Sluhovi

Hledám varianty 'sluhovi' [ sluhy (8) sluhům (1) sluhů (10) sluhu (8) sluhovi (5) sluhové (17) sluha (11) ]. Nalezeno 57 veršù.
1. Samuel 16:18...Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž, dobře mluví, krásně...
1. Samuel 17:8...boje? jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, přijde sem ke mně. Jestli ...
1. Samuel 25:10..."Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba...
1. Samuel 29:3..."Co to tam je za Hebreje?" "To je přece Davidsluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou...
1. Samuel 29:10...s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - tysluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a hned za...
2. Samuel 9:9...?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému...
2. Samuel 13:17...udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle odsud vyvedou. A zamkni za !"...
2. Samuel 13:18..."Tuhle odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveře. Měla na sobě...
2. Samuel 16:1...hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů,...
2. Samuel 19:18...s ním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíbasluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet...
2. Samuel 19:27...Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu...
2. Královská 5:26...brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav a skotsluhy a služky? Námanovo malomocenství proto navěky ulpí na...
2. Královská 6:15... Dorazili tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého...
2. Královská 8:4...domohla svého domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o všech...
2. Královská 19:6... která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem,...
1. Letopisů 9:2... Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze...
2. Letopisů 28:10...zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým...
Ezdráš 2:43... Chatitovi a Šobajovi, celkem 139. Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi...
Ezdráš 2:58...Pochereta Cebajimského, synové Amiho. Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392. Další...
Ezdráš 2:70... někteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele...
Ezdráš 7:7... kněží, levité, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova...
Ezdráš 7:24...od kněží, levitů, zpěváků, strážných, chrámových sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste...
Ezdráš 8:17...jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii: nám pošlou služebníky pro dům našeho...
Ezdráš 8:20...syny jich bylo 20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali...
Nehemiáš 3:26... Za ním opravoval Pedajáš, syn Parošův. Chrámoví sluhové bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti...
Nehemiáš 3:31...komoře zlatník Malkiáš k budově chrámových sluhů a kupců naproti Strážné bráně a k rohové terase....
Nehemiáš 7:46... Akubovi, Chatitovi a Šobajovi 138. Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi...
Nehemiáš 7:60...Pochereta Cebajimského, synové Amona; Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392....
Nehemiáš 7:73... strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S...
Nehemiáš 10:29...lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží...
Nehemiáš 11:3...městečkách, Izrael, kněží, levité, chrámoví sluhové i synové služebníků Šalomounových. Někteří ze synů...
Nehemiáš 11:21...vlastnictví ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu. Levité...
Job 19:16... dívají se na jako na vetřelce. Když zavolám sluhu, vůbec se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj...
Žalmy 136:22...jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v...
Přísloví 17:2...chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna, s jeho bratry se o...
Izaiáš 37:6... která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem,...
Izaiáš 37:24...Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu...
Jeremiáš 14:3...zemi, z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez...
Jeremiáš 33:21...na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský...
Jeremiáš 33:22...rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo...
Ezechiel 44:11...jako stráže chrámových bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro lid porážet zápaly a oběti a budou jim...
Joel 1:13...veselí. Oblečte se pytlem, kněží, truchleteSluhové oltáře, kvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo...
Matouš 26:51...vytasil meč, rozmáchl se, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na...
Matouš 26:58...na veleknězův dvůr. Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak...
Marek 14:47...stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš jim řekl: "Jsem snad zločinec,...
Marek 14:54... dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží s celou Veleradou...
Marek 14:65...mu tvář, bili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole na dvoře....
Lukáš 4:20...milosti." Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na...
Lukáš 12:45...řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijde...
Lukáš 14:17...mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: ‚Pojďte, vše je připraveno.'...
Lukáš 14:21...řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se...
Lukáš 14:22... ‚Přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal...
Lukáš 14:23... jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi...
Lukáš 16:13...věrní v cizím, kdo vám to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho...
Lukáš 22:50...se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl...
Jan 18:10...meč, který měl s sebou, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus....
Jan 18:26..."Nepatřím," zapřel Petr. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |