Smí

Hledám varianty 'smí' [ smíte (25) smíš (15) smíme (4) smím (8) smí (50) smět (2) směly (1) směli (4) směl (14) smějí (10) směje (4) ]. Nalezeno 125 veršù.
Genesis 3:2...stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu...
Genesis 47:25...nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské...
Exodus 10:24...řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skotSmíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám...
Exodus 12:16...budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý...
Exodus 12:44...žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani...
Exodus 19:13...šípem. to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve ...
Exodus 23:33...s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně...
Leviticus 6:11...a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení...
Leviticus 6:22... Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za...
Leviticus 7:6... Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá....
Leviticus 7:16...jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude...
Leviticus 7:19...by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno...
Leviticus 7:24...kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte....
Leviticus 11:2...k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého...
Leviticus 11:3...Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tytoSmíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však...
Leviticus 11:9...pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské...
Leviticus 11:21...hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavnostíSmíte z něj ale jíst to, co další členěné nožky ke...
Leviticus 11:39...pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý...
Leviticus 16:3...se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za...
Leviticus 16:26...si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla oběti za...
Leviticus 16:28...si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným ustanovením:...
Leviticus 17:13...žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, musí vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem....
Leviticus 21:2...lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznémuSmí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceři a...
Leviticus 21:22...tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého BohaSmí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i...
Leviticus 22:11... Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z jeho...
Leviticus 22:13...zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otcesmí jíst z pokrmu svého otce jako za svého mládí. Žádný...
Leviticus 22:23...nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde...
Leviticus 25:6...odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj...
Leviticus 25:44...vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z...
Leviticus 25:45...vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečkuSmíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u...
Leviticus 25:46...zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte...
Leviticus 27:2...někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinusmí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude určena takto:...
Numeri 6:20...tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi...
Numeri 18:7...při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se...
Numeri 18:10...a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvatésmí to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlaví. Co je...
Numeri 18:11...věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerámSmí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Všechen...
Numeri 18:13...a co přinesou Hospodinu, připadnou toběSmí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v...
Numeri 35:28...smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane...
Deuteronomium 4:42...tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy...
Deuteronomium 12:14...si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem...
Deuteronomium 12:15... v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachceSmí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena....
Deuteronomium 12:18...obětí ani obětní příspěvky z práce svých rukouSmíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě,...
Deuteronomium 12:20...bych maso", protože právě dostaneš chuť na masosmíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa,...
Deuteronomium 12:21... tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jménosmíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak,...
Deuteronomium 12:22... Smíš je jíst ve svém městě podle své chutiSmíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí je...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza, jelen, gazela,...
Deuteronomium 14:6... kozorožec, kamzík, antilopa a muflon. Ze zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však...
Deuteronomium 14:9...se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co ploutve a šupiny...
Deuteronomium 14:11... to jíst nesmíte - bude to pro vás nečistéSmíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte:...
Deuteronomium 14:20...- nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci,...
Deuteronomium 15:3...promíjení dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen...
Deuteronomium 18:6...ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli)...
Deuteronomium 20:20...strom člověk, aby před tebou utekl za hradbuSmíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce....
Deuteronomium 21:11...mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si...
Deuteronomium 22:7...či vejcích, neber matku i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně...
Deuteronomium 23:9...Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolenísmí vejít do Hospodinova shromáždění. Když vojensky...
Deuteronomium 23:21...nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku....
Deuteronomium 32:14...moukou nejvybranější; i víno rudých hroznů směl jsi pít! Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi,...
Soudců 11:37..."Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce,  smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým...
1. Samuel 20:28...k jídlu?" "David prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť ...
1. Samuel 20:29... Buď tedy prosím tak laskav a uvolni ,  smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel ke...
2. Samuel 14:12... tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala...
2. Samuel 14:24...Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se...
2. Samuel 16:10...mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým...
2. Královská 17:27...tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnaliSmí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha...
2. Královská 23:9...u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry....
2. Královská 25:22...Achikama, syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži...
2. Královská 25:29...ostatní králové, kteří byli u něj v BabylonuSměl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života...
2. Letopisů 2:5... ba ani nebesa nebes? A kdo jsem , abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho...
2. Letopisů 23:6...nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen lid dodržuje...
2. Letopisů 36:23...k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s nímSmíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se...
Ezdráš 1:3...mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s nímSmíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům...
Ezdráš 7:13...kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzalémasmí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci,...
Ezdráš 9:8...daroval milost, takže hrstka z nás vyvázlasměli jsme zakotvit na jeho svatém místě; náš Bůh nám...
Ester 4:11... Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlemsmí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!"...
Ester 8:8...královým prstenem ovšem odvolat nelzeSmíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište...
Ester 8:11...král povoluje shromáždit se a bránit své životySmějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z...
Job 21:3... Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím...
Job 22:19...jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam, jejich...
Job 36:23...Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš...
Job 38:11...meze své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'?...
Job 39:22...hrabe kopyty, vyrazit zbraním naprotiSměje se strachu, vůbec se nebojí, před mečem nechce o krok...
Job 41:21... Za stébla slámy považuje kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává...
Žalmy 2:4...jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim...
Žalmy 5:8... ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém...
Žalmy 15:1... Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná...
Žalmy 27:4... po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života,...
Žalmy 37:13... zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s...
Žalmy 56:14...zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro...
Žalmy 73:8...tučností, mají víc, než si lze představitSmějí se, když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí...
Žalmy 74:10... jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Božesmí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky?...
Žalmy 80:13... vinice, aby z každý kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci ji rozryli, polní zvířata ji...
Žalmy 89:16...Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá...
Žalmy 116:9... nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i...
Žalmy 118:20...je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys ...
Žalmy 119:117...byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť...
Izaiáš 52:5...byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; jméno je stále uráženo, celé dny....
Jeremiáš 40:6... do Micpy a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi. Když všichni polní velitelé se svými...
Jeremiáš 52:33...ostatní králové, kteří byli u něj v BabylonuSměl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života...
Pláč 3:14... prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem,...
Ezechiel 33:19...od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivěsmí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém...
Ezechiel 40:46...synové Sádokovi - jediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté...
Ezechiel 44:3... Bůh Izraele. Jedině vládce, a pouze on, v  smí sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní...
Ezechiel 44:25...dceři a kvůli bratrovi nebo neprovdané sestře se smějí takto poskvrnit. se očistí, odpočítá se mu ještě...
Daniel 7:12...tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny...
Abakuk 1:10...nich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějí...
Malachiáš 3:8...zástupů. "Jak se máme vrátit?" ptáte seSmí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy okrádáte! "Jak ...
Matouš 12:10...s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho...
Matouš 12:12...cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A...
Matouš 14:36...k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho...
Matouš 19:3... Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak...
Marek 3:4..."Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život,...
Marek 10:2...k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl...
Lukáš 6:9...tam. "Na něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život,...
Lukáš 14:3...se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal...
Skutky 22:25...řemeny, Pavel oslovil velícího setníka: "Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile...
Skutky 26:1...čeho je obviněn." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal...
Římanům 14:2...víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jen zeleninu. Kdo ...
1. Korintským 6:12...Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím,...
1. Korintským 9:13... Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámusmějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u...
1. Korintským 10:23...žárlivosti? Jsme snad silnější než on? "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím,...
2. Korintským 8:4... Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než...
2. Tesalonickým 2:6...jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud bránísmí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této...
1. Jan 3:1...z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnulsmíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás...
1. Jan 4:17...něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto...

Slova obsahující smí: naposmíval (1) naposmívali (2) nesmí (83) nesmím (1) nesmíme (4) nesmírná (6) nesmírné (9) nesmírně (42) nesmírnější (1) nesmírném (5) nesmírnou (12) nesmírný (4) nesmírným (2) nesmíš (38) nesmíte (30) nevysmíval (1) posmívá (3) posmívali (9) posmíván (1) posmívat (6) posmíváte (1) smí (50) smích (8) smíchej (1) smíchem (1) smíchu (8) smím (8) smíme (4) smír (1) smírčí (5) smírnou (2) smířené (1) smířeni (2) smíření (65) smíří (1) smířil (1) smířit (2) smísil (1) smíš (15) smíšek (2) smíšené (2) smíšeného (1) smíšený (1) smíte (25) smítko (1) usmíří (2) usmířil (3) usmířím (3) usmířit (3) vesmír (1) vysmívá (5) vysmívají (8) vysmíval (2) vysmívali (9) vysmíváš (1) vysmívat (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |