Sluch

Hledám varianty 'sluch' [ sluchu (5) sluchem (3) sluch (8) ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 1:45... ale Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám sluchu. Proto jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši....
Žalmy 17:1... mou spravedlivou při, mému volání popřej sluch, vyslechni moji modlitbu - vychází ze rtů bezelstných...
Žalmy 54:4...Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém...
Žalmy 55:3... před mojí prosbou se neskrývej, popřej mi sluchu a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání, před křikem...
Žalmy 66:19... jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál sluch modlitbě! Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítl...
Žalmy 84:9... Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého...
Žalmy 143:1... moji modlitbu, prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti!...
Přísloví 5:13...svoje učitele, proč jsem vychovatelům sluchu nedopřál! Jak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na...
Přísloví 25:12...klenot z ryzího kovu je moudrá výtka pro vnímavý sluch. Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný posel těm,...
Matouš 13:14... Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale...
Marek 7:37..."Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké...
Skutky 28:26...proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a řekniSluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale...
1. Korintským 12:17...těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh...
2. Timoteus 4:3...obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím...
Jakub 5:4...kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemi v rozkoši a v...

Slova obsahující sluch: kasluchské (2) posluchači (1) posluchačů (3) posluchačům (2) posluchárně (1) sluch (8) sluchem (3) sluchu (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |