeleninu. Kdo ...
1. Korintským 6:12...Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím,...
1. Korintským 9:13... Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámusmějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u...
1. Korintským 10:23...žárlivosti? Jsme snad silnější než on? "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím,...
2. Korintským 8:4... Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než...
2. Tesalonickým 2:6...jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud bránísmí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této...
1. Jan 3:1...z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnulsmíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás...
1. Jan 4:17...něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto...

Slova obsahující smím: nesmím (1) nesmíme (4) smím (8) smíme (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |