Smíření

Hledám varianty 'smíření' [ smíření (65) smířené (1) ]. Nalezen 61 verš.
Exodus 29:36...kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad...
Exodus 30:10...jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti...
Leviticus 4:20...oběti za hřích. Tak za kněz vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a...
Leviticus 4:26... Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdo...
Leviticus 4:31...vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj...
Leviticus 4:35...oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu...
Leviticus 5:6... Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako...
Leviticus 5:10...podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu...
Leviticus 5:13...bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v kterémkoli z těchto...
Leviticus 5:16...za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že...
Leviticus 5:18...jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž...
Leviticus 5:26... Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno, čehokoli se dopustil a čím se...
Leviticus 6:23...se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o...
Leviticus 7:7...zákon: Připadne knězi, který s vykonal obřad smíření. Knězi, který přinese něčí zápalnou oběť, připadne...
Leviticus 8:15...k patě oltáře. Tak jej posvětil ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem...
Leviticus 8:34... Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. Zůstanete u...
Leviticus 9:7...oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za obřad smíření...
Leviticus 10:17... abyste za před Hospodinem vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř...
Leviticus 12:7...obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je...
Leviticus 12:8...druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:18... a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho...
Leviticus 14:20...moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to...
Leviticus 14:21...a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy...
Leviticus 14:29... a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku...
Leviticus 14:31...obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku,...
Leviticus 14:53...za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně...
Leviticus 15:15...oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl výron semene,...
Leviticus 15:30...oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity...
Leviticus 16:6...býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a...
Leviticus 16:10...živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy...
Leviticus 16:11...svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích...
Leviticus 16:17...žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské...
Leviticus 16:24...i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal obřad smíření za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá...
Leviticus 16:27...vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smíření, nechá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a...
Leviticus 16:30...žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode...
Leviticus 16:32...budete pokorně postit - to je věčné ustanoveníSmíření vykoná kněz, který bude pomazán a pověřen ke...
Leviticus 19:22...pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hřích, jehož se...
Leviticus 23:27..."Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně...
Leviticus 23:28...dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem....
Leviticus 25:9...sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý...
Numeri 5:8... a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele...
Numeri 6:11...jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu...
Numeri 8:21...jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do...
Numeri 15:25... Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za...
Numeri 15:28...oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před...
Numeri 17:11...kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná...
Numeri 17:12...rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smíření. Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila...
Numeri 25:13...pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s...
Numeri 28:22...jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti...
Numeri 28:30...také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a...
Numeri 29:5...jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její...
Numeri 29:11...oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu smíření, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a...
Přísloví 14:9...mají legraci z provinění, poctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně...
Ezechiel 45:15...se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník Hospodin. Všechen lid země...
Ezechiel 45:17...stejně jako o moučné, zápalné i pokojné oběti ke smíření za dům Izraele." Tak praví Panovník Hospodin:...
Římanům 3:25...v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou...
Římanům 5:10...smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme se...
Římanům 11:15...ke spáse! Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli...
2. Korintským 5:18...Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem...
2. Korintským 5:19...mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci...
Židům 2:17...a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |