Smáli

Hledám varianty 'smáli' [ smějí (10) smějete (1) směje (4) smát (5) smáli (1) smála (2) smál (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 18:13...Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem...
Genesis 18:15...bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti...
Genesis 21:6...smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že...
Ester 8:11...král povoluje shromáždit se a bránit své životySmějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z...
Job 5:22... když zhouba přichází. Zhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít...
Job 22:19...jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam, jejich...
Job 39:18...a do běhu se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji...
Job 39:22...hrabe kopyty, vyrazit zbraním naprotiSměje se strachu, vůbec se nebojí, před mečem nechce o krok...
Job 41:21... Za stébla slámy považuje kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává...
Žalmy 2:4...jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim...
Žalmy 37:13... zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s...
Žalmy 73:8...tučností, mají víc, než si lze představitSmějí se, když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí...
Žalmy 89:16...Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá...
Kazatel 3:4... čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas...
Izaiáš 52:5...byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; jméno je stále uráženo, celé dny....
Pláč 1:7...nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát dívalsmál se nad tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně hřešila,...
Pláč 3:14... prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem,...
Ezechiel 40:46...synové Sádokovi - jediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté...
Ezechiel 44:25...dceři a kvůli bratrovi nebo neprovdané sestře se smějí takto poskvrnit. se očistí, odpočítá se mu ještě...
Abakuk 1:10... k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší násep a dobudou ji. Pak ale jako vítr přeletí...
Marek 5:40...pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty,...
Lukáš 6:21... Blaze vám, kteří teď pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás...
Lukáš 6:25... neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a naříkat. Běda vám, když o...
1. Korintským 9:13... Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámusmějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |