Slyšte

Hledám varianty 'slyšte' [ slyšte (83) slyšíte (13) slyšíš (6) slyšíme (5) slyším (16) slyší (58) slyšet (42) slyšely (2) slyšelo (1) slyšeli (114) slyšela (8) slyšel (126) slyš (80) poslyšte (12) poslyš (9) ]. Nalezeny 552 verše.
Genesis 3:10...volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach,...
Genesis 4:10...svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš...
Genesis 4:23..."Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovyslyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil,...
Genesis 16:11...těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký...
Genesis 16:15...synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej...
Genesis 23:8..."Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvouposlyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova...
Genesis 23:11...do brány jeho města: "Nikoli, můj panePoslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co...
Genesis 24:30...kroužek i náramky na rukou své sestry Rebekyslyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž...
Genesis 29:33...znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu...
Genesis 37:17...prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsudSlyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy...
Genesis 41:15...řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložitSlyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho...
Genesis 42:2... řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváteSlyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro...
Genesis 42:21... když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak...
Genesis 42:22...Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil...
Genesis 43:25...vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrokSlyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar,...
Genesis 49:2...vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte seslyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi:...
Exodus 3:7...jsem viděl trápení svého lidu v Egyptěslyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám...
Exodus 4:31...znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že...
Exodus 6:5...zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníciSlyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví...
Exodus 16:7... a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že...
Exodus 16:8...a ráno chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte...
Exodus 16:9...izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci,...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku...
Exodus 19:9..."Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky."...
Exodus 20:18...bližnímu vůbec nic." Když všechen lid vidělslyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu,...
Exodus 32:18...jásot vítězství, to není poražených křik -  slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k táboru,...
Leviticus 5:1...Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový...
Leviticus 24:14..."Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho...
Numeri 7:89...do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvilslyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma...
Numeri 11:10...noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden...
Numeri 12:2...Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze...
Numeri 12:6..."Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se...
Numeri 14:14...a povědí to obyvatelům této země. Ti  slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty...
Numeri 14:15...lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože...
Numeri 14:27...dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptatSlyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti...
Numeri 20:10...svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nužeslyšte, vy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?"...
Numeri 23:18...Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby...
Numeri 23:21... Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je...
Numeri 24:4... toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž...
Numeri 24:16... toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění...
Deuteronomium 4:1...roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraelislyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste...
Deuteronomium 4:10... mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci,  slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny svého...
Deuteronomium 4:12...k vám Hospodin promluvil z prostředku ohněSlyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze...
Deuteronomium 4:33...velikého anebo bylo o něčem takovém slýchánoSlyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně...
Deuteronomium 4:36...je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj...
Deuteronomium 5:1...Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jimSlyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes předkládám...
Deuteronomium 5:24... náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikostslyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme...
Deuteronomium 5:26... našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a...
Deuteronomium 5:28..." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti...
Deuteronomium 6:3...přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živSlyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede...
Deuteronomium 6:4... jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otcůSlyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný!...
Deuteronomium 9:1...jste neposlouchali Hospodina, svého Boha.  Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl...
Deuteronomium 9:2...lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne...
Deuteronomium 20:3...do bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům....
Deuteronomium 27:9...kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlknislyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina,...
Deuteronomium 31:11...Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce...
Deuteronomium 31:12...přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě...
Jozue 2:10...Všichni obyvatelé země se před vámi třesouSlyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého...
Jozue 3:9...'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte semslyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval:...
Jozue 9:9...pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a...
Jozue 14:12...nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města....
Jozue 24:27...nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám...
Soudců 5:3...jeho lid je ochotný - veleben budiž HospodinSlyšte to, králové, vladaři, naslouchejte, Hospodinu...
Soudců 5:11... vy, kdo se ubíráte cestami - rozvažujteSlyšte hlas pěvců, co mezi napajedly vyprávějí o...
Soudců 9:7...hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se...
Soudců 11:17...tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali proto k moábskému králi, ale i on je odmítl...
Soudců 14:13...nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka...
Soudců 17:2...ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbraSlyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to...
Růt 2:8...na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej...
Růt 2:11...znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro...
1. Samuel 1:13... rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak...
1. Samuel 1:26...přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta žena,...
1. Samuel 2:24...o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové mojiSlyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid!...
1. Samuel 13:3...na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil...
1. Samuel 15:1...za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci...
1. Samuel 15:14...mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid...
1. Samuel 17:11...půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se...
1. Samuel 17:23...z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se...
1. Samuel 23:11...město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to prosím svému...
1. Samuel 25:7...tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi...
2. Samuel 7:22...Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na...
2. Samuel 18:5...šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně...
2. Samuel 18:12...stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhlSlyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král...
2. Samuel 19:36...by tvůj služebník vůbec věděl, co a pijeSlyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč by tvůj...
2. Samuel 20:16...jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem, s tebou...
2. Samuel 22:7... ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se...
1. Královská 1:11...s Šalomounovou matkou Batšebou: " jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o...
1. Královská 1:45...město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeli. Šalomoun usedl na královský trůn...
1. Královská 5:14... o rybách a také o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze...
1. Královská 10:6...naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud...
1. Královská 10:7...a dobrotou jsi překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům,...
1. Královská 10:24...všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh....
1. Královská 18:41... Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a napít....
1. Královská 20:31...v nejzazším pokojíku. Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní....
1. Královská 21:15...byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla...
1. Královská 22:19...samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nužeslyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na...
1. Královská 22:28...pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským...
2. Královská 3:21...vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak...
2. Královská 6:32...přijde, zavřete za ním dveře a pevně je držteSlyším, jak mu jde v patách jeho pán." Sotva to dořekl,...
2. Královská 7:1...může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví...
2. Královská 7:6...nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli...
2. Královská 18:26... Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s...
2. Královská 18:28...postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král:...
2. Královská 19:4... ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůhslyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem,...
2. Královská 19:6...Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále....
2. Královská 19:11... že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského králeSlyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi...
2. Královská 19:16...nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své uchoslyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal...
2. Královská 20:5...Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce DavidaSlyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle,...
2. Královská 20:12...Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijal a...
2. Královská 20:16...neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno,...
2. Královská 22:18...Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho...
1. Letopisů 17:20...Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na...
1. Letopisů 28:2...Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat...
1. Letopisů 28:8...Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina...
2. Letopisů 9:5...naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud...
2. Letopisů 9:6...ani polovinu! Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům,...
2. Letopisů 9:23...všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh....
2. Letopisů 15:2... synu Odedovu. Vyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s...
2. Letopisů 18:18...samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nužeslyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na...
2. Letopisů 18:27...pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským...
2. Letopisů 20:20... Jošafat se před postavil a prohlásil: "Slyšte , Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu,...
2. Letopisů 29:5...je na východním prostranství a řekl jim: "Slyšte , levité! Posvěťte se a posvěťte chrám Hospodina,...
2. Letopisů 34:24...zlořečení zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst. Protože opustili, pálili kadidlo cizím...
2. Letopisů 34:26...Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho...
Nehemiáš 3:36...zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na...
Nehemiáš 8:12...se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s...
Nehemiáš 9:9...trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona,...
Nehemiáš 9:29... bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíjislyšet nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým...
Nehemiáš 9:30...varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném...
Job 13:1...je jako opilce. To vše jsem viděl očimaslyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem...
Job 13:6...byste dojem moudrosti! Moji námitku teď tedy poslyšte, věnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli Bohu...
Job 16:2...na to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespříliš - jako těšitelé jste ukrutní! Prý: ‚Kdy...
Job 20:3...musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý duch mi vnuká...
Job 26:14...z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job...
Job 28:22... Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se...
Job 33:1...můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy, Jobeslyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ...
Job 33:8...na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem  slyšel říct, co jsi v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela...
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť...
Job 34:10...není k ničemu usilovat o Boží oblibu!'  slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá,...
Job 34:34...Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří  slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho...
Žalmy 4:2...Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnouslyš modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou...
Žalmy 6:9...ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin...
Žalmy 17:1...blaho je po tvé pravici! Modlitba DavidovaSlyš, Hospodine, mou spravedlivou při, mému volání popřej...
Žalmy 17:6... ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo...
Žalmy 18:7... ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se...
Žalmy 20:10... dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 27:7...jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrátSlyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou,...
Žalmy 30:11...oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnostiSlyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine,...
Žalmy 31:14... rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně...
Žalmy 34:3...Hospodinem pochlubím se z celé své duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina oslavujte,...
Žalmy 34:7...hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl...
Žalmy 34:18...ze země vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko...
Žalmy 44:2...synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Božeslyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v...
Žalmy 44:17...mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a nadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se...
Žalmy 45:11...pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděnáPoslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce...
Žalmy 49:2... Všechny národy, naslouchejte, obyvatelé světaposlyšte, obyčejní lidé tak jako důležití, jste chudí...
Žalmy 50:7...zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím:...
Žalmy 54:4...pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Božeslyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci...
Žalmy 61:2... na strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám...
Žalmy 61:6...křídel schovat se! séla sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům...
Žalmy 62:12...nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane,...
Žalmy 64:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvSlyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel ...
Žalmy 66:16...i kozly ti jako oběť připravím! séla Pojďteslyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro udělal....
Žalmy 68:34... séla onomu Jezdci na dávných nebesíchslyšte, burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří...
Žalmy 69:34...Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země...
Žalmy 78:3...promluvím, abych ti odhalil dávná tajemstvíSlyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové....
Žalmy 78:21... může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se, proti Jákobovi vzplanul plamenem,...
Žalmy 78:59...výšinami, rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy...
Žalmy 81:6...to uložil Josefovi, když vystoupil proti EgyptuSlyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil...
Žalmy 81:9... vyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli,...
Žalmy 84:9...Sionu se všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupůslyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla...
Žalmy 86:1...cestu jeho šlépějím! Modlitba DavidovaSlyš , Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a...
Žalmy 86:6...ty, kdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodineslyš, mých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení,...
Žalmy 97:8...se před ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým!...
Žalmy 106:44...stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve...
Žalmy 119:145... abych žil! Celým srdcem volám, Hospodineslyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím...
Žalmy 132:6...Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme ji v kraji Jearim. K jeho příbytku...
Žalmy 143:1... mi své dobrodiní projevíš. Žalm DavidůvSlyš, Hospodine, moji modlitbu, prosbě prosím popřej...
Žalmy 145:19...v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctíslyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání...
Přísloví 1:24...oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny ...
Přísloví 4:1...za dědictví sláva, tupce však čeká potupa.  Slyšte, synové, otcovské poučení, dávejte pozor a rozum...
Přísloví 4:10...ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života se ti...
Přísloví 5:7... vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od...
Přísloví 7:24... netušil, že mu jde o život! Proto, synovéposlyšte mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty ...
Přísloví 8:6... prozíravost, dospějte, tupci, k rozumuSlyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů,...
Přísloví 8:32... lidští synové jsou mou rozkoší! Proto, synovéposlyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte...
Přísloví 8:33... poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cestSlyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní...
Přísloví 22:17...skončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když...
Kazatel 9:17...v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků....
Kazatel 12:13...člověka unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť...
Píseň 2:8... nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtítSlyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory skáče,...
Píseň 5:2... milováním se opijte! Spím, ale srdce bdíSlyšte - klepe můj milý! Otevři, drahá, lásko ,...
Izaiáš 1:2...králů Uziáše, Jotama, Achaze a EzechiášeSlyšte, nebesa, země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny...
Izaiáš 1:10...byli jako Sodoma, dopadli bychom jako GomoraSlyšte slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení...
Izaiáš 6:9...jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a dívejte se...
Izaiáš 7:13...však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí...
Izaiáš 8:9...se, národy, a děste se, všechny daleké zeměposlyšte: Ozbrojte se a děste se, ozbrojte se a děste se!...
Izaiáš 13:4... své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněvSlyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda! Slyš...
Izaiáš 16:6...hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o jeho...
Izaiáš 18:3...obýváte zem, vizte na horách zdviženou korouhevslyšte, jak troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého...
Izaiáš 21:3...zachvátily porodní bolesti. Skličuje to, co slyším, to, co vidím, děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi,...
Izaiáš 21:11... od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak...
Izaiáš 24:16... Boha Izraelova, zní na mořských pobřežíchSlyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: "Sláva...
Izaiáš 28:12...znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To...
Izaiáš 28:14...se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte...
Izaiáš 28:23...že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte ušislyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč...
Izaiáš 32:9...obstojí. Ženy bezstarostné, vstaňteslyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho...
Izaiáš 33:13...spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehneSlyšte, dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou...
Izaiáš 34:1... bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte, pozorně to, lidé, sledujte! poslouchá země i...
Izaiáš 36:11... Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s...
Izaiáš 36:13...postavil a začal hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král:...
Izaiáš 37:4... ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůhslyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem,...
Izaiáš 37:6...Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále....
Izaiáš 37:11... že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského králeSlyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi...
Izaiáš 37:17...nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své uchoslyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal...
Izaiáš 38:5...Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce DavidaSlyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle,...
Izaiáš 39:1...Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly radostně...
Izaiáš 39:5...neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše,...
Izaiáš 42:2... Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot...
Izaiáš 44:1...jsem Jákoba klatbě a Izraele potupě. Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj!...
Izaiáš 46:3...to břímě zachránit, musejí odejít do zajetíSlyšte , dome Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu...
Izaiáš 46:12...Co jsem řekl, to učiním, své rozhodnutí naplnímSlyšte , vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak...
Izaiáš 47:8...nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v...
Izaiáš 48:1...svými cestami, nezachrání nikdo z nich!  Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael,...
Izaiáš 48:6... modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy to uznáte?...
Izaiáš 48:12...hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělímSlyš , Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný: jsem - ...
Izaiáš 48:14...pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděteposlyšte: Kterýpak z bohů tohle předpověděl? Ten, jehož...
Izaiáš 48:16...cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli...
Izaiáš 49:1... Poslouchejte , ostrovy, daleké národyslyšte : Hospodin povolal od narození, pojmenoval...
Izaiáš 50:4...za ránem probouzí, probouzí uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a ...
Izaiáš 51:21...Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví...
Izaiáš 52:8...ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože...
Izaiáš 60:18...vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby...
Izaiáš 65:19...lidu se budu radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy...
Izaiáš 66:5...zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbíSlyšte slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem...
Izaiáš 66:6...- Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšet z chrámu! Hlas Hospodinův,...
Izaiáš 66:8...dříve než zasténala, narodil se syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne...
Jeremiáš 2:2...slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v mládí byla...
Jeremiáš 2:4...a přišlo na neštěstí, praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny...
Jeremiáš 3:21...druhovi, praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik - synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou...
Jeremiáš 4:15...budeš přemýšlet zvráceně? Hlasatel z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚...
Jeremiáš 4:19... srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčetSlyšíš, duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do boje!...
Jeremiáš 4:31...tebou pohrdají, chystají se zavražditSlyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí...
Jeremiáš 6:10..." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle...
Jeremiáš 6:18... Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národyslyšte a buďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země:...
Jeremiáš 6:19... slyšte a buďte svědkové toho, co se jim staneSlyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho...
Jeremiáš 6:24... Dcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako...
Jeremiáš 7:2...brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slovaSlyšte slovo Hospodinovo, všichni z Judy, kteří se těmito...
Jeremiáš 8:16...čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá zem....
Jeremiáš 8:19...žal se nedá utišit, srdce puká bolestíSlyš - můj lid o pomoc křičí z daleké ciziny: Copak na...
Jeremiáš 9:18...řinou slzy, zpod víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná...
Jeremiáš 9:19...vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši...
Jeremiáš 10:1...a všechen dům Izraele neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodin, dome...
Jeremiáš 10:22...jim nedaří - celé stádo se jim rozuteklo pryčSlyš, přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava!...
Jeremiáš 11:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a...
Jeremiáš 17:20...Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branamislyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám...
Jeremiáš 17:23... vůbec nevnímali; tvrdošíjně odmítali slyšet a nedali se poučit. Pokud ale opravdu poslechnete...
Jeremiáš 18:13..."Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější věc! Mizí...
Jeremiáš 18:19...slova vůbec nedbejme!" Všimni si , Hospodineslyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na...
Jeremiáš 19:3... Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé...
Jeremiáš 20:10...ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od tolika lidí slyším nařčení: "Hrůza všude kolem, Magor-misaviv! Udejte...
Jeremiáš 20:16... jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v poledne bojový pokřik! Proč ...
Jeremiáš 21:11...je vypálí. Judskému královskému domu pak vyřiďSlyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův:...
Jeremiáš 22:2...Králi judský, který sedíš na Davidově trůnuslyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy,...
Jeremiáš 22:29...do země, kterou neznali? Ach země, země, zeměSlyš slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: "Zapište ho...
Jeremiáš 23:18...Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby vidělslyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?"...
Jeremiáš 23:25... přece naplňuji nebe i zem! praví HospodinSlyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem...
Jeremiáš 25:36...mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude únikuSlyš! To naříkají pastýři, vůdcové stáda kvílejí - Hospodin...
Jeremiáš 26:11...smrt! Prorokoval přece proti tomuto městuslyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem...
Jeremiáš 26:12...o tomto chrámu a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání,...
Jeremiáš 28:7...vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu lidu: Proroci, kteří...
Jeremiáš 28:15...Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: "Poslyš, Chananiáši! Hospodin neposlal, ale ty jsi tento...
Jeremiáš 29:20...vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin. Nužeslyšte slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které jsem...
Jeremiáš 30:5...o Izraeli a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte...
Jeremiáš 30:19... být. Rozezní se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalo,...
Jeremiáš 31:10...přece Izraelův otec, můj prvorozený je EfraimSlyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích...
Jeremiáš 31:15... praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam...
Jeremiáš 31:18...tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako mladý býk,...
Jeremiáš 34:4...s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do BabylonuSlyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiáši, králi judský....
Jeremiáš 36:13...velmoži. Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu z oné knihy. Všichni...
Jeremiáš 36:24...celý svitek. Když král a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta slova, vůbec se nelekali, natož aby si...
Jeremiáš 38:1...Juchal, syn Šelemiášův a Pašchur, syn Malkiášůvslyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 38:14...vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj...
Jeremiáš 42:15...hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví...
Jeremiáš 44:24..." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví...
Jeremiáš 44:26... tak si ty své sliby plňte! Tak si je dodržujteSlyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle,...
Jeremiáš 48:3...budeš umlčen, jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní...
Jeremiáš 48:29...Moábci! Buďte jako holubice nad srázem hnízdícíSlyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o tom,...
Jeremiáš 48:34... není jásotem! Křik z Chešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od Coaru k Choronaim k...
Jeremiáš 49:14...v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že byl vyslán posel k národům: Šikujte se!...
Jeremiáš 49:20...je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nužeslyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti...
Jeremiáš 49:23..."Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze utišit....
Jeremiáš 50:28...Přišel jejich den, čas, kdy se s nimi zúčtujeSlyšíš? To uprchlíci vyvázlí z Babylonie na Sionu zvěstují,...
Jeremiáš 50:45...je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nužeslyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti...
Jeremiáš 51:54...na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu, hluk hrozné zkázy ze...
Pláč 1:18...v právu, vždyť jsem se vzepřela jeho příkazůmPoslyšte, všechny národy, pohleďte na trápení: panny...
Pláč 1:21...Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší sténání, nikdo ale netěší. Všichni nepřátelé...
Pláč 2:7...hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí...
Pláč 3:56...jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvéSlyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po...
Pláč 3:61...mi pořád mstí, jak na chystají samé úkladySlyšel jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny úklady, jež...
Ezechiel 1:24...měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala těloSlyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod,...
Ezechiel 1:28...jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se...
Ezechiel 2:2...do Duch a postavil na nohy. Tehdy jsem slyšel, jak ke mně promlouvá. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 3:27...Panovník Hospodin.' Kdo chce poslouchat,  slyší; kdo nechce, nechce - vždyť je to banda vzbouřenců...
Ezechiel 6:3...a prorokuj proti nim. Řekni: Izraelské horyslyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník...
Ezechiel 9:5... které se ve městě páchají." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijte!...
Ezechiel 13:2...těm, kteří prorokují své vlastní představySlyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 16:35... a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník...
Ezechiel 18:25...říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome izraelský: že jsem ve svém jednání vrtkavý?...
Ezechiel 21:3...lesnatému kraji v Negevu. Řekni negevskému lesuSlyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Ezechiel 25:3...se proti Amoncům a prorokuj proti nim. ŘekniSlyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví...
Ezechiel 33:5...a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavuSlyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev...
Ezechiel 34:7...je nehledá, nikdo nejde za nimi. Proto, pastýřislyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 34:9...o sebe, a nikoli o ovce, proto, vy pastýřislyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle...
Ezechiel 35:12...budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je...
Ezechiel 35:13...chrlili jste svá slova proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa...
Ezechiel 36:1...o izraelských horách. Řekni: Izraelské horyslyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 36:4...a očerňují vás, proto, izraelské horyslyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník...
Ezechiel 37:4...o těchto kostech a řekni jim: Suché kostislyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin...
Daniel 5:14...otec přivedl z Judska?" zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal...
Daniel 5:16...nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže,...
Daniel 5:18...Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložímSlyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi...
Daniel 7:11...otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem...
Daniel 8:13...zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal:...
Daniel 9:18...svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město,...
Daniel 9:19... ale pro tvůj veliký soucit. Ach Paneslyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a jednej!...
Daniel 12:7...řeky, zvedl svou pravici i levici k nebislyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech...
Daniel 12:8...toto vše skončí." jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno...
Ozeáš 2:1... který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého...
Ozeáš 4:1...se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě.  Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin ...
Ozeáš 5:1... budou se stydět za své oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozor, královský dome,...
Joel 1:2...dostal Joel, syn Petuelův. Stařešinové, teď toto poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo se...
Amos 3:1...v ten den bude nahý utíkat, praví Hospodin.  Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin mluví proti vám -...
Amos 3:13...na divanech v Samaří, na damaškových polštáříchSlyšte to a varujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin,...
Amos 4:1... praví Hospodin. Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které...
Amos 5:1...zemské výšiny, jméno Hospodin, Bůh zástupů.  Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem...
Amos 5:16...znít na všech prostranstvích, "Ach, běda!" bude slyšet na všech ulicích. Rolníky povolají k oplakávání a...
Amos 7:16...‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o...
Amos 8:4... Všude spousta rozházených mrtvol! Všude ticho." Slyšte, vy, kdo šlapete po chudácích, vy, kdo ničíte...
Abdiáš 1:1...Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do...
Micheáš 1:2...- to, co přijal ve vidění o Samaří a JeruzaléměSlyšte, všechny národy, naslouchej, země i všichni v !...
Micheáš 3:1...- v jejich čele bude Hospodin!" Řekl jsem: "Slyšte, vy přední v Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte...
Micheáš 3:9...jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hříchSlyšte to, vy přední v domě Jákobově, vůdcové domu Izraele,...
Micheáš 6:1...s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!"  Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami,...
Micheáš 6:2...před horami, pahorky slyší, co prohlásíšSlyšte, hory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké zemské...
Micheáš 6:9...na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět...
Abakuk 3:2...proroka Abakuka. Na nápěv písně nářkůSlyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím...
Abakuk 3:10...svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se vlny vzdouvají. Slunce i měsíc...
Sofoniáš 1:14...Hospodinův den, blízko je a rychle blíží seSlyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje!...
Sofoniáš 2:8...v domech Aškelonu - Hospodin změní jejich osud! "Slyšel jsem Moábovy nadávky i urážky synů Amonových,...
Zachariáš 3:8...a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojíSlyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí...
Zachariáš 8:9... je chrám dostavěn - vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly...
Zachariáš 8:23...roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámiSlyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" Ortel: Slovo Hospodinovo...
Zachariáš 11:3... duby bášanské - ten hustý les je vykácenSlyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny!...
Malachiáš 3:16...ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchalslyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo...
Matouš 2:18...se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad...
Matouš 7:24...Odejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slova a plní je, bude podobný moudrému muži,...
Matouš 7:26... protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude však podobný bláznu,...
Matouš 10:27... Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech! Nebojte se těch...
Matouš 11:4...jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou...
Matouš 11:5...vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze...
Matouš 11:15... on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo ušislyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se...
Matouš 12:19...Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot...
Matouš 12:42...a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než...
Matouš 13:9...a jiné třicetinásobnou. Kdo ušislyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč...
Matouš 13:13...mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidíslyší, ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na nich...
Matouš 13:15... Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima...
Matouš 13:16...Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví...
Matouš 13:17...toužili vidět, co vy vidíte, ale nevidělislyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Poslechněte si tedy...
Matouš 13:19...význam podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází ten zlý a...
Matouš 13:20...cesty. Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě...
Matouš 13:22... hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání...
Matouš 13:23...neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo...
Matouš 13:43...v království svého Otce jako slunce. Kdo ušislyš! Nebeské království je, jako když člověk najde poklad...
Matouš 15:10...a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a rozumějte. Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst...
Matouš 15:12...a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?" "Každá sazenice," odpověděl, "kterou...
Matouš 20:30...zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův,...
Matouš 21:16...křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš....
Matouš 21:45... toho rozdrtí." Když vrchní kněží a farizeové slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že mluví o nich, a...
Matouš 22:22...Bohu, co je Boží," řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž den k němu přišli...
Matouš 26:65...se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!" vykřikli...
Marek 3:8... Zajordánska a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta....
Marek 4:3...o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval,...
Marek 4:9...a jiné stonásobek." Potom dodal: "Kdo ušislyšení, slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s ním,...
Marek 4:12...‚hleděli a hleděli, ale nechápali, poslouchalislyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo...
Marek 4:18...ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa,...
Marek 4:20... A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půděSlyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu - jeden...
Marek 4:23... aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo ušislyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co...
Marek 6:20...a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád...
Marek 6:55...a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do měst nebo na venkov...
Marek 7:14...spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte všichni a rozumějte. [16] Nic, co do člověka...
Marek 11:14...tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu,...
Marek 12:28...živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl....
Marek 12:29...Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný....
Marek 14:58...lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a...
Marek 14:64...a zvolal: "K čemu ještě potřebujeme svědkySlyšeli jste rouhání! Co o tom soudíte?" A všichni rozhodli...
Marek 16:11...bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma...
Lukáš 1:66...po celých judských horách. Všichni, kdo o tom slyšeli, si to uchovávali v srdci a říkali: "Co to bude za...
Lukáš 2:18...jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie...
Lukáš 2:20...při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Osmého...
Lukáš 2:47...jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho...
Lukáš 4:21..."Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli." Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o...
Lukáš 4:23...povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi...
Lukáš 4:28...- jen syrský Náman." Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstali a hnali ho ven z města ...
Lukáš 5:1...jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili...
Lukáš 5:15...a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak...
Lukáš 6:18...i z přímořského Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo...
Lukáš 6:27...jejich otcové k falešným prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k...
Lukáš 6:47...vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přicházíslyší slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě...
Lukáš 6:49...byl dobře postaven. Ale ten, kdo slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům...
Lukáš 7:22..."Jděte a vyřiďte Janovi, co jste vidělislyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí,...
Lukáš 8:8...úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo ušislyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za...
Lukáš 8:10...v podobenstvích, abyhleděli, ale nevidělislyšeli, ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství je Boží...
Lukáš 8:12...je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce,...
Lukáš 8:13...a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti...
Lukáš 8:14... Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a...
Lukáš 8:15...ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a...
Lukáš 8:21...odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými...
Lukáš 9:9..." říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové...
Lukáš 10:24...chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." A hle, jeden znalec...
Lukáš 11:28...jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly...
Lukáš 11:31...a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než...
Lukáš 12:3... co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do...
Lukáš 14:35...země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo ušislyšení, slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho...
Lukáš 16:2... Zavolal ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn...
Lukáš 16:14...Nemůžete sloužit Bohu i penězům." Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu...
Lukáš 18:6...mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad...
Lukáš 18:26..."Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u lidí nemožné, je možné u Boha," odpověděl...
Lukáš 22:71...ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstalo a...
Lukáš 23:8...dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl...
Jan 1:40...odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra....
Jan 3:8...Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak...
Jan 3:29... je ženich, ale přítel ženicha, který stojíslyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato radost...
Jan 3:32...nebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co vidělslyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá...
Jan 4:1...Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan"...
Jan 4:42..." nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou...
Jan 5:24... který ho poslal. Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší slovo a věří Tomu, který poslal, věčný život...
Jan 5:30...k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože...
Jan 6:45...‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně. Ne že by někdo...
Jan 6:60...v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může...
Jan 8:26... je ovšem pravdomluvný a říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci...
Jan 8:38...jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli...
Jan 8:40...- člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého...
Jan 8:43... Proč nerozumíte řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého...
Jan 8:47...říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Bohaslyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha."...
Jan 9:27...vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát...
Jan 9:31...mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli....
Jan 10:3... to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když...
Jan 10:27...nevěříte, protože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují . jim dávám...
Jan 11:42...ti, že jsi vyslyšel. vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby...
Jan 12:18...Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v...
Jan 12:29...jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam stálslyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k...
Jan 12:34...smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy...
Jan 12:47... aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tměSlyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím;...
Jan 14:24...nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není , ale Toho, který poslal, Otcovo. To vše...
Jan 14:28...svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strachSlyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.'...
Jan 15:15...přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. jsem si vybral vás, ne vy ....
Jan 18:21...potají. Proč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo  slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekl,...
Skutky 1:4...očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste  slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy...
Skutky 2:6...spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali:...
Skutky 2:8...mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamité a...
Skutky 2:11... jak Židé, tak proselyté, Kréťané i Arabovéslyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!"...
Skutky 2:22...vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.' Slyšte slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš...
Skutky 2:33...zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíteslyšíte, je jeho vylití. David přece nevystoupil do nebe,...
Skutky 4:4...je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti...
Skutky 4:20...Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme vidělislyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co by je...
Skutky 5:5...Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to...
Skutky 5:11...muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi...
Skutky 6:11... Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!"...
Skutky 6:14...mluví proti tomuto svatému místu a proti ZákonuSlyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo...
Skutky 7:2..."Je to tak?" Štěpán odpověděl: "Bratři a otcovéslyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii,...
Skutky 7:34...Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptěslyšel jsem jejich nářek a sestoupil jsem, abych je...
Skutky 7:54...rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to slyšeli, rozzuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět...
Skutky 8:6...Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s...
Skutky 9:7...Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesuslyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl...
Skutky 9:13...něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Paneslyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým...
Skutky 9:21...kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "Vždyť to je ten, který v...
Skutky 10:46... že dar Ducha svatého je vylit i na pohanySlyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha...
Skutky 13:7...Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho...
Skutky 13:16...rukou a řekl: "Izraelité a všichni Boží ctiteléslyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce....
Skutky 13:46...jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první. Protože ho však odmítáte, a považujete...
Skutky 15:7... že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který...
Skutky 15:24...bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a KilikiiSlyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli,...
Skutky 19:10...všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekovéslyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce...
Skutky 19:26...řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíteslyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství...
Skutky 22:15...lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi vidělslyšel. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své...
Skutky 26:29... "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez...
Skutky 28:27... Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima...
Římanům 2:13...Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale...
2. Korintským 12:4...bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět...
2. Korintským 12:6...o mně nemyslel víc, než co u vidí nebo ode  slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy,...
Galatským 1:13... ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu,...
Galatským 1:23... které jsou v Kristu, osobně vůbec neznaliSlyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru...
Galatským 3:2...skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď...
Galatským 3:5...skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to...
Galatským 4:21... Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mislyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva...
Efeským 3:2...Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste  slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil...
Filipským 1:27... rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako...
Filipským 1:30...Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké...
Filipským 4:9... Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s...
Koloským 1:5... která je pro vás uložena v nebi, jak jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám....
Koloským 1:23...a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a...
1. Tesalonickým 2:13... že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to,...
2. Timoteus 1:13...mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi ode  slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a...
2. Timoteus 2:2...milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode  slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří...
2. Timoteus 4:17..., aby kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví...
Židům 2:1...se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč. Jestliže ...
Židům 3:16...při vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit - nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem...
Židům 12:19...polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k nim nemluvil. (Nemohli totiž...
Jakub 1:25...jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že...
Jakub 5:4... Nahromadili jste si poklad pro poslední dnySlyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům,...
Jakub 5:11... Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj...
2. Petr 1:18...na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a...
2. Petr 2:8...duši den co den trápily zločiny, které vidělslyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek,...
1. Jan 1:1...i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali,...
1. Jan 1:3...byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme vidělislyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na...
1. Jan 1:5...byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není...
1. Jan 2:18...vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodinaSlyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta...
1. Jan 2:24... ten i Otce. ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od...
1. Jan 3:11... není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain,...
1. Jan 4:3...Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přijít. teď je na světě! Vy jste však z...
1. Jan 5:14...máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůleslyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco...
1. Jan 5:15...podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, jsme jej...
2. Jan 1:6...žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte. Do světa totiž...
3. Jan 1:4...tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ svou...
Zjevení 1:3...Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm...
Zjevení 2:7...skutky nikolaitů; i je nenávidím. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze...
Zjevení 2:11... do smrti a dám ti korunu života. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt...
Zjevení 2:17...budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst...
Zjevení 2:29...svého Otce - a dám mu jitřní hvězdu. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách...
Zjevení 3:3...zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se...
Zjevení 3:6...tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii...
Zjevení 3:13...nebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji...
Zjevení 3:22...a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo ušislyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle...
Zjevení 4:1...ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát...
Zjevení 5:11...Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem vidělslyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a...
Zjevení 5:13... pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest,...
Zjevení 6:1... jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým...
Zjevení 6:3... a aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeťslyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň,...
Zjevení 6:5...byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeťslyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem...
Zjevení 6:7...a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeťslyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil...
Zjevení 7:4...služebníky našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich...
Zjevení 8:13...uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům...
Zjevení 10:8...prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z...
Zjevení 13:9...knize života zabitého Beránka. Má-li někdo ušislyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být...
Zjevení 14:2...na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako...
Zjevení 16:5...na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty...
Zjevení 22:8...této knihy." Jan jsem to všechno vidělslyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se...
Zjevení 22:17...jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, přijde, a kdo...
Zjevení 22:18...chce, zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim...

Slova obsahující slyšte: poslyšte (12) slyšte (83)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |