Slyšenému

Hledám varianty 'slyšenému' [ slyšení (14) slyšenému (1) slyšené (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 5:1... pravidla a zákony, které vám dnes předkládámslyšení. Učte se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš...
Deuteronomium 29:3...nedal srdce k porozumění, oči k vidění ani ušislyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy...
Nehemiáš 8:2...shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní brány...
Job 31:35...a ani nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis. mi Všemohoucí odpoví! můj...
Ezechiel 12:2... Mají oči k vidění, ale nevidí, mají ušislyšení, ale neslyší, protože je to banda vzbouřenců. Synu...
Amos 8:11...- ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se budou...
Marek 4:9...a jiné stonásobek." Potom dodal: "Kdo ušislyšení, slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s ním,...
Marek 4:23... aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo ušislyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co...
Lukáš 8:8...úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo ušislyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za...
Lukáš 14:35...země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo ušislyšení, slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho...
Skutky 12:4...Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za...
Skutky 13:44... zůstávají v Boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé...
Skutky 25:26...zvláště před tebe, králi Agrippo, abych po tomto slyšení měl co napsat. Zdá se mi totiž nerozumné posílat...
Římanům 10:17... Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Ptám se...
Židům 4:2...byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jimSlyšené slovo jim ale nepomohlo, neboť se u posluchačů...
Jakub 1:19...bratři, že každý člověk být pohotovýslyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |