Služ

Hledám varianty 'služ' [ služte (17) služme (1) služ (2) sloužíte (6) sloužit (107) sloužíš (2) sloužíme (2) sloužím (6) sloužily (6) sloužilo (3) sloužili (79) sloužila (3) sloužil (36) slouží (35) ]. Nalezeno 276 veršù.
Genesis 14:4...údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili....
Genesis 27:29... úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď,...
Genesis 27:40... Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho...
Genesis 29:2... Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký...
Genesis 29:15..."I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u  sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában...
Genesis 29:18...Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában...
Genesis 29:20...než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá...
Genesis 29:27...týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil...
Genesis 29:30...spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než LéuSloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin...
Genesis 30:26...země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti...
Genesis 30:29...Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co...
Genesis 31:6...však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát...
Genesis 31:41...tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty...
Genesis 50:2...líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali...
Exodus 3:12... poslal : vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle,...
Exodus 4:23... Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabiji...
Exodus 7:16...k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl...
Exodus 7:26...‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor:...
Exodus 8:16...‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na...
Exodus 9:1...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále...
Exodus 9:13...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s...
Exodus 10:3...přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej...
Exodus 10:7...ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi,  slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s...
Exodus 10:8...přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděteslužte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš...
Exodus 10:11...To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona....
Exodus 10:24...světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděteslužte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot....
Exodus 12:31...- vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděteslužte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i...
Exodus 21:2..."Když koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na...
Exodus 23:24... je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohůmsloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale...
Exodus 23:25...posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i...
Exodus 23:33...zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl...
Exodus 30:20...Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou,...
Exodus 37:27...dva zlaté kruhy, a to po obou stranáchSloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit....
Leviticus 25:40...jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s...
Numeri 1:50...s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. Když se bude...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům,...
Numeri 8:25...setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým...
Numeri 10:2...dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na...
Numeri 16:9...izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němusloužit u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit...
Numeri 18:2...jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své...
Numeri 18:6... Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však...
Numeri 18:7...setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se...
Numeri 35:3...těch měst dejte levitům. Ta města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou pro jejich...
Numeri 35:11...země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten,...
Numeri 35:12... kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho...
Numeri 35:13...před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři města v...
Numeri 35:14...v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta  slouží jako útočištná města. Těchto šest měst synům...
Numeri 35:15...měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho...
Deuteronomium 4:19...zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klanělsloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům...
Deuteronomium 4:28...Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a...
Deuteronomium 6:13... Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat...
Deuteronomium 7:16...s účastí - tak by ses octl v pasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy...
Deuteronomium 8:19...Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohysloužil jim a klaněl se jim, pak vás dnes varuji, že zcela...
Deuteronomium 10:8...Hospodinovy smlouvy, aby stáli před Hospodinemsloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí ...
Deuteronomium 10:12...po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou...
Deuteronomium 10:20...v Egyptě! Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je...
Deuteronomium 11:13... totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v...
Deuteronomium 11:16...a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul...
Deuteronomium 12:2...všechna místa, kde národy, které vyhánítesloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších...
Deuteronomium 12:30...jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic...
Deuteronomium 13:3...následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o...
Deuteronomium 13:5...přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač...
Deuteronomium 13:7...miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové,...
Deuteronomium 13:14... aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to...
Deuteronomium 17:3... že by přestoupili jeho smlouvu a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému...
Deuteronomium 18:7...Hospodin. Smí odejít, kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho...
Deuteronomium 20:11...který tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou...
Deuteronomium 21:5...(neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se...
Deuteronomium 28:36... který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi...
Deuteronomium 28:48...srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to...
Deuteronomium 28:64... od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové,...
Deuteronomium 29:17...odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi nevyskytne...
Deuteronomium 29:25...s nimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které...
Deuteronomium 30:17...necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohůmsloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v...
Deuteronomium 31:20... Tehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak...
Jozue 20:3...někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se provinilý...
Jozue 22:5...přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po...
Jozue 22:27...a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před...
Jozue 23:16... kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane proti vám...
Jozue 24:2... bydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal...
Jozue 24:14...jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodinaslužte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili...
Jozue 24:15... a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit -...
Jozue 24:16..." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodinasloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás...
Jozue 24:18...národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu...
Jozue 24:19...je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý...
Jozue 24:20...a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle....
Jozue 24:21...vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou...
Jozue 24:22...lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu." "Ano, jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy...
Jozue 24:24...svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat,"...
Jozue 24:31...Efraimských horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny...
Soudců 2:7...každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny...
Soudců 2:11...Izraele pak jednali v Hospodinových očích zlesloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který...
Soudců 2:13...popouzeli tak Hospodina. Opustili Hospodina, aby sloužili Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti...
Soudců 2:19...otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného jednání a...
Soudců 3:6...za manželky, své dcery dávali jejich synůmsloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v...
Soudců 3:7...zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti...
Soudců 3:8...Rišatajim z mezopotamského Aramu. Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové...
Soudců 3:14...na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom...
Soudců 9:28..."Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu ...
Soudců 9:38...řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to snad to vojsko, kterému ses vysmíval? No...
Soudců 10:6...Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zleSloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a sidonským,...
Soudců 10:10...jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Bohasloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když...
Soudců 10:13...ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustilisloužili jste cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu...
Soudců 10:16...Pak ze svého středu odstranili cizí bohysloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále...
1. Samuel 2:11...do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemové. Nedbali na...
1. Samuel 2:18...Hospodinovy oběti. Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným efodem. Matka mu...
1. Samuel 3:1...kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo...
1. Samuel 4:9...Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a...
1. Samuel 7:3...Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinuslužte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato...
1. Samuel 7:4...Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte...
1. Samuel 8:8...vyvedl z Egypta, dodnes - když opouštělisloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je...
1. Samuel 11:1...vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s...
1. Samuel 12:10...‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodinasloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z...
1. Samuel 12:14...vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodinasloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat...
1. Samuel 12:20...zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které...
1. Samuel 12:24...cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodinaslužte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro...
1. Samuel 17:9... Jestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli přemůžu a zabiju jeho, budete jako...
1. Samuel 26:19...teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy...
2. Samuel 15:8... Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a...
2. Samuel 15:34...vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem tislužbám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu...
2. Samuel 16:19...tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak...
2. Samuel 22:44...jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznalslouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší,...
1. Královská 5:1...Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli darysloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro...
1. Královská 9:6...a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím...
1. Královská 9:9...a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'"...
1. Královská 12:4...na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a...
1. Královská 12:7...odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim...
1. Královská 16:31...Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil Baalův...
1. Královská 22:54... syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu.  Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha...
2. Královská 5:2...odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby...
2. Královská 10:18...shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď...
2. Královská 17:12... Prováděli zlé věci a popouzeli HospodinaSloužili hnusným modlám, ačkoli jim Hospodin řekl: "To...
2. Královská 17:16...kůly, klaněli se všem nebeským zástupůmsloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněm a...
2. Královská 17:33...na výšinách. Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch...
2. Královská 17:41...národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám. Také jejich synové a synové jejich...
2. Královská 18:7... Vzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazu a okolí, od...
2. Královská 21:3...král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupůmsloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém...
2. Královská 21:21...otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otcesloužil hnusným modlám, kterým sloužil jeho otec, a klaněl...
2. Královská 25:24...je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, služte babylonskému...
1. Letopisů 6:17...Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrámsloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke...
1. Letopisů 15:2...vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovusloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do...
1. Letopisů 16:4...koláčem. Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a...
1. Letopisů 16:37...smlouvy, aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho...
1. Letopisů 23:13...nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinemsloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího...
1. Letopisů 23:31...počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti...
1. Letopisů 23:32... vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do...
1. Letopisů 27:1... vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů....
1. Letopisů 27:2...rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn...
1. Letopisů 28:9... Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otcesluž mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá...
2. Letopisů 7:19...a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu...
2. Letopisů 7:22... a přijali cizí bohy, jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun...
2. Letopisů 8:14...svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby střežili, chválili a přisluhovali...
2. Letopisů 10:4...na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a...
2. Letopisů 10:7...přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali...
2. Letopisů 12:8... nechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké je to sloužit mně a jaké...
2. Letopisů 13:10...My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou synové Áronovi, kterým pomáhají...
2. Letopisů 17:19...něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech...
2. Letopisů 19:11...záležitostech královských. Levité vám budou sloužit jako úředníci. Buďte stateční a pusťte se do práce....
2. Letopisů 24:18...dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto proviněním si Juda i...
2. Letopisů 29:11...vás přece vyvolil, abyste stáli před nímsloužili mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili...
2. Letopisů 30:8...pojďte do jeho svatyně, kterou posvětil navěkySlužte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj...
2. Letopisů 30:22...všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly,...
2. Letopisů 33:3...Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupůmsloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém...
2. Letopisů 33:16...na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu,  slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid ovšem nadále obětoval...
2. Letopisů 33:22...všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše, a sloužil jim. Neponížil se však před Hospodinem jako kdysi...
Job 6:10... mávnutím ruky zahubit. Pak by mi mohlo sloužit k útěše, i když se svíjím v krutých bolestech, že...
Job 21:15...nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni...
Job 36:11...od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti....
Job 39:9...kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet...
Job 40:28...Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš?...
Žalmy 2:11... buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučitSlužte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením....
Žalmy 18:44...jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznalslouží mi! Jen co uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí...
Žalmy 22:31...životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky. Přijdou a jeho...
Žalmy 60:10...je helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně...
Žalmy 72:11...se mu všichni králové klaní, všechny národy  slouží mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také...
Žalmy 100:2...žalm. Jásej Hospodinu, celá zemslužte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem!...
Žalmy 102:23...a království se shromáždí, aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle...
Žalmy 108:10...je helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně...
Žalmy 119:91...tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych...
Přísloví 11:29...boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom života, a...
Přísloví 22:29... Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem sloužit nebude. Když s...
Izaiáš 56:6... Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu...
Jeremiáš 2:20...rozlámala, své postroje jsi strhala: ‚Nebudu sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým...
Jeremiáš 5:19...odpovíš jim: ‚Protože jste opustilisloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto budete v jiné...
Jeremiáš 8:2...nebeskému zástupu, který tak milovali a kterému sloužili, který následovali, se kterým se radili a kterému...
Jeremiáš 11:10... slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu...
Jeremiáš 13:10...srdcem a odchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na nic...
Jeremiáš 16:11...opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohysloužili jim a klaněli se jim; však opustili a můj Zákon...
Jeremiáš 16:13...jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí, neboť se nad vámi...
Jeremiáš 22:9...Hospodina, svého Boha, klaněli se cizím bohůmsloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj;...
Jeremiáš 27:7...dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i...
Jeremiáš 28:14...šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti všichni mu...
Jeremiáš 30:8...a zpřetrhám jejich postroje, takže nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a...
Jeremiáš 30:9... takže nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi,...
Jeremiáš 44:3... Uráželi , když chodili pálit kadidlosloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši...
Ezechiel 20:40...hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví...
Ezechiel 27:7...palubu. Plachtu máš z pestrého kmentu z Egyptaslouží ti jako zástava, purpur a šarlat přikrývá z břehů...
Ezechiel 40:46... kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a...
Ezechiel 42:14...nádvoří, dokud tam neodloží roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž svatá. Než přijdou k místu určenému...
Ezechiel 43:19...z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví Panovník Hospodin, mladého býčka k oběti za...
Ezechiel 44:11... ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a budou chrámoví...
Ezechiel 44:12...a budou jim neustále k službám. Protože jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům Izraele k...
Ezechiel 44:15...ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a...
Ezechiel 44:16...svatyně, budou přistupovat k mému stolu, aby mi sloužili, a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do bran...
Ezechiel 44:17...nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli budou sloužit v branách vnitřního nádvoří nebo v chrámu, nesmějí...
Ezechiel 44:19... kde je lid, svléknou si roucha, ve kterých sloužili, odloží je ve svatých místnostech a převléknou se...
Ezechiel 44:27... kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby sloužil ve svatyni, přinese svou oběť za hřích, praví...
Ezechiel 45:4...svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu...
Daniel 1:4...bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému...
Daniel 3:28... jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli! Vzepřeli se dokonce i...
Daniel 6:17...Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli kamennou desku a...
Daniel 6:21... zavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danielislužebníku živého Boha! Dokázal tvůj Bůh, jemuž věrně...
Ozeáš 12:13...zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka...
Joel 1:13...Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba....
Joel 2:17...nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: "Ušetři,...
Sofoniáš 3:9...aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu sloužili. Ti, kdo uctívají za habešskými řekami, můj...
Zachariáš 4:14...mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi...
Malachiáš 3:14...Hospodin. "Jak urážíme?" ptáte se. Říkáte: "Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly...
Malachiáš 3:17...laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a...
Malachiáš 3:18...mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. Hle, přichází ten...
Matouš 4:10... svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili...
Matouš 4:11...ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělésloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil...
Matouš 6:24...tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a...
Matouš 20:28... Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné...
Matouš 27:7...se tedy, že za koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu dodnes říká...
Marek 1:13...a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěřísloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel...
Marek 10:45...všech. Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné...
Marek 15:41...a Jakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovalysloužily mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha...
Lukáš 1:74...vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří...
Lukáš 2:37...čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve stejnou...
Lukáš 4:8... svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na...
Lukáš 12:37...mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící....
Lukáš 15:29...ho, odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys...
Lukáš 16:13... kdo vám to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého...
Lukáš 22:27...kdo je větší - ten, kdo sedí, nebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí? jsem ale mezi vámi...
Jan 12:26...nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, následuje; tam, kde jsem , bude i můj...
Jan 16:2... kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani ...
Skutky 6:2... abychom se přestali věnovat Božímu slovusloužili u stolů. Proto, bratři, vyberte ze svého středu...
Skutky 7:7...soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce....
Skutky 7:42...svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků:...
Skutky 17:25...udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává...
Skutky 20:19...prvního dne, kdy jsem přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha...
Skutky 24:14...nijak prokázat. Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou...
Skutky 26:7...našim otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho...
Skutky 27:23... navštívil anděl toho Boha, jemuž patřímsloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, dostaneš se před...
Římanům 1:9...- vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem,...
Římanům 1:25...vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvořenísloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný...
Římanům 6:16...V žádném případě! Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho,...
Římanům 6:22...co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchusloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život!...
Římanům 7:6... co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery...
Římanům 7:25...Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto...
Římanům 9:12... který povolává), bylo řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval,...
Římanům 12:7...proroctví, je užívá v souladu s vírou; kdo  službu, slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí...
Římanům 14:18... pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi. Usilujme tedy...
1. Korintským 9:13...Kristovu evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti,...
2. Korintským 5:18...sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem...
2. Korintským 11:8...odíral - bral jsem od nich výplatu, abych mohl sloužit vám. Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem...
Efeským 6:7...služebníci konejte Boží vůli celou dušíSlužte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že...
Filipským 3:3...Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a...
Koloským 3:24...odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však bude...
1. Tesalonickým 1:9...a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z nebe jeho Syna...
1. Timoteus 1:12...Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran,...
1. Timoteus 3:10...nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, potom slouží. Jejich ženy jsou právě tak ušlechtilé, ne...
1. Timoteus 6:2...je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak,  slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek...
2. Timoteus 1:3... našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na...
Filemon 1:13...u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého...
Židům 1:14...k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se dostat...
Židům 6:10... kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z...
Židům 8:5...zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo...
Židům 12:28... jež je neotřesitelné, a proto buďme vděčníslužme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní....
Židům 13:10... Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz...
1. Petr 4:10...z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když...
1. Petr 4:11...někdo mluví, jsou to Boží slova; když někdo slouží, je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy...
Juda 1:7...tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně tak...
Zjevení 7:15...v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnemslouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na...
Zjevení 22:3...tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na...

Slova obsahující služ: bohoslužba (3) bohoslužbě (2) bohoslužbu (2) bohoslužby (3) bohoslužebná (4) bohoslužebné (4) modloslužbě (3) modloslužby (1) nesluž (3) neslužte (6) služ (2) služba (17) službách (8) službám (5) službě (51) službou (11) službu (64) služby (39) služeb (4) služebná (1) služebné (4) služebnice (21) služebnici (16) služebníci (108) služebnících (1) služebnictva (2) služebnictvem (4) služebnictvo (3) služebního (2) služebník (168) služebníka (110) služebníkem (26) služebníkovi (10) služebníku (85) služebníků (51) služebníkům (56) služebníky (90) služebným (2) služek (1) služka (5) služkou (1) služku (1) služky (4) služme (1) služte (17) spoluslužebník (1) spoluslužebníka (1) spoluslužebníků (1) spoluslužebníky (1) výslužku (2) záslužného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |