Služebníka

Hledám varianty 'služebníka' [ služebníky (90) služebníkům (56) služebníků (51) služebníku (85) služebníkovi (10) služebníkem (26) služebníka (110) služebník (168) služebnících (1) služebníci (108) ]. Nalezeno 649 veršù.
Genesis 14:14...příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále ...
Genesis 14:15... a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:24...obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a...
Genesis 18:3... prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody....
Genesis 18:5...se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli. Abraham...
Genesis 18:7...Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal...
Genesis 19:2...prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a ráno...
Genesis 19:19...jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké...
Genesis 20:8...tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži...
Genesis 21:25...kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevím, kdo...
Genesis 22:3...vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou...
Genesis 22:5...oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec půjdeme ...
Genesis 22:19...můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom...
Genesis 24:2...ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho...
Genesis 24:5... a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla...
Genesis 24:9...zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a...
Genesis 24:14...' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal...
Genesis 24:17...k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpětSlužebník přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím...
Genesis 24:34...věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal,...
Genesis 24:52...tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k...
Genesis 24:53... poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je...
Genesis 24:59...Rebeku i její chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro...
Genesis 24:61... vsedly na velbloudy a následovaly onoho mužeSlužebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě přicházel od...
Genesis 24:65...Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli...
Genesis 24:66... služebník. Vzala si tedy závoj a zahalila seSlužebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji...
Genesis 25:23...bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v...
Genesis 26:15...Filištíni začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama,...
Genesis 26:19...jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité...
Genesis 26:24...ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku." Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo...
Genesis 26:25...jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu přišel z...
Genesis 26:32...pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli...
Genesis 27:37...tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl...
Genesis 32:5..."Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se ...
Genesis 32:11...všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem tento Jordán překročil...
Genesis 32:17...a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede...
Genesis 32:19...A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a...
Genesis 32:21...mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím...
Genesis 33:5..."To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi...
Genesis 33:14...pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude...
Genesis 40:20...pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků...
Genesis 41:10...své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v domě velitele stráže - a...
Genesis 41:37...země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými...
Genesis 41:38...se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch...
Genesis 42:10...země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové...
Genesis 42:11...synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli...
Genesis 42:13...si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho...
Genesis 43:28...Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na...
Genesis 44:7... Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z...
Genesis 44:9...pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi...
Genesis 44:16...ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - my i ten, u něhož...
Genesis 44:18...se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej se...
Genesis 44:19...jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane,...
Genesis 44:21...sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na...
Genesis 44:23... Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr,...
Genesis 44:24... nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána....
Genesis 44:27...bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi ...
Genesis 44:30...do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou...
Genesis 44:31...chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj,...
Genesis 45:16...zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž...
Genesis 46:34...zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak...
Genesis 47:3...máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši...
Genesis 47:4...v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky...
Genesis 50:17... co ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť námslužebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při...
Genesis 50:18...šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne...
Exodus 4:10...ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo dal...
Exodus 5:15...úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se...
Exodus 5:16..."Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká:...
Exodus 14:31...se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele...
Exodus 32:13...Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal:...
Leviticus 25:42...se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej...
Leviticus 25:55...ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci, které jsem vyvedl z...
Numeri 11:11...nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne...
Numeri 12:7...skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj...
Numeri 12:8...je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a...
Numeri 14:24...Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej...
Numeri 22:18...Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům...
Numeri 22:22...zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova anděla...
Numeri 31:49...tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden...
Numeri 32:4...obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám...
Numeri 32:5... tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a...
Numeri 32:25...a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti,...
Numeri 32:27...zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby...
Numeri 32:31...synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do...
Deuteronomium 3:24...prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh...
Deuteronomium 9:27...mocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky, na Abrahama, Izáka a Jákoba! Nehleď na...
Deuteronomium 29:1...vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl...
Deuteronomium 32:36...Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, uvidí, že je opustily síly, s...
Deuteronomium 32:43... národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými protivníky, od...
Deuteronomium 34:5... nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v...
Deuteronomium 34:11...vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné...
Jozue 1:1...před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku...
Jozue 1:2...pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto...
Jozue 1:7...dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a...
Jozue 1:13..."Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek...
Jozue 1:15...a ujmete se své země, kterou vám dal Hospodinův služebník Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám...
Jozue 5:14...poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska na to...
Jozue 8:31...hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona:...
Jozue 8:33...proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se žehnat lidu Izraele. Jozue pak...
Jozue 9:8...s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co...
Jozue 9:9...ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti...
Jozue 9:11... jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš chléb....
Jozue 9:24...dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh...
Jozue 10:6...do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš a zachraň nás! Pomoz nám!...
Jozue 11:12...je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z měst postavených na dřívějších sutinách...
Jozue 11:15...ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš Jozuovi a Jozue...
Jozue 12:6...se Sichonem, králem Chešbonu. Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův služebník...
Jozue 13:8...Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území: Od Aroeru na...
Jozue 14:7...o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal...
Jozue 18:7...v Zajordání, kde jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby...
Jozue 22:2..."Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste poslechli ve všem, co jsem vám...
Jozue 22:4...země, kterou vám v Zajordání dal Hospodinův služebník Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a...
Jozue 22:5...přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po...
Jozue 24:29...dědictví. Po těchto událostech Jozue, syn Nunůvslužebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let....
Soudců 2:8...Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunůvslužebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let....
Soudců 3:24...sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou...
Soudců 6:27...pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z...
Soudců 15:18..."Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou...
Soudců 19:19...pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán,"...
Růt 2:5...mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti žence. Služebník mu řekl:...
Růt 2:6...svého služebníka, který měl na starosti ženceSlužebník mu řekl: "To je ta mladá Moábka, která přišla s...
Růt 2:9... kde budou na poli sklízet, a choď za nimiSlužebníkům přikážu, se ani nedotknou. Když budeš mít...
Růt 2:15... zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy,...
Růt 2:21...vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své...
Růt 4:17...syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho ObédSlužebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto...
1. Samuel 3:9... a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své...
1. Samuel 3:10...Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle,...
1. Samuel 8:16...rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly...
1. Samuel 12:19...i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli,"...
1. Samuel 14:41..."Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na nebo na mém synu...
1. Samuel 16:15...a začal ho děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš...
1. Samuel 16:16...zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru....
1. Samuel 16:17...zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí...
1. Samuel 17:32...nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím...
1. Samuel 17:34... odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev...
1. Samuel 17:36...hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský...
1. Samuel 17:58...jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak...
1. Samuel 19:4...Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil....
1. Samuel 20:8...pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před...
1. Samuel 21:8...teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před Hospodinem....
1. Samuel 22:6...v Gibeji, v ruce třímal kopí a všichni jeho služebníci stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl...
1. Samuel 22:7...před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn...
1. Samuel 22:8...mi neřekne, když na vlastní syn poštve mého služebníka, aby na číhal, tak jako dnes!" Nato se ozval...
1. Samuel 22:9...se ozval Doeg Edomský, představený Saulových služebníků: "Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel do Nobu k...
1. Samuel 22:14...na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť,...
1. Samuel 22:15...radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník...
1. Samuel 22:17... že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout ruku a dotknout se...
1. Samuel 23:10...se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keily,...
1. Samuel 23:11...mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to prosím...
1. Samuel 25:8...přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'"...
1. Samuel 25:39...zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil...
1. Samuel 25:40...a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David...
1. Samuel 25:41... tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla...
1. Samuel 26:18... A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchal?...
1. Samuel 26:19...teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy...
1. Samuel 27:5...městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne mu...
1. Samuel 27:12...lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem napořád." V době Filištíni shromáždili...
1. Samuel 28:2..." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to ...
1. Samuel 28:7...urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za a...
1. Samuel 28:23...v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je nakonec poslechl,...
1. Samuel 28:25...chleby. Potom to nabídla Saulovi a jeho služebníkům. Pojedli, vstali a ještě noci odešli. ...
1. Samuel 29:8...odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, ...
2. Samuel 7:5...ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš...
2. Samuel 7:8...jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - jsem...
2. Samuel 7:19...málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad takový...
2. Samuel 7:20...tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle...
2. Samuel 7:21...můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi...
2. Samuel 7:25...Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé...
2. Samuel 7:26...zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupů,...
2. Samuel 7:27...Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj...
2. Samuel 7:28... Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda....
2. Samuel 7:29...pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine...
2. Samuel 9:2...k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě...
2. Samuel 9:6...se. "Mefibošete," oslovil ho David. "Jsem tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli...
2. Samuel 9:8..." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako...
2. Samuel 9:10...dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými synyslužebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk...
2. Samuel 9:11...měl patnáct synů a dvacet služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl...
2. Samuel 9:12...patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníky. Mefibošet ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť...
2. Samuel 10:2...otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce....
2. Samuel 10:3... že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali a proslídili město,...
2. Samuel 10:4... aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady, roucha jim...
2. Samuel 11:9...svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do královského paláce....
2. Samuel 11:11...stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát...
2. Samuel 11:13...nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi...
2. Samuel 11:21...ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když...
2. Samuel 11:24...hradeb střílet lučištníci a několik královských služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev."...
2. Samuel 12:18... Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě...
2. Samuel 12:19...něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že chlapec zemřel. "Dítě...
2. Samuel 12:21...o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal, ale...
2. Samuel 13:24...přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se král se svou...
2. Samuel 13:31...svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil...
2. Samuel 13:35...jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští...
2. Samuel 13:36...hlasitým pláčem. Tehdy se i král a všichni jeho služebníci dali do velmi hlasitého pláče. Abšalom zatím...
2. Samuel 14:19...člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil...
2. Samuel 14:20...tvou služebnici naučil všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán...
2. Samuel 14:22...k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a...
2. Samuel 14:30...přijít ani podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na...
2. Samuel 14:31...přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti...
2. Samuel 15:2...jsi města?" ptal se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom pak...
2. Samuel 15:14...Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned...
2. Samuel 15:15...mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A...
2. Samuel 15:18... zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni Kréťané a Pléťané...
2. Samuel 15:21...pán, mrtev nebo živ, tam bude i tvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedy...
2. Samuel 16:6...šel, zlořečil a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David zprava i zleva...
2. Samuel 16:11...to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o...
2. Samuel 17:20...zrní, takže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je...
2. Samuel 18:29...král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevím...
2. Samuel 19:18...ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánu, že se budou...
2. Samuel 19:20...pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl...
2. Samuel 19:21...to král nechová v srdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a...
2. Samuel 19:27...na něj a pojedu s králem!' Víš přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka, u tebe...
2. Samuel 19:28... že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale jako...
2. Samuel 19:29...přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo...
2. Samuel 19:36...ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě hlas...
2. Samuel 19:37...ještě měl být mému pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč...
2. Samuel 19:38...mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je...
2. Samuel 20:6... nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, než si najde nějaká...
2. Samuel 21:22...gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů...
2. Samuel 24:10... "Prosím , Hospodine, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno,...
2. Samuel 24:21... k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten...
1. Královská 1:19...Abiatara a velitele vojska Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď...
1. Královská 1:26...pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jojadova,...
1. Královská 1:27...královského pána? Můj pán a král nesdělil svému služebníkovi, kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi...
1. Královská 1:33...Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji...
1. Královská 1:51...‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž...
1. Královská 2:38...odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v...
1. Královská 3:7...je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi...
1. Královská 3:8...jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem...
1. Královská 3:9... že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a...
1. Královská 5:15...moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán...
1. Královská 5:20... nech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků ti...
1. Královská 5:23...cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání.  služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu moři, kde...
1. Královská 8:23... jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému...
1. Královská 8:24... kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib....
1. Královská 8:25...Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na...
1. Královská 8:26...kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu...
1. Královská 8:28...jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš...
1. Královská 8:29... jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš...
1. Královská 8:30...směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit...
1. Královská 8:32... vyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a odplatil...
1. Královská 8:36...svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je...
1. Královská 8:52...Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli k...
1. Královská 8:53...vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z Egypta."...
1. Královská 8:56...těch dobrých slov, která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s...
1. Královská 8:59... blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny...
1. Královská 8:66...všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun...
1. Královská 9:27...vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými služebníky vyslal na lodích také své služebníky, zkušené...
1. Královská 10:5...na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti...
1. Královská 10:8...jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé...
1. Královská 11:11... odtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za...
1. Královská 11:13...tvého syna. Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil,...
1. Královská 11:17...ještě chlapec, tenkrát s několika edomskými služebníky svého otce uprchl do Egypta. Přes Midián...
1. Královská 11:32...deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem...
1. Královská 11:34...ho vládnout po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval...
1. Královská 11:36...kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v...
1. Královská 11:38... ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům,...
1. Královská 12:7...odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim...
1. Královská 14:8...Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval přikázání, následoval ...
1. Královská 14:18...ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého služebníka, proroka Achiáše. Ostatní Jeroboámovy skutky -...
1. Královská 15:18...pokladnicích královského paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je k aramejskému králi Ben-hadadovi,...
1. Královská 15:29...úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům, které...
1. Královská 18:9...udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť zabije! Jakože je...
1. Královská 18:12... a když nenajde, zabije . Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán...
1. Královská 18:36...se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz...
1. Královská 19:21...lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své...
1. Královská 20:6...děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých služebníků...
1. Královská 20:9...mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit nemohu." S touto...
1. Královská 20:31...uprchl a schoval se v nejzazším pokojíku. Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele...
1. Královská 20:32...přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě...
1. Královská 20:39...krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a...
1. Královská 20:40...něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil."...
1. Královská 22:50...Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky jedou na lodích i služebníci." Jošafat ale...
2. Královská 1:13... prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první...
2. Královská 2:16...a klaněli se mu k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát...
2. Královská 3:11...se skrze něj zeptali Hospodina?" Jeden ze služebníků izraelského krále se ozval: "Je tu Elíša, syn...
2. Královská 4:1...učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil...
2. Královská 5:6...tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství." Jakmile si...
2. Královská 5:13...očištěn?" S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti...
2. Královská 5:15...Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ...
2. Královská 5:17..." řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj...
2. Královská 5:18...Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámu,...
2. Královská 5:25... "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu...
2. Královská 6:3...jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl...
2. Královská 6:8...král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž...
2. Královská 6:11... "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší izraelskému králi?"...
2. Královská 6:12...nás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten...
2. Královská 7:12...paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali....
2. Královská 8:13...utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl...
2. Královská 8:19... co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť...
2. Královská 9:7...dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků,...
2. Královská 9:28... Dojel ale do Megida, kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k jeho...
2. Královská 9:36..."Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi...
2. Královská 10:5...vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále...
2. Královská 10:10... neselže. Hospodin vykonal, co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny...
2. Královská 14:25... jak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajova, proroka z Gat-cheferu....
2. Královská 16:7...Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď prosím vysvobodit z rukou...
2. Královská 17:13...vašim otcům a který jsem vám předal skrze své služebníky proroky." Oni však neposlechli a zatvrdili se....
2. Královská 17:23...své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je proto dodnes vystěhován ze...
2. Královská 18:12...neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl...
2. Královská 18:26...komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi...
2. Královská 19:5...za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš...
2. Královská 19:34... pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v...
2. Královská 20:6...to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu...
2. Královská 21:8... a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze...
2. Královská 21:10...Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě...
2. Královská 22:9...Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili je...
2. Královská 22:12... synu Michajášovu, písaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé...
2. Královská 23:30...ho zabil v Megidu, jakmile se tam objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z Megida do...
2. Královská 24:2...ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly,...
2. Královská 24:10...jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město...
2. Královská 24:12... Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými veliteli a svými komorníky babylonskému...
1. Letopisů 6:34...a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové Áronovi: jeho syn...
1. Letopisů 16:13...zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin...
1. Letopisů 17:4...ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš...
1. Letopisů 17:7...jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem...
1. Letopisů 17:17...to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na ,...
1. Letopisů 17:18...Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého...
1. Letopisů 17:19...svého služebníka, Hospodine! Pro dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil svou...
1. Letopisů 17:23...kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se to...
1. Letopisů 17:24... je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému...
1. Letopisů 17:25... před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj...
1. Letopisů 17:26... Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat...
1. Letopisů 17:27...dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému...
1. Letopisů 19:2...soustrast nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi vyjádřili...
1. Letopisů 19:3... že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali, podvrátili a...
1. Letopisů 19:4...a proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim uřezal v půli u...
1. Letopisů 20:8...gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil...
1. Letopisů 21:8...David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Hospodin...
2. Letopisů 1:3...tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal...
2. Letopisů 2:7...santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým služebníkům...
2. Letopisů 2:14...otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno, jak řekl. My...
2. Letopisů 6:14... jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému...
2. Letopisů 6:15... kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib....
2. Letopisů 6:16...Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na...
2. Letopisů 6:17...kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s...
2. Letopisů 6:19...jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš...
2. Letopisů 6:20...tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš...
2. Letopisů 6:21...směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosby svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit...
2. Letopisů 6:23...chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil viníkovi, co zaslouží za své...
2. Letopisů 6:27...svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je...
2. Letopisů 6:42...toho, kohos pomazal - pamatuj na oddanost svého služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto...
2. Letopisů 8:18...svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho služebníci se pak spolu s Šalomounovými služebníky vydali...
2. Letopisů 9:4...na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky a jejich roucha i...
2. Letopisů 9:7...jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé...
2. Letopisů 9:10...neobjevily. (K tomu také Chíramovi a Šalomounovi služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato, dovezli...
2. Letopisů 9:21...za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se služebníky Chíramovými, plující do zámoří. Byly to nákladní...
2. Letopisů 12:8... nechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké je to sloužit mně a jaké...
2. Letopisů 13:6...navěky? Pak ale povstal Jeroboám, syn Nebatůvslužebník Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti...
2. Letopisů 24:6...a z Jeruzaléma daň předepsanou Hospodinovým služebníkem Mojžíšem, totiž daň izraelského shromáždění pro...
2. Letopisů 24:9...provolat, všichni přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni...
2. Letopisů 29:11...před ním a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili kadidlo." Levité tedy začali: ze synů...
2. Letopisů 32:9...armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského krále Ezechiáše a pro...
2. Letopisů 32:16...váš bůh nemůže z ruky vysvobodit vás!" Jeho služebníci vedli proti Hospodinu Bohu a proti jeho...
2. Letopisů 34:16... Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v...
2. Letopisů 34:20... synu Michajášovu, písaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za a za zbytek Izraele a...
Ezdráš 2:55... synové Chatifovi. Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové...
Ezdráš 2:58...Amiho. Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392. Další přišli z Tel-melachu, z...
Ezdráš 3:2...zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na původních základech....
Ezdráš 4:11... který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé, kteří od...
Ezdráš 5:11...stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu...
Ezdráš 7:24... strážných, chrámových sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně...
Ezdráš 8:17... chrámovým sluhům v Kasifii: nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou...
Ezdráš 9:11...jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete...
Nehemiáš 1:6...prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé...
Nehemiáš 1:7... pravidla a zákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi...
Nehemiáš 1:8... Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás...
Nehemiáš 1:10...za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí...
Nehemiáš 1:11... Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením...
Nehemiáš 2:5...králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku laskavost, pošli do Judska, do města, v němž...
Nehemiáš 2:20...pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho služebníci a začali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte...
Nehemiáš 6:5...mi Sanbalat posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi...
Nehemiáš 7:57... synové Chatifovi. Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové...
Nehemiáš 7:60...Amona; Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392. Další přišli z Tel-melachu, z...
Nehemiáš 9:14...jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízení a zákony...
Nehemiáš 10:30...žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit...
Nehemiáš 11:3...Izrael, kněží, levité, chrámoví sluhové i synové služebníků Šalomounových. Někteří ze synů Judy a Benjamína...
Ester 1:8...se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Královna...
Job 1:8...a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není...
Job 2:3...a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není...
Job 4:18...člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na své služebníky se Bůh nespoléhá, dokonce i na andělích najde...
Job 31:13... vykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici, když měli se...
Job 42:7... protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů...
Job 42:8...vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj...
Žalmy 18:1... Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinu v den,...
Žalmy 19:12...med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo ale...
Žalmy 19:14...Od skrytých hříchů očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy nade mnou nepanují!...
Žalmy 27:9...Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí!...
Žalmy 31:17... kteří stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! nejsem zahanben...
Žalmy 34:23...budou ztrestáni. Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají. Žalm...
Žalmy 35:27...navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o tvé...
Žalmy 36:1...dny! Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida. Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na...
Žalmy 69:18... v hojném svém soucitu na pohlédni. Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš,...
Žalmy 69:37... tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho služebníků tu zemi obdrží a zůstanou v , kdo jeho jméno...
Žalmy 78:70...a jako země, již upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho...
Žalmy 79:2... Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám...
Žalmy 79:10...Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek zajatých kéž k tobě dospěje...
Žalmy 86:2... prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se...
Žalmy 86:4... Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane, svou duši...
Žalmy 86:16...laskavý. Pohlédni na , smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice daruj spasení! Dej...
Žalmy 89:4..."Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky...
Žalmy 89:21... vybraného z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal. ...
Žalmy 89:40...svého pomazaného ses rozzuřil. Smlouvu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho korunu jsi na zem zahodil....
Žalmy 89:51...Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do...
Žalmy 90:13...se, Hospodine - jak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás...
Žalmy 90:16... jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich děti se...
Žalmy 101:6... Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá...
Žalmy 102:15...prokázat, přišel správný čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou hnuti...
Žalmy 102:29...však jsi tentýž - tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou...
Žalmy 103:21...Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli! Dobrořečte Hospodinu,...
Žalmy 104:4...větrných. Vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích...
Žalmy 105:6...zázraky a co rozhodl. Vy, símě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin...
Žalmy 105:25...unesli! Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim svého...
Žalmy 105:26...aby vymýšleli lsti. Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem. Ti jim...
Žalmy 105:42...poušti! Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s veselím,...
Žalmy 109:28...zastydí ti, kdo napadli, se zaraduje tvůj služebník! se žalobci oblečou do hanby, jsou...
Žalmy 113:1...- tužba ničemů bude zmařena! Haleluja! Chvalteslužebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin! je...
Žalmy 116:16...smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi...
Žalmy 119:17...- tvé slovo neztrácím z paměti! Dopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil! oči...
Žalmy 119:23...Vládcové zasedají a pomlouvají , tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví...
Žalmy 119:38...k marnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili . Zbav...
Žalmy 119:49...přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději. To je...
Žalmy 119:65...zem - pouč prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsi,...
Žalmy 119:76...Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil...
Žalmy 119:84...na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi...
Žalmy 119:122... kdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch svého služebníka, pyšní přestanou vydírat. Oči mi...
Žalmy 119:124...tvou spravedlnost, kterou jsi zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč prosím o svých zákonech!...
Žalmy 119:125...o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat,...
Žalmy 119:135...se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi...
Žalmy 119:140...nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! I když jsem nepatrný, i když jsem...
Žalmy 119:176...ztracená jsem zabloudil, hledej - jsem tvůj služebník, nezapomínám na tvé příkazy! Poutní píseň. K...
Žalmy 123:2...obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží...
Žalmy 132:10...oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro Davidaslužebníka svého, neodmítej svého pomazaného!" Hospodin...
Žalmy 134:1...Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí...
Žalmy 135:9...Egypte, proti tobě, na tebe, faraone, na všechny služebníky tvé! On porazil četné národy a mocné krále zbil...
Žalmy 135:14... Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské...
Žalmy 143:2...ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj služebník, nevoď na soud - nikdo z živých není v právu...
Žalmy 143:12... protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála !...
Žalmy 144:10...umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče vyprosti, z ruky...
Přísloví 12:9...však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba....
Přísloví 14:35...národ, hřích je národům k ostudě. Rozumného služebníka zahrne král přízní, prchlivostí však toho, jenž...
Přísloví 29:12... Panovník, jenž na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno...
Přísloví 30:22...se chvěje země a čtyři nedokáže snést: když služebník začne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát,...
Izaiáš 20:3...nahý a bosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem...
Izaiáš 22:20...zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova, obléknu mu tvé...
Izaiáš 36:11...komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi...
Izaiáš 37:5...za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš...
Izaiáš 37:35... pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském...
Izaiáš 41:8...hřeby, se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi můj služebník, tebe, Jákobe, jsem si vyvolil - jsi símě...
Izaiáš 41:9...jsem z krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj služebník, neodmítl jsem , ale vyvolil." Neboj se - ...
Izaiáš 42:1...- vzduch a nicota jsou jejich odlitky! Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si...
Izaiáš 42:19... vidíte! Kdo je tak slepý jako můj služebník, hluchý jako posel, jehož jsem pověřil? Kdo je...
Izaiáš 43:10... Vy jste svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi...
Izaiáš 44:1...a Izraele potupě. Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj! Toto praví...
Izaiáš 44:2...v lůnu utvořil a který podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune! vyliji vody na...
Izaiáš 44:21...na to, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. jsem vytvořil, jsi můj služebník,...
Izaiáš 44:26...obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní. říkám...
Izaiáš 45:4... který volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem ...
Izaiáš 48:20...zemských končinách: "Hospodin vykoupil svého služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi,...
Izaiáš 49:3...šíp a schoval si do toulce. Řekl mi: "Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl jsem:...
Izaiáš 49:5...- ten, který v lůně zformoval, abych byl jeho služebník a přivedl k němu nazpět Jákoba, aby se Izrael k...
Izaiáš 49:6...) - nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty, kdo z...
Izaiáš 49:7...tomu, jímž lidé pohrdají a národy si ho ošklivíslužebníku vládnoucích: Králové povstanou, uvidí, a...
Izaiáš 50:10...sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmách bez paprsku světla,...
Izaiáš 52:13...půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje; povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice!...
Izaiáš 53:11...světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A...
Izaiáš 54:17... jenž obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím,...
Izaiáš 56:6... aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a...
Izaiáš 63:17... abychom nectili? Vrať se zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko...
Izaiáš 65:8...v něm něco dobrého," tak i naložím se svými služebníky: Všechny je nezničím. Z Jákobových beder vzbudím...
Izaiáš 65:9... hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledají -...
Izaiáš 65:13... Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle, moji...
Izaiáš 65:14...veselit, vy však budete zklamaní. Hle, moji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet...
Izaiáš 65:15...kletby: " Panovník Hospodin zahubí!" Svým služebníkům však jméno jinačí. Kdo bude na zemi dávat...
Izaiáš 66:14...a celí rozkvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své nepřátele se však...
Jeremiáš 7:25...jim dennodenně znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. Oni ale neposlouchali, vůbec...
Jeremiáš 15:19... obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným,...
Jeremiáš 25:4...Hospodin k vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec jste...
Jeremiáš 25:9...severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem...
Jeremiáš 26:5...jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu posílám (a vy...
Jeremiáš 27:6... teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do...
Jeremiáš 29:19... když jsem k nim znovu a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste ale neposlouchali, praví...
Jeremiáš 30:10...Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj služebníku, Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se, praví Hospodin...
Jeremiáš 33:21...svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by...
Jeremiáš 33:22...změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal...
Jeremiáš 33:26...i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě...
Jeremiáš 35:15... Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé...
Jeremiáš 43:10... Bůh Izraele - Hle, povolám a přivedu svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara, a jeho trůn...
Jeremiáš 44:4... Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnost;...
Jeremiáš 46:26...babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jeho služebníků. Později však bude znovu osídlen tak jako v...
Jeremiáš 46:27...v dávných dnech, praví Hospodin. Neboj se, můj služebníku Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se. Hle, zachráním...
Jeremiáš 46:28...v bezpečí a nikdo ho nevyděsí. Neboj se, můj služebníku Jákobe, vždyť jsem s tebou, praví Hospodin....
Ezechiel 28:25...budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi. Budou v bydlet bezpečně, budou si...
Ezechiel 34:23...nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o ...
Ezechiel 34:24...o starat. Hospodin budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin...
Ezechiel 37:24...je. Budou mým lidem a budu jejich Bohem. Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít...
Ezechiel 37:25...nich. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou...
Ezechiel 38:17...ty, o kom jsem mluvil v dávných dnech skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy...
Ezechiel 46:17...ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu to patřit do léta svobody, kdy to...
Ezechiel 46:24... "To jsou kuchyně," řekl mi, "kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu." Poté přivedl zpět ke...
Daniel 3:26...pece a zvolal: "Šadrachu, Mešachu, Abednegoslužebníci Nejvyššího Boha, pojďte ven!" A tak Šadrach,...
Daniel 3:28... jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli! Vzepřeli se dokonce i...
Daniel 6:21... zavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danielislužebníku živého Boha! Dokázal tvůj Bůh, jemuž věrně...
Daniel 9:6...tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim...
Daniel 9:10...se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a...
Daniel 9:11...zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil...
Daniel 9:17...tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad...
Daniel 10:17... pane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna síla opustila a nemohu se ani...
Amos 3:7...nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky. Lev řve, kdo by se nebál? Panovník...
Ageus 2:23...V ten den, praví Hospodin zástupů, vezmu, můj služebníku Zerubábeli, synu Šealtielův, praví Hospodin, a...
Zachariáš 1:6...Ale slova a výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se...
Zachariáš 3:8...Tito muži jsou znamením, že přivádím svého služebníka, Výhonek. Hle - kámen, který kladu před Jošuu, a...
Malachiáš 1:6...izraelské území!" Syn v úctě svého otceslužebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke...
Malachiáš 3:22... praví Hospodin zástupů. Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení, jež jsem mu...
Matouš 8:6...k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu...
Matouš 8:8...vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který...
Matouš 8:13...stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu...
Matouš 10:24...přijde Syn člověka. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom, když...
Matouš 10:25...je dost na tom, když bude jako jeho mistrslužebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali...
Matouš 12:18...se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem...
Matouš 13:27...a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukolSlužebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane,...
Matouš 13:28...koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?' Ale...
Matouš 14:2...Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí...
Matouš 18:23...se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu...
Matouš 18:26...a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluhSlužebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy:...
Matouš 18:28... odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto...
Matouš 18:32... co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože...
Matouš 20:26... Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je vaším...
Matouš 21:34...se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. Vinaři se těch...
Matouš 21:35... aby převzali její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopili a jednoho ztloukli, jiného zabili a...
Matouš 21:36...a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec...
Matouš 22:3... který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni...
Matouš 22:4... ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle, připravil...
Matouš 22:6...za svým obchodem. Ostatní se pak chopili jeho služebníků, ztýrali je a zabili. Král se rozhněval. Poslal...
Matouš 22:8...zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli...
Matouš 22:10...na nároží a zvěte na svatbu, kohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli do ulic a shromáždili všechny, které...
Matouš 22:13...svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte do ...
Matouš 23:11... Mesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží...
Matouš 24:45...v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem,...
Matouš 24:46... aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná...
Matouš 24:48...vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a...
Matouš 25:14...když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět...
Matouš 25:19...peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten,...
Matouš 25:21...' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej...
Matouš 25:23...dvě.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej...
Matouš 25:26...ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a...
Matouš 25:30... bude vzato i to, co . A toho neužitečného služebníka vyhoďte do venkovní tmy. Tam bude pláč a...
Marek 9:35...někdo být první, je poslední ze všechslužebník všech." Vzal dítě a postavil je uprostřed. Potom...
Marek 10:43... Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je...
Marek 12:2... Když nastal čas vinobraní, poslal k vinařům služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se...
Marek 12:4...pryč s prázdnou. Poslal k nim tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a zohavili. A tak poslal...
Marek 13:34...na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal,...
Lukáš 1:2...předali ti, kdo byli od počátku očitými svědkyslužebníky Slova. I jsem se proto rozhodl po pořádku ti...
Lukáš 1:54...propustil s prázdnou. Ujal se Izraele, svého služebníka; pamatoval na milosrdenství - jak zaslíbil našim...
Lukáš 1:69...svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých...
Lukáš 2:29... Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť oči spatřily tvé spasení...
Lukáš 7:2... Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel o Ježíši,...
Lukáš 7:3...židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho...
Lukáš 7:7...za tebou přijít. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který...
Lukáš 7:10...Izraeli!" Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do...
Lukáš 12:37...mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící....
Lukáš 12:43...jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak...
Lukáš 12:45...nad vším svým majetkem. Kdyby si ale ten služebník v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by...
Lukáš 12:47...nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi nevěrnéSlužebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a...
Lukáš 15:22...považován za tvého syna.' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a oblečte ho....
Lukáš 15:26... uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to být. Ten mu řekl: ‚Přišel...
Lukáš 17:7...do moře!' a poslechla by vás. Kdo z vás by svému služebníkovi hned po jeho návratu z orby nebo pastvy řekl:...
Lukáš 17:9...napiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku, že udělal, co mu bylo nařízeno? Tak i vy, když...
Lukáš 17:10... říkejte: ‚Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma...
Lukáš 19:13...vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s...
Lukáš 19:15...krále!' Když se pak vrátil jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo...
Lukáš 19:17...hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý služebníku! Protože jsi byl věrný v tom nejmenším, vládni...
Lukáš 19:22...řekl: ‚Soudím podle tvých vlastních slov, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám,...
Lukáš 20:10... V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však...
Lukáš 20:11...a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili, zohavili a poslali pryč s...
Jan 2:5..." chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam šest...
Jan 2:7... každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou." Když je naplnili ...
Jan 2:9... z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten...
Jan 4:51...řekl, a šel. Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!" Vyptal se jich...
Jan 12:26... následuje; tam, kde jsem , bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď...
Jan 13:16...se zachoval k vám. Amen, amen, říkám vámSlužebník není větší než jeho pán a posel není větší než...
Jan 15:15... co vám přikazuji. Nebudu vás nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás...
Jan 15:20...proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovaSlužebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali...
Jan 18:36... "Kdyby království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům....
Skutky 2:18... vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a...
Skutky 3:13... Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před...
Skutky 3:26...všechna pokolení země.' Když Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal ho v první řadě k vám, aby přinesl...
Skutky 4:25...nich. Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a...
Skutky 4:27...s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá...
Skutky 4:29...nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj...
Skutky 4:30...uzdravování a dej, se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se...
Skutky 10:7...slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho...
Skutky 16:17...a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když...
Skutky 26:16...však a stůj. Ukázal jsem se ti, abych učinil služebníkem a svědkem toho, co jsi viděl, i toho, v čem se...
Římanům 1:1...Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro...
Římanům 6:16...sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, hříchu ke smrti...
Římanům 6:17...poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým srdcem...
Římanům 6:18... Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost...
Římanům 6:20...údy do služby spravedlnosti k posvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co...
Římanům 13:4...Konej dobro, a vláda pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se!...
Římanům 13:6... Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co...
Římanům 14:4...Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A...
Římanům 15:8... Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby i...
Římanům 15:16...věci jako ten, komu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské...
1. Korintským 3:5...lidé? Kdo je vůbec Apollos? Kdo je PavelSlužebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal...
1. Korintským 4:1...a Kristus Boží. Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích tajemství. Od správce se...
2. Korintským 3:6...je z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera...
2. Korintským 4:5...jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: " ze tmy...
2. Korintským 6:4... Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích,...
2. Korintským 11:15...světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec...
2. Korintským 11:23...Jsou símě Abrahamovo? také! Jsou Kristovi služebníci? Teď mluvím jako pomatenec: více! Pracoval...
Galatským 1:10...ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem...
Efeským 3:7...v Kristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a...
Efeským 6:5... ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učeníSlužebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou...
Efeským 6:6... kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou...
Efeským 6:21...vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli,...
Filipským 1:1...Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteusslužebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši,...
Filipským 2:7... Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle...
Koloským 1:7...vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův...
Koloským 1:23...stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel stal služebníkem. Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás...
Koloským 1:25...nést jeho tělo, totiž církev. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám...
Koloským 3:22... nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalstvíSlužebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte...
Koloským 4:1... Bůh nestraní nikomu. Páni, chovejte seslužebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte...
Koloským 4:12...stali se mi útěchou. Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na...
1. Timoteus 3:8... aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pastiSlužebníci v církvi jsou právě tak ušlechtilí: žádní...
1. Timoteus 3:12... ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrnéSlužebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o...
1. Timoteus 4:6...tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného...
2. Timoteus 2:24...odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a...
Titus 1:1...buď s tvým duchem. Milost s vámi. Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím...
Titus 2:9...zahanben a nemohl o nás říci nic zléhoSlužebníky , se podřizují svým pánům, jsou vždy...
Židům 1:7...sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože,...
Židům 1:14...k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se dostat...
Židům 3:5...a stavitelem všeho je Bůh. Ano, Mojžíš byl jako služebník věrný v celém Božím domě, aby dosvědčil to, co...
Židům 8:2...po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. On je služebníkem pravé svatyně - stánku, který nepostavil...
Jakub 1:1...s vámi všemi. Jakubslužebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct...
1. Petr 2:16...zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci. Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem...
1. Petr 2:18...milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctuSlužebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům -...
2. Petr 1:1... Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu. Šimon Petrslužebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli...
Juda 1:1... Pozdravuj každého z přátel osobně. Judaslužebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří...
Zjevení 1:1...Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého...
Zjevení 2:20... která si říká prorokyně, aby učila a sváděla  služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem ...
Zjevení 7:3...zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem...
Zjevení 10:7...dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z...
Zjevení 11:18...soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé...
Zjevení 15:3...moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a předivné...
Zjevení 19:2...smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, kterou měla na rukou!" A znovu opakovali:...
Zjevení 19:5...se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí!" Tehdy jsem...
Zjevení 19:10...on mi řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo...
Zjevení 22:3...tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na...
Zjevení 22:6...prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. "Hle, přijdu brzy! Blaze...
Zjevení 22:9...mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti,...

Slova obsahující služebníka: služebníka (110) spoluslužebníka (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |