Slunci

Hledám varianty 'slunci' [ slunci (11) sluncem (30) slunce (108) ]. Nalezeno 145 veršù.
Genesis 15:12...snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek....
Genesis 15:17...nepravost Emorejců ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a...
Genesis 19:23...) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň;...
Genesis 28:11...na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů,...
Genesis 32:32...zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele ...
Genesis 37:9...bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a...
Exodus 17:12... takže jeho ruce zůstaly na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem...
Exodus 22:25...plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm...
Leviticus 22:7... pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť...
Deuteronomium 4:19...zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se...
Deuteronomium 16:6...za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sněz...
Deuteronomium 17:3...a odešli sloužit a klanět se cizím bohůmslunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy...
Deuteronomium 23:12...tábora. Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené...
Deuteronomium 24:13...s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti,...
Deuteronomium 24:15...zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý, závisí na tom jeho...
Deuteronomium 33:2..."Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jim z pohoří Paran zazářil. S...
Deuteronomium 33:14...sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech měsíců, největší chloubou hor...
Jozue 1:4...Chetitů ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo...
Jozue 8:29...pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a...
Jozue 10:12...vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl: "Slunce, zastav se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!"...
Jozue 10:13...v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě...
Jozue 10:27... Na těch kůlech pak viseli do večera. Když slunce zapadalo, Jozue přikázal, je sejmou z kůlů a hodí...
Jozue 23:4...od Jordánu ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí...
Soudců 5:31...nepřítel! Ti, kdo milují, jsou však jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet...
Soudců 14:18...prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med,...
Soudců 19:14...šli dál. Když přicházeli k benjamínské Gibejislunce zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali....
2. Samuel 2:24...se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když  slunce zapadalo, dorazili k pahorku Ama naproti Giachu...
2. Samuel 3:35...okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak...
2. Samuel 23:4...v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti...
1. Královská 22:36...plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý...
2. Královská 3:22...na hranici. Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta voda z druhého břehu...
2. Královská 23:5...na výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovislunci, měsíci, souhvězdím a všem nebeským zástupům). Také...
2. Královská 23:11...odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího Netan-melecha ve...
2. Letopisů 18:34...na svém voze do večera. Zemřel při západu slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v...
Job 8:16... drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi...
Job 9:7...dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám...
Job 30:28...nedá se utišit, dostihly dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmurách, přede všemi vstávám a naříkám....
Job 31:26...svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval zářící slunce a měsíc putující ve své nádheře, takže bych se v...
Job 37:21...Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi,...
Žalmy 19:5...světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich vychází z komnaty, jak...
Žalmy 37:6...spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední. Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě...
Žalmy 50:1... Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse...
Žalmy 58:9... co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté křoví,...
Žalmy 72:5...rozdrtí! žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší...
Žalmy 72:17...na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží! jsou v něm požehnány...
Žalmy 74:16...vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsícslunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské...
Žalmy 84:12...v příbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné...
Žalmy 89:37...navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný...
Žalmy 104:19... Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí,...
Žalmy 104:22...lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za...
Žalmy 113:3...Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin!...
Žalmy 121:6... Hospodin po tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání...
Žalmy 136:8...světla učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a...
Žalmy 148:3... chvalte ho, všechny jeho zástupy! Chvalte hoslunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte...
Kazatel 1:3...všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však...
Kazatel 1:5...a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěkySlunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud...
Kazatel 1:9...to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se říci: Pojď se podívat...
Kazatel 1:14...se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem. Co je...
Kazatel 2:11...a honba za větrem! Není nic smysluplného pod sluncem! Zaměřil jsem se na to, abych posoudil moudrost a...
Kazatel 2:17...omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo ...
Kazatel 2:18... všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda...
Kazatel 2:19...pachtil a nač jsem vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je marnost. Došel jsem k zoufalství nad vším...
Kazatel 2:20...nad vším tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem! Někdo se pachtí moudře a zručně, svůj úspěch však...
Kazatel 2:22... všechno to usilování, kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem,...
Kazatel 3:16...minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo....
Kazatel 4:1...rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikde. Moc v rukou...
Kazatel 4:3...kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o...
Kazatel 4:7...jsem se rozhlédl, viděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez...
Kazatel 4:15...chudákem. Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který nastoupil po králi....
Kazatel 5:12...sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu...
Kazatel 5:17...lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělem....
Kazatel 6:1...života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu dopřeje...
Kazatel 6:5...zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby...
Kazatel 6:12...jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než...
Kazatel 8:9... když jsem uvažoval o všem, co se odehrává pod sluncem v čase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho...
Kazatel 8:15... Proto, žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom se radovat. Jen...
Kazatel 8:17...je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem. Jakkoli se za tím pochopením pachtí, nikdy je ale...
Kazatel 9:3...bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc...
Kazatel 9:6...nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno...
Kazatel 9:9...marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij - vždyť to je tvou...
Kazatel 9:11... moudrost i vědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj na...
Kazatel 9:13...přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi významný:...
Kazatel 10:5...veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci: Hloupým...
Kazatel 11:7...stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze...
Kazatel 12:2... o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než se...
Píseň 1:6...Šalomounovy. Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové matky v hněvu proti mně...
Píseň 6:10...jako jitřenka? Jak luna překrásná, čistá jak slunce zář, jak hvězdné šiky úchvatná! Do sadu ořešáků...
Izaiáš 13:10...hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítitslunce se zatmí od svítání a měsíc nevydá svůj svit....
Izaiáš 24:23...pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion v...
Izaiáš 30:26...Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v...
Izaiáš 38:8...po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A slunce se na schodišti vrátilo o deset stupňů, po kterých...
Izaiáš 49:10...nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž je soucitný,...
Izaiáš 59:19...Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná...
Izaiáš 60:19...hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány ChválaSlunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani...
Izaiáš 60:20...věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce nikdy nezapadne, neubude z tvého měsíce -...
Jeremiáš 8:2...i kosti jeruzalémských občanů. Vystaví je slunci, měsíci a celému tomu nebeskému zástupu, který tak...
Jeremiáš 15:9...u konce s dechem, za bílého dne zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí, pak vydám...
Jeremiáš 31:35...jejich hřích." Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci...
Jeremiáš 43:13...odtud odejde. Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." Slovo,...
Ezechiel 8:16...a čelem k východu se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu...
Ezechiel 32:7...zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na něm zatemnímslunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj svit. Všechna...
Daniel 6:15... a usiloval o jeho záchranu do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a...
Joel 2:10...nimi země třese se i samo nebe se musí chvětslunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám...
Joel 3:4...na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dýmSlunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný...
Joel 4:15...Hospodinův den blízko je, v Údolí rozsudkuSlunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude...
Amos 8:9...V ten den, praví Panovník Hospodin, nechám slunce zajít v poledne a zatemním zemi vprostřed dne. Vaše...
Jonáš 4:8...napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr....
Micheáš 3:6...noc - žádná vidění; temno a žádné věštěníSlunce zapadne nad těmi proroky, den se nad nimi zatemní....
Nahum 3:17... V chladný den usedají na zídky, pak ale vyjde slunce a zas uletí a nikdo neví, kam se poděli. Asyrský...
Abakuk 3:11...je slyšet hučení, do výšky se vlny vzdouvajíSlunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů...
Zachariáš 8:7...lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpět a budou bydlet v Jeruzalémě; budou...
Malachiáš 1:11...Vždyť jméno je veliké mezi národy od východu slunce na západ - tam všude budou mému jménu přinášet...
Malachiáš 3:20...ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení....
Matouš 5:45...svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na...
Matouš 13:6... protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná...
Matouš 13:43...tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo uši, slyš! Nebeské království je, jako když...
Matouš 17:2...a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli...
Matouš 24:29...se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z...
Marek 1:32...a ona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé...
Marek 4:6... protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná...
Marek 13:24...vám řekl předem." "Ve dnech po onom souženíslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z...
Marek 16:2... Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od...
Lukáš 4:40...nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a...
Lukáš 21:25...pohané, dokud se časy pohanů nenaplní." "Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi...
Lukáš 23:45...po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledneSlunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli. Ježíš...
Skutky 2:20...a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmuSlunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a...
Skutky 13:11...raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal...
Skutky 26:13...I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo i můj doprovod. Když jsme všichni...
Skutky 27:20...zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, se nakonec ztrácela všechna naděje,...
1. Korintským 15:41...sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné...
Efeským 4:26...se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu...
Jakub 1:11...pomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší ...
Zjevení 1:16...ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k...
Zjevení 6:12... spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřeseníSlunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev...
Zjevení 7:2...také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným...
Zjevení 7:16...mezi nimi. Nebudou nikdy hladovět ani žíznitslunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek,...
Zjevení 8:12...zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina...
Zjevení 9:2...dým z veliké pece a dýmem propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky,...
Zjevení 10:1...oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou...
Zjevení 12:1... Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu...
Zjevení 16:8...a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni...
Zjevení 16:12... aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst...
Zjevení 19:17... Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající...
Zjevení 21:23...Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila...
Zjevení 22:5...takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |