Služebnici

Hledám varianty 'služebnici' [ služebnici (16) služebnice (21) ]. Nalezeno 35 veršù.
Soudců 19:19...osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka provází....
Růt 2:13..." odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své služebnici přívětivě, přestože ani nepatřím k tvým...
Růt 3:9...po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici...
1. Samuel 1:11...zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou...
1. Samuel 1:16...vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého...
1. Samuel 1:18..., o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla...
1. Samuel 25:24...to jen vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit; vyslechni laskavě slova. Kéž si...
1. Samuel 25:25...se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost. , tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj pane,...
1. Samuel 25:27... dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům,...
1. Samuel 25:28...šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům,...
1. Samuel 25:31...prokáže mému pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin,...
1. Samuel 25:41...se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého...
1. Samuel 28:21...viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní život, když...
1. Samuel 28:22...cos žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl...
2. Samuel 14:6... "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl...
2. Samuel 14:7... Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za...
2. Samuel 14:12...synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena....
2. Samuel 14:15... protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co když král prosbě...
2. Samuel 14:17...i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid....
2. Samuel 14:19... tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb...
2. Samuel 20:17... "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětil....
1. Královská 1:13...a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj...
1. Královská 1:17...se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude...
1. Královská 3:20...tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého...
2. Královská 4:2...ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla....
2. Královská 4:16...pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou...
Job 19:15... nechali, zapomněli na i hosté . I  služebnice mají za cizince, dívají se na jako na...
Job 31:13...jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak počal...
Žalmy 86:16...se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby...
Žalmy 116:16...že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť...
Žalmy 123:2...Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu...
Lukáš 1:38...přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy...
Lukáš 1:48...Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou...
Skutky 2:18...budou mít sny. Jistěže na své služebníkyslužebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou...
Římanům 16:1...všemi. Amen. Doporučuji vám naši sestru Fébéslužebnici církve v Kenchrejích. Přivítejte ji v Pánu, jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |