Službou

Hledám varianty 'službou' [ služeb (4) služby (39) službu (64) službou (11) službě (51) službám (5) službách (8) služba (17) ]. Nalezeno 186 veršù.
Genesis 30:26...ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím...
Exodus 10:26...kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme,...
Exodus 27:19... s patkami z bronzu. Veškeré náčiní pro veškerou službu v Příbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků...
Exodus 28:1...syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a Abihu, Eleazar a Itamar...
Exodus 28:3... v nichž bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod,...
Exodus 28:4...Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou, purpurovou a...
Exodus 28:35...spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před...
Exodus 28:41...je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly...
Exodus 28:43...setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To je...
Exodus 29:1...s nimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady,...
Exodus 29:30... kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso...
Exodus 29:44...a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich...
Exodus 30:16... které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před...
Exodus 30:30...jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše...
Exodus 31:10...náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužeb roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání...
Exodus 32:29...tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu...
Exodus 35:19...Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužeb roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze...
Exodus 35:21...na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha. Přicházeli muži i ženy,...
Exodus 35:24... kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly:...
Exodus 38:8...vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří....
Exodus 39:1...modré, purpurové a šarlatové látky zhotovili bohoslužeb roucha pro službu ve svatyni. Připravili také...
Exodus 39:26... po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho...
Exodus 39:40...nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha...
Exodus 39:41...ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužeb roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze...
Exodus 40:13...ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim...
Exodus 40:15...jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do...
Leviticus 7:35...jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby jej dostávali od...
Leviticus 16:32...kněz, který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha,...
Leviticus 25:39... takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude...
Numeri 3:3...synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem...
Numeri 3:4...Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvil k...
Numeri 3:7...je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost...
Numeri 3:8...také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkáváníslužbou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele....
Numeri 3:26...a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský, hebronský...
Numeri 3:31... oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. Vůdcem...
Numeri 3:36...a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s...
Numeri 4:3...věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude...
Numeri 4:4...pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci...
Numeri 4:12...usní a provléknou tyče. Potom vezmou veškeré služeb náčiní, které se používá ke službě ve svatyni,...
Numeri 4:19...Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít a...
Numeri 4:23...padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude...
Numeri 4:24... aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Budou...
Numeri 4:26... jejich lana a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo....
Numeri 4:27...službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a...
Numeri 4:28...břemena svěříte do jejich opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich...
Numeri 4:30...padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré...
Numeri 4:31...konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato...
Numeri 4:32...veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno nosit....
Numeri 4:33...jmenovitě určíte, jaké břemeno nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu...
Numeri 4:35...třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech...
Numeri 4:39...padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech...
Numeri 4:43...padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech...
Numeri 4:47...ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich...
Numeri 4:49...Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni, jak Hospodin...
Numeri 7:5...Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v...
Numeri 7:7...levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k...
Numeri 7:8...čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a...
Numeri 7:9...synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den,...
Numeri 8:11...jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na hlavy těch...
Numeri 8:15...a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů...
Numeri 8:19...Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným, aby na...
Numeri 8:22...byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů....
Numeri 8:24...levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti...
Numeri 8:25...setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým...
Numeri 8:26...plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o...
Numeri 18:4... aby se starali o Stan setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží....
Numeri 18:7...jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako...
Numeri 18:21...synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny...
Numeri 18:23... aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeliSlužbu při Stanu setkávání konají jen levité, svá...
Numeri 18:31...vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší...
Deuteronomium 7:4...svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a...
Deuteronomium 10:6...byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud táhli do Gudgodu a z Gudgodu...
Deuteronomium 15:17... na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti...
Deuteronomium 17:12...odvážil neuposlechnout kněze, stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ten...
Deuteronomium 18:5...kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z...
Deuteronomium 24:5... nechodí do boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy,...
1. Samuel 2:30... že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v  službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty...
1. Samuel 2:35... duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo bude...
1. Samuel 14:52...někoho schopného a udatného, povolal ho do své služby. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin kdysi...
1. Samuel 16:21... Tak přišel David k Saulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho...
1. Samuel 16:22...vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula...
1. Samuel 18:2...sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem...
1. Samuel 19:4...Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil....
2. Samuel 15:15...to nejhorší a město vybije mečem." "Jsme tislužbám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli...
2. Samuel 15:34...vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem tislužbám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu...
1. Královská 1:2...vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králislužbám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se...
1. Královská 8:11... Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva...
1. Královská 12:4...na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a...
1. Královská 12:6...se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi...
1. Královská 12:8... kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám...
2. Královská 11:5...Třetina z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídat u královského paláce, další třetina u...
1. Letopisů 6:17...zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku. Nastupovali...
1. Letopisů 6:33... Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři...
1. Letopisů 6:34...obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech...
1. Letopisů 9:13...rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna...
1. Letopisů 9:22...Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, aby spolu se svými syny drželi stráž u bran...
1. Letopisů 9:33...osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských...
1. Letopisů 12:30...bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů,...
1. Letopisů 23:24...zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David totiž...
1. Letopisů 23:28... Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při...
1. Letopisů 24:3...je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se, že synové...
1. Letopisů 24:19...vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal...
1. Letopisů 25:1...z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je...
1. Letopisů 25:6...hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali...
1. Letopisů 25:8...v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistřiSlužby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři...
1. Letopisů 26:8... Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových udatných synů a bratrů bylo osmnáct...
1. Letopisů 26:30...na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle Hebronských...
1. Letopisů 28:13...kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby...
1. Letopisů 28:14...určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho...
1. Letopisů 28:21... oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v...
1. Letopisů 29:7...jakož i vůdcové královského díla a věnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10...
2. Letopisů 5:14... Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. ...
2. Letopisů 10:4...na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a...
2. Letopisů 10:6...Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi...
2. Letopisů 10:8... kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám...
2. Letopisů 13:11...svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustili. Bůh je s námi! Stojí nám v...
2. Letopisů 22:8... totiž Achaziášovy příbuzné, kteří byli v jeho službách, a pobil i je. Poté nechal hledat Achaziáše....
2. Letopisů 23:4...z vás kněží a levitů, kteří v sobotu nastoupíte službu, bude hlídat u dveří, další třetina u královského...
2. Letopisů 24:14...zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i pro oběti, nádobí a další předměty ze zlata a...
2. Letopisů 29:31...Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu. Přistupujte do Hospodinova chrámu s...
2. Letopisů 34:33...území. Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak...
2. Letopisů 35:2... Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu,...
2. Letopisů 35:3...ji nenosíte na svých ramenou, a tak se věnujte službě Hospodinu, svému Bohu, a jeho lidu Izraeli. Rozdělte...
2. Letopisů 35:15...u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité připravovali beránka i...
2. Letopisů 35:16...dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba Hospodinu, a to slavením Hodu beránka a obětováním...
Ezdráš 6:18...12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a...
Nehemiáš 7:3...poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak...
Nehemiáš 11:12...chrámu. Dále 822 jejich bratří, konajících službu v chrámu. Dále Adajáš, syn Jerochamův, syna...
Nehemiáš 11:22...synů Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil pro královský výnos...
Nehemiáš 12:9...díkuvzdání. Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim. Jošua zplodil Joakima, Joakim...
Nehemiáš 12:44...z toho, že kněží a levité byli postaveni do služby. Ti konali službu svému Bohu a dbali na očišťování...
Nehemiáš 12:45...a levité byli postaveni do služby. Ti konali službu svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů...
Nehemiáš 13:14... kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu...
Nehemiáš 13:30...všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské služby, každému jeho úkol. Určil jsem také pravidelné...
Přísloví 22:29... Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem sloužit nebude. Když s...
Izaiáš 41:2... Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal mu vládnout nad králi?...
Jeremiáš 27:6... teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do...
Jeremiáš 27:7...si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a království, které by se nepoddalo...
Jeremiáš 35:19...chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima,...
Jeremiáš 46:21... od severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však...
Ezechiel 16:34...se tedy lišíš od coury. Lišíš se tím, že o tvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jim....
Ezechiel 29:18...tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, měli všichni hlavy odřené a rozlámaná ramena. On...
Ezechiel 29:20...a plení, aby odměnil své vojáky. Odměnou za jeho služby, za to, co pro udělali, mu dávám Egypt, praví...
Ezechiel 44:11...porážet zápaly a oběti a budou jim neustáleslužbám. Protože jim sloužili u jejich hnusných model a...
Ezechiel 44:13... Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu, nepřiblíží se k žádné z mých svatých ani...
Ezechiel 44:14...stráž u chrámu, aby se starali o všechnu jeho službu a o všechnu práci v něm. Avšak levitští kněží,...
Daniel 1:5...po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš,...
Daniel 1:19...a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou...
Daniel 6:5...se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani...
Daniel 8:27...stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a...
Lukáš 1:8...jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby...
Lukáš 1:23...se s nimi posunky. Po uplynutí své týdenní služby se pak vrátil domů. Jeho manželka Alžběta zanedlouho...
Skutky 1:17... ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co...
Skutky 1:25...z těch dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se...
Skutky 6:4... Sami se pak budeme nadále věnovat modlitběslužbě Slova." Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a...
Skutky 20:24...nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běhslužbu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl...
Skutky 21:19...vyprávěl jim postupně všechno, co Bůh skrze jeho službu vykonal mezi pohany. Když to uslyšeli, vzdali slávu...
Římanům 6:19...ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti, tak teď...
Římanům 11:13... Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit...
Římanům 12:7...proroctví, je užívá v souladu s vírou; kdo  službu, slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí...
Římanům 12:11...navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví,...
Římanům 15:16...věci jako ten, komu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské...
Římanům 15:17...oběť, posvěcenou Duchem svatým. Pokud jdeslužbu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil...
Římanům 15:31...od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu...
1. Korintským 12:5...různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve...
1. Korintským 12:28... potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni...
1. Korintským 16:15...rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, abyste takové lidi...
2. Korintským 2:16...jsme vůní života k životu. Kdo je ale k takové službě způsobilý? My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím...
2. Korintským 3:3...přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne...
2. Korintským 3:7...slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější...
2. Korintským 3:8...slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba Ducha! Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou...
2. Korintským 3:9...slavnější je služba Ducha! Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba...
2. Korintským 4:1...k jeho obrazu, od slávy k slávě. Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto...
2. Korintským 6:3...klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se osvědčujeme...
2. Korintským 9:1... Je vlastně zbytečné, abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu...
Efeským 4:12... pastýře a učitele - pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec...
Filipským 2:17...námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběťslužbu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se...
Filipským 2:22... O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci. Doufám, že ho k vám pošlu,...
Koloským 4:17... Archipovi vyřiďte: "Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal." , PAVEL, PŘIDÁVÁM...
1. Timoteus 3:13...dobře starají o své děti a rodiny. Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný...
1. Timoteus 5:17...uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování. Písmo přece říká: "Mlátícímu...
2. Timoteus 2:4...jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním...
2. Timoteus 4:5... konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. totiž začínám být obětován; přišel čas mého...
Židům 8:6..." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené...
Židům 9:14...Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy...
Zjevení 2:19...jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou láskuslužbu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |