Slzy

Hledám varianty 'slzy' [ slzy (20) slzu (2) slzami (11) slzám (1) slzách (3) slza (1) slz (2) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 43:30...byl náklonností ke svému bratrovi pohnut slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář,...
Genesis 50:1...lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu...
Deuteronomium 28:32...budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé...
2. Královská 20:5...Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova...
Job 16:20... Když se mi vysmívají přátelé, k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít, jako se...
Žalmy 6:7...Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykámslzami polštář zalévám! Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl...
Žalmy 39:13... když křičím o pomoc, naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host jsem přece u tebe tak...
Žalmy 42:4...a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše ...
Žalmy 56:9...pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk,  slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik...
Žalmy 69:11...stravuje, padají na urážky tobě určené! V slzách když jsem se trápil postem, měli pro jen posměšky...
Žalmy 80:6...odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás...
Žalmy 102:10...Vždyť jako chleba popel polykám, do svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení -...
Žalmy 116:8...Ty jsi zachránil od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na...
Žalmy 119:136...svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! ...
Žalmy 126:5...poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází...
Kazatel 4:1... znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncemSlzy utiskovaných - útěcha nikde. Moc v rukou utiskovatelů...
Izaiáš 15:3...a na střechách i náměstích jen samé kvíleníslzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich...
Izaiáš 16:9...révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezer; svými slzami smáčím, Eleale a Chešbone, vždyť nad tvou sklizní...
Izaiáš 25:8...navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak...
Izaiáš 38:5...Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let života. Kromě toho...
Jeremiáš 9:17...pospíší a bědují nad námi. se nám z očí řinou slzy, zpod víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet bědování:...
Jeremiáš 13:17... oči budou plakat hořce, přetékat budou slzami nad Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď...
Jeremiáš 14:17...jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná,...
Jeremiáš 31:16...utěšit!" Tak praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se...
Pláč 1:2... Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde...
Pláč 1:16...dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by potěšil, kdo by mi život...
Pláč 2:11... Jeruzalémské panny svěsily hlavy k zemi. Pro slzy sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad...
Pláč 2:18...ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si...
Pláč 3:48...nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou...
Ezechiel 24:16...Nesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slza. Jen tiché sténání - nekonej žádné smuteční obřady....
Malachiáš 2:13...provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčete a naříkáte, že si nevšímá vašich obětí,...
Lukáš 7:38...zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a vlastními vlasy je utírala; líbala mu nohy a...
Lukáš 7:44...jsi mi vodu na nohy, ale ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona...
Skutky 20:19...do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které potkaly kvůli...
Skutky 20:31... že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestáníslzách napomínal jednoho každého z vás. Teď vás tedy...
2. Korintským 2:4...s velikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha slzami, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku...
2. Timoteus 1:4...ve svých modlitbách. Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím znovu vidět a být naplněn radostí....
Židům 5:7...pozemského života přinášel s hlasitým křikemslzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před...
Zjevení 7:17...je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi...
Zjevení 21:4...s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |